professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Fysioterapeut

På uddannelsen til fysioterapeut får du viden om krop og bevægelse og lærer både om behandling og om forebyggelse af led- og muskelskader.

Fakta

Navn:
Fysioterapeut
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller social- og sundhedsassistentuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i træning og bevægelse, anatomi og fysiologi samt en række fag som sociologi, sundhedsøkonomi, psykologi og kommunikation.

Som fysioterapeut kan du arbejde med genoptræning af patienter på hospitaler, kommunale træningscentre, plejehjem, private klinikker eller i idrætsorganisationer. Du kan også beskæftige dig med sundhedsfremme, rehabilitering og behandling af fysiske skader.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fysioterapeuter lærer både teoretisk og praktisk om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på specielt krop og bevægelse. Du lærer at undersøge årsagerne til led- og muskelsmerter og at måle og dokumentere effekten af en behandling, samtidig med, at du også psykisk bliver rustet til at have med syge mennesker at gøre. Du får redskaber til at kunne arbejde med sundhedsteknologier og lede og koordinere sundhedsydelser for enkelte patienter og for større grupper.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk/klinisk undervisning.

De praktiske fysioterapeutiske øvelser foregår i begyndelsen på medstuderende og senere under de kliniske undervisningsforløb ved behandling af patienter.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del:

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 7 temaer:

 • Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring
 • Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering
 • Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet
 • Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering
 • Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning
 • Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering, og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil være inden for temaerne:

 • Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering
 • Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner
 • Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling. Bachelorprojekt.

Praktikken har sammenlagt  en vægt på 30 ECTS og er fordelt på flere semestre. Den kliniske undervisning foregår på fysioterapeutiske arbejdspladser, hvor du samarbejder med andre faggrupper og får afprøvet de fysioterapeutiske metoder i et realistisk miljø.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag, herunder fysioterapeutiske fag som bl.a. fysioterapiteori og -metode, idræt og bevægelse, vævsundersøgelse og behandling samt elektroterapi
 • Øvrige sundhedsvidenskabelige fag, herunder bl.a. sygdomslære og hygiejne, social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag, herunder bl.a. anatomi, fysiologi og biomekanik
 • Samfundsvidenskabelige fag, herunder bl.a. sociologi, sundhedsøkonomi, lovgivning og forvaltning, socialret samt videnskabelig metode
 • Humanistiske fag, herunder psykologi, pædagogik og kommunikation

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser og praktik/klinisk undervisning. Der er en del hjemmearbejde og opgaveskrivning, individuelt og i grupper.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i fysioterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Physiotherapy.

Uddannelsen foregår i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Holstebro, Haderslev, Odense, Hillerød, København, Næstved og Roskilde.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af studiet. Også den kliniske undervisning bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Du afslutter hele uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsassistent samt de specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Specifikke adgangskrav fra 2020

Fra optagelsen i 2020 skal alle ansøgere, uanset uddannelsesbaggrund, opfylde de specifikke adgangskrav engelsk B samt ét af fagene: matematik B eller kemi B eller fysik B eller biologi B.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i midten af august. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommerstart)9,99,1
København N (Vinterstart)8,47,1
Professionshøjskolen UCC  
Hillerød (Sommerstart)8,57,3
Hillerød (Vinterstart)7,86,9
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)7,76,9
Roskilde (Sommerstart)9,18,7
Næstved (Vinterstart)6,56,0
Roskilde (Vinterstart)8,57,8
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense M (Sommer- og vinterstart)8,17,1
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)6,95,7
Haderslev (Sommerstart)7,26,9
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)7,46,4
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)9,68,8
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)8,27,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som fysioterapeut kan du arbejde på hospitaler, private klinikker, inden for psykiatrien, i kommuner, revalideringsinstitutioner, arbejdstilsyn, idrætsorganisationer mv. Du arbejder med behandling, genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse af fysiske skader.

Læs mere om jobbet som fysioterapeut.

Der er efter nogle års erfaring i faget og relevant videreuddannelse mulighed for ledende stillinger inden for de forskellige områder eller for undervisningsjob på fysioterapeutuddannelserne.

Som fysioterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig, fx kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i fysioterapisundhedsfaglig kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse, fx master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller master i rehabilitering.

Du kan få oplysninger om kursusmuligheder fra foreningen Danske Fysioterapeuter.

Nyuddannedes beskæftigelsesmuligheder

Figuren herunder viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De vigtigste brancher omfatter praktiserende fysioterapeuter, der kan være ansat i fysioterapeutiske klinikker på hospitaler eller plejehjem. Relativt få arbejder i idrætsforeninger eller inden for voksenundervisning.

Ganske få fysioterapeuter er ansat hos virksomhedskonsulenter til rådgivning og vejledning om bl.a. personaleplanlægning og -udvikling.

Gruppen af Andre omfatter 64 meget forskellige brancher, hvor nogle af de vigtigste er videregående uddannelsesinstitutioner, på hoteller eller i Forsvaret.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Kjeld Petersen er 51 år og uddannet fysioterapeut. Desuden har hun en Master i...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.