Optometrist
Professionsbacheloruddannelse

Optometrist

Uddannelsen i optometri giver dig viden om øjet og synet. Du lærer at undersøge øjet, at foretage synsprøver og at vejlede kunder.

Fakta

Navn:
Optometrist
Varighed:
3½ år, heraf 1½ års praktik
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav, erhvervsuddannelsen til optometrist eller have bestået 6 specifikke gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU. Løn under praktikdelen

Som optometrist kommer du til at arbejde med udmåling og korrektion af synsfunktionen. Korrektionen kan fx være briller, kontaktlinser, svagsynsoptik eller synstræning. På uddannelsen får du en række fag, som giver dig de nødvendige metodiske og teoretiske redskaber. Du bliver også undervist i visuel videnskab, hvor du lærer om det visuelle systems struktur, funktion og sygdom.

Som optometrist kan du få job hos en optiker, i en offentlig eller privat øjenklinik, i en produktionsvirksomhed eller blive selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Optometristuddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl. Du lærer også at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler, udføre synstræning samt at rådgive og vejlede patienten i sit valg af synshjælpemiddel.

Uddannelsen varer 3½ år og er fordelt på 7 semestre. Der er indlagt praktik i uddannelsen.

Indhold

Uddannelsen indeholder 8 kerneområder:

 • Optometri, hvor du bl.a. lærer om synsundersøgelse og korrektion af synsfejl med fx briller, kontaktlinser, svagsynsoptik eller synstræning
 • Grundlæggende videnskab, hvor du bl.a. lærer om videnskabelige metoder, statistik, epidemiologi, lovgivning og etik
 • Human videnskab, hvor du bl.a. lærer om kemi, biologi, anatomi og fysiologi
 • Optik, hvor du bl.a. lærer om fysik, lysets brydning og fotometri
 • Visuel videnskab, hvor du bl.a. lærer om synets anatomi, -fysiologi og -neurologi
 • Okulær patologi og farmakologi, hvor du bl.a. lærer om øjensygdomme, diagnostik, behandling og henvisning til anden sundhedsperson
 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, hvor du bl.a. lærer om tilvirkning af synshjælpemidler, kvalitetssikring af hjælpemidlerne og relevant produktkendskab
 • Lovgivning og handel, hvor du bl.a. lærer om relevant sundheds- og autorisationslovgivning, journalføring, patientbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser samt praktik/klinisk undervisning. Der er en del selvstudie og opgaveskrivning både individuelt og i læsegrupper.

Praktik

Du er i praktik i sammenlagt 1½ år. Med hjælp og vejledning fra skolen, skal du selv finde et egnet praktiksted.

Praktikken er lønnet, men kan være ulønnet, hvis den gennemføres i udlandet. 

Eksamen

Der er 14 eksamener, som skal bestås hver for sig. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og i Randers. Praktikstederne er placeret rundt omkring i Danmark og enkelte i udlandet.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i optometri. Den engelske titel er Bachelor in Optometry (B.Optom.)

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) med de specifikke adgangskrav: Engelsk B, biologi C eller bioteknologi A, matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med de specifikke adgangskrav: Engelsk B, biologi C eller bioteknologi A, matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Erhvervsuddannelsen til optometrist (uddannelsen er nu nedlagt)
 • Anden adgang med 5 eller 6 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten psykologi C eller samfundsfag C. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A eller naturfag C, samt enten biologi C eller bioteknologi A. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 6 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs om optagelse generelt i artiklen Optagelse på videregående uddannelser.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Under uddannelsens praktikperioder er du ansat i og lønnet af praktikvirksomheden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen er grundlaget for at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at bruge titlen optometrist og praktisere optometri.

Jobmuligheder

De fleste optometrister er ansat i optikerforretninger eller driver selvstændig virksomhed. Et mindre antal ansættes på øjenklinikker i kommuner, regioner, i staten eller hos private øjenlæger samt i grossist- eller produktionsvirksomheder.

Mere uddannelse

En professionsbachelor i optometri giver dig bl.a. mulighed for at videreuddanne dig på kandidatniveau, fx kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab ved Aarhus Universitet (cand.san) eller en masteruddannelse, fx Master of public health, MPH.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information