professionsbacheloruddannelsen til psykomotoriker
Professionsbacheloruddannelse

Psykomotorisk terapeut

På uddannelsen lærer du om det hele menneske, fordi kroppens tilstand har betydning for den psykiske tilstand. Det er den kobling mellem krop og psyke, som psykomotoriske terapeuter arbejder med.

Fakta

Navn:
Psykomotorisk terapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, fire gymnasiale enkeltfag + erhvervserfaring eller bestemt erhvervsuddannelse/relevant erhvervsakademiuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt i de psykomotoriske praksisfag. Du får undervisning i sundhedsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.

Som færdiguddannet kan du arbejde med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering samt behandling og undervisning af voksne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Psykomotorik tager udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed. Faget kombinerer viden om sundhed, pædagogik og psykologi.

Du får undervisning i sundhedsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag. Du lærer at kunne planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver inden for det psykomotoriske og sundhedsfaglige felt. 

Som psykomotorisk terapeut specialiseres du i at varetage sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske opgaver med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, praksisundervisning og praktik.

Uddannelsen består af en fællesdel og en institutionsspecifik del.

Fællesdel

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig. Det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens.

Indholdet er delt i 4 temaer:

 1. Psykomotorik - krop og psyke.
 2. Krop, kommunikation og refleksion
 3. Den professionelle relation
 4. Psykomotorisk intervention

Institutionsspecifik del 

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Indholdet vil være inden for temaerne:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Facilitering og ledelse
 • Dokumentation, forskning og udvikling.

Praktik

Der er tre praktikperioder: en periode, der vægter 3 ECTS på 1. semester, en periode, der vægter 12 ECTS på 4. semester og en periode, der vægter 15 ECTS på 6. semester. 

Praktikperioder foregår på et godkendt praktiksted. Det kan fx være sundhedscentre, kulturinstitutioner, kommuner og uddannelsessteder

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som fuldtidsstudium med gennemsnitlig 40 timer om ugen fordelt på undervisning, forberedelse, gruppearbejde, praktik og eksamen. Der er mødepligt til praktikken og til det meste af undervisningen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Hillerød og Randers.

Eksamen

I løbet af studiet er der både mundtlige, skriftlige og praktiske eksamener. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt efter eget valg inden for uddannelsens kernefag.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i psykomotorik. Den engelske titel er Bachelor of Psychomotor Therapy.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Det kan også være en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) samt dansk C engelsk C og naturfag C
 • Den pædagogisk assistentuddannelse samt dansk C, samfundsfag C og engelsk E. Desuden enten bioteknologi A eller biologi C, eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse samt dansk C, samfundsfag C og engelsk E. Desuden enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Individuel Kompetencevurdering

Der kan endvidere søges med Individuel Kompetencevurdering.

Optagelsen sker på grundlag af en motiveret ansøgning og en adgangsgivende samtale. Karaktergennemsnit og teoretiske studiekompetencer indgår i den samlede vurdering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsessamtale, som du indkaldes til, hvis du opfylder adgangskravene.

Kvote 2

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Der er studiestart i september. På VIA Psykomotorikuddannelsen i Randers er der studiestart både i september og i februar.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Hillerød (Sommerstart)Kun kvote 2
Professionshøjskolen VIA University College  
Randers C (Sommer- og vinterstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen – også i praktikperioderne.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som psykomotorisk terapeut kan du arbejde med undervisning og behandling inden for eksempelvis arbejdsmiljø, psykiatri og sundhed.

De psykomotoriske terapeuter arbejder i offentlige og private virksomheder. De ansættes inden for børne-, skole- og uddannelsesområdet. Ligeledes ansættes de inden for trivsels- og arbejdsmiljøområdet, ældre-, psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområdet.

Psykomotoriske terapeuter arbejder også i selvstændig praksis, hvor de varetager funktioner som konsulent, underviser, personlig træner og behandler.

Mere uddannelse

Som psykomotorisk terapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig.

 • Diplomuddannelser: Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller det pædagogiske område.
 • Kandidatuddannelser: Du kan fx søge optagelse på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet samt på de pædagogiske kandidatuddannelser på Aarhus Universitet. Du har også mulighed for at søge kandidatuddannelse (kandidatoverbygningens kombinationsuddannelser) på RUC med hovedområdet pædagogik og uddannelsesstudier, psykologi eller sundhedsfremme og sundhedsstrategi.
 • Masteruddannelser: Fx master i voksnes læring og kompetenceudvikling, master i læreprocesser samt master i rehabilitering.

Du kan få oplysninger om kursusmuligheder fra foreningen Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information