professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Fysioterapeut

På professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi lærer du at arbejde med sundhed og sygdom med udgangspunkt i menneske, krop og bevægelse.

Fakta

Navn:
Fysioterapeut
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller social- og sundhedsassistentuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På fysioterapeutuddannelsen kommer du til at arbejde med menneskets anatomi, fysiologi, ernæringslære, farmakologi, træning og bevægelse, psykologi, pædagogik og sociologi, kommunikation og sundhedsteknologier.

Du får viden og kompetencer til at arbejde selvstændigt og tværprofessionelt med behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme.

Du kan få job på hospitaler, i kommuner, private sundhedsklinikker eller folkeskoler og idrætsorganisationer. Du har mulighed for at videreuddanne dig på fx kandidatuddannelse i fysioterapi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til fysioterapeut lærer du om behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme. Fysioterapeutuddannelsen er både teoretisk og praktisk.

Du lærer at diagnosticere, at undersøge og behandle, at genoptræne patienter/borgere og at arbejde med grupper og holdtræning, alt med det formål at sikre sundhed og livskvalitet. 

Du lærer også at screene og teste og dermed måle og dokumentere effekten af en given behandling. Du får metoder til at arbejde med udvikling af sundhedsteknologier, samt til at lede og koordinere sundhedsydelser.

Opbygning

Du møder både teoretiske og kliniske uddannelsesforløb gennem de 3 ½ år uddannelsen varer. De praktiske studieøvelser foregår i begyndelsen af studiet på medstuderende, men hurtigt indgår der patienter og borgere i de teoretiske forløb.

Der er tre kliniske uddannelsesforløb, hvor du vil have mulighed for praktik i regioner, kommuner og private fysioterapeutklinikker. 

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del:

Fællesdel

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 7 temaer:

 • Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring
 • Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering
 • Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet
 • Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering
 • Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning
 • Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering, og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Institutionsspecifik del 

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil være inden for temaerne:

 • Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering
 • Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner
 • Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling. Bachelorprojekt.

Fag

I løbet af uddannelsen får du undervisning i følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag, herunder fysioterapeutiske fag som bl.a. fysioterapeutisk diagnosticering, undersøgelse og behandling, idræt og bevæ-gelsesvidenskab, vævsundersøgelse og behandling samt sundhedsteknologi
 • Øvrige sundhedsvidenskabelige fag, herunder bl.a. sygdomslære og hygiejne, social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag, herunder bl.a. anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi og biomekanik
 • Samfundsvidenskabelige fag, herunder bl.a. sociologi, sundhedsøkonomi, lovgivning og forvaltning, socialret samt videnskabelig metode
 • Humanistiske fag, herunder psykologi, pædagogik og kommunikation

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Holstebro, Haderslev, Odense, Hillerød, København, Næstved og Roskilde.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem praktisk undervisning, forelæsninger, holdundervisning, gruppe- og projektarbejde, laboratorieøvelser samt klinisk undervisning.

Det er et fuldtidsstudie og der er en del forberedelse, opgaver samt praktisk træning imellem lektionerne.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold i både teoretiske og kliniske uddannelsesforløb.

Eksamen

Eksamensformerne varierer, men du vil møde skriftlige, mundtlige, praktiske, digitale samt kombinationer heraf. Alle kliniske uddannelsesforløb bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Uddannelsen afsluttes med et 20 ECTS Professionsrettet bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i fysioterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Physiotherapy.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse) 

Specifikke adgangskrav

 • Enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du også have engelsk B

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)9,27,7
Hillerød (Sommerstart)8,67,3
Hillerød (Vinterstart)8,36,3
København N (Vinterstart)7,96,3
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)7,56,0
Roskilde (Sommerstart)8,67,6
Næstved (Vinterstart)7,15,7
Roskilde (Vinterstart)7,76,9
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)7,56,9
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)4,9AO
Haderslev (Sommerstart)6,85,0
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)7,2AO
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)9,28,6
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)8,16,8

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet fysioterapeut kan du arbejde på hospitaler inden for specialiseret fysioterapi, ambulatorier og akut traume, i kommuner og på private klinikker, private som offentlige specialinstitutioner, inden for arbejdstilsynet, inden for uddannelsessektoren, i idrætsorganisationer og inden for sundhedsteknologiudviklingen.

Du vil arbejde med undersøgelse, test, udredning, behandling og genoptræning, samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er også mulighed for ledende og koordinerende stillinger indenfor forskellige områder og sektorer.

Læs mere om jobbet som fysioterapeut.

Kandidatuddannelser

Som fysioterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig, fx kan du søge optagelse på:

Du kan også have mulighed for optagelse på andre kandidatuddannelser i ind- og udland.

Diplom- og masteruddannelser

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse, fx master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller master i rehabilitering.

Du kan få oplysninger om kursusmuligheder fra foreningen Danske Fysioterapeuter.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Kjeld Petersen er 51 år og uddannet fysioterapeut. Desuden har hun en Master i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.