Professionsbacheloruddannelse

Psykomotorisk terapeut

På uddannelsen lærer du om det hele menneske, fordi kroppens tilstand har betydning for den psykiske tilstand. Det er den kobling mellem krop og psyke, som psykomotoriske terapeuter arbejder med.

Fakta

Navn:
Psykomotorisk terapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, fire gymnasiale enkeltfag + erhvervserfaring eller bestemt erhvervsuddannelse/relevant erhvervsakademiuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt i de psykomotoriske praksisfag.

Du får undervisning i sundhedsvidenskabelige, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.

Som færdiguddannet kan du arbejde med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering samt behandling og undervisning af voksne.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Psykomotorik tager udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed. Faget kombinerer viden om sundhed, pædagogik og psykologi.

Som psykomotorisk terapeut specialiseres du i at varetage sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske opgaver med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering.

Du lærer at kunne planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver inden for det psykomotoriske og sundhedsfaglige felt. 

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, praksisundervisning og praktik.

Uddannelsen består af en fællesdel og en institutionsspecifik del.

Fællesdel

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Indholdet er delt i 4 temaer:

 1. Psykomotorik - krop og psyke
 2. Krop, kommunikation og refleksion
 3. Den professionelle relation
 4. Psykomotorisk intervention

Studieretninger

De sidste 3 semestre skal du vælge studieretning. Indholdet vil være inden for temaerne:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Facilitering og ledelse
 • Dokumentation, forskning og udvikling

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i psykomotorik. Den engelske titel er Bachelor of Psychomotor Therapy.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som fuldtidsstudium med gennemsnitlig 40 timer om ugen fordelt på undervisning, forberedelse, gruppearbejde, praktik og eksamen.

Der er mødepligt til praktikken og til det meste af undervisningen.

Praktik

Der er tre praktikperioder: en periode, der vægter 3 ECTS på 1. semester, en periode, der vægter 12 ECTS på 4. semester og en periode, der vægter 15 ECTS på 6. semester. 

Praktikperioder foregår på et godkendt praktiksted. Det kan fx være sundhedscentre, kulturinstitutioner, kommuner og uddannelsessteder.

Eksamen

I løbet af studiet er der både mundtlige, skriftlige og praktiske eksamener. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt efter eget valg inden for uddannelsens kernefag.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. 

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) eller den pædagogiske assistentuddannelse
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C og engelsk C og naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Relevant erhvervsuddannelse -  den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring plus 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Individuel Kompetencevurdering

Der kan også søges med Individuel Kompetencevurdering.

Optagelsen sker på grundlag af en motiveret ansøgning og en adgangsgivende samtale. Karaktergennemsnit og teoretiske studiekompetencer indgår i den samlede vurdering.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsessamtale, som du indkaldes til, hvis du opfylder adgangskravene.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Der er studiestart i september. På VIA Psykomotorikuddannelsen i Randers er der studiestart både i september og i februar.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Hillerød (Sommerstart)Kun kvote 2
Professionshøjskolen VIA University College  
Randers C (Sommer- og vinterstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som psykomotorisk terapeut kan du arbejde med undervisning og behandling inden for eksempelvis arbejdsmiljø, psykiatri og sundhed. 

Det kan være inden for områder som:

 • Børn, skole og uddannelse
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Ældre, psykiatri, handicap og rehabilitering
 • Som selvstændig konsulent, underviser, personlig træner og behandler

Mere uddannelse

Som psykomotorisk terapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig.

 • Diplomuddannelser: Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller det pædagogiske område.
 • Kandidatuddannelser: Du kan fx søge optagelse på Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet samt på de pædagogiske kandidatuddannelser på Aarhus Universitet. Du har også mulighed for at søge kandidatuddannelse (kandidatoverbygningens kombinationsuddannelser) på RUC med hovedområdet pædagogik og uddannelsesstudier, psykologi eller sundhedsfremme og sundhedsstrategi.
 • Masteruddannelser: Fx master i voksnes læring og kompetenceudvikling, master i læreprocesser samt master i rehabilitering.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information