professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Fysioterapeut

På uddannelsen til fysioterapeut får du viden om krop og bevægelse og lærer både om behandling og om forebyggelse af led- og muskelskader.

Fakta

Navn:
Fysioterapeut
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller social- og sundhedsuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i idræt og bevægelse, anatomi og fysiologi samt en række fag som sociologi, sundhedsøkonomi, psykologi og kommunikation.

Som fysioterapeut kan du arbejde med genoptræning af patienter på hospitaler, plejehjem eller i idrætsorganisationer. Du kan også beskæftige dig med sundhedsfremme, rehabilitering og behandling af fysiske skader.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fået ny bekendtgørelse og der udarbejdes i øjeblikket nye studieordninger. Så snart, de er på plads, kommer der en ny beskrivelse her. Denne artikel beskriver uddannelsen efter den tidligere bekendtgørelse og studieordning.

Fysioterapeuter lærer både teoretisk og praktisk om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på specielt krop og bevægelse. Du lærer at undersøge årsagen til led- og muskelsmerter og at måle og dokumentere effekten af en behandling.

Uddannelsen er modulopbygget af fag som indeholder både teori og praktiske øvelser. Du får viden om kroppens opbygning og funktion og træning i praktisk behandling samtidig med, at du også psykisk bliver rustet til at have med syge mennesker at gøre.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i semestre og moduler. Et semester varer 18-24 uger og indeholder to moduler. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk/klinisk undervisning.

De praktiske fysioterapeutiske øvelser foregår i begyndelsen på medstuderende og senere under de kliniske undervisningsforløb ved behandling af patienter.

Praktikken udgør sammenlagt 28 uger og er fordelt på flere perioder af varierende længde. Den kliniske undervisning foregår på fysioterapeutiske arbejdspladser, hvor du samarbejder med andre faggrupper og får afprøvet de fysioterapeutiske metoder i et realistisk miljø.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i følgende fagområder:

  • Sundhedsvidenskabelige fag, herunder fysioterapeutiske fag som bl.a. fysioterapiteori og -metode, idræt og bevægelse, vævsundersøgelse og behandling samt elektroterapi
  • Øvrige sundhedsvidenskabelige fag, herunder bl.a. sygdomslære og hygiejne, social- og arbejdsmedicin
  • Naturvidenskabelige fag, herunder bl.a. anatomi, fysiologi og biomekanik
  • Samfundsvidenskabelige fag, herunder bl.a. sociologi, sundhedsøkonomi, lovgivning og forvaltning, socialret samt videnskabelig metode
  • Humanistiske fag, herunder psykologi, pædagogik og kommunikation

På det sidste semester har du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt fagligt område. I semestret indgår også et bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser og praktik/klinisk undervisning. Der er en del hjemmearbejde og opgaveskrivning, individuelt og i grupper.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i fysioterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Physiotherapy.

Uddannelsen foregår i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Holstebro, Haderslev, Odense, Hillerød, København, Næstved og Roskilde.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af studiet. Også den kliniske undervisning bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Du afslutter hele uddannelsen med bachelorprojektet.

Mulige job

Som fysioterapeut kan du arbejde på hospitaler, klinikker, inden for psykiatrien, i kommuner, revalideringsinstitutioner, bedriftssundhedstjenesten, idrætsorganisationer mv. Du arbejder med behandling, genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse af fysiske skader.

Læs mere om jobbet som fysioterapeut.

Der er efter nogle års erfaring i faget mulighed for ledende stillinger inden for de forskellige områder eller for undervisningsjob på fysioterapeutskolerne.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

  • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
  • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder 1. februar og 1. september.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)9.48,4
Professionshøjskolen UCC  
Hillerød (Sommerstart)8.88,3
Hillerød (Vinterstart)8.17,7
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Næstved (Sommerstart)8.47,1
Roskilde (Sommerstart)9.29,0
Roskilde (Vinterstart)8.27,6
Næstved (Vinterstart, e-læring)7.26,8
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense SØ (Sommer- og vinterstart)8.58,0
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)6.86,4
Haderslev (Sommerstart)7.97,6
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)8.06,8
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)9.58,5
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)8.47,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som fysioterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig, fx kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i fysioterapisundhedsfaglig kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse, fx master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller master i rehabilitering.

Du kan få oplysninger om kursusmuligheder fra foreningen Danske Fysioterapeuter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Mette Kjeld Petersen er 51 år og uddannet fysioterapeut. Desuden har hun en Master i...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.