professionsbacheloruddannelsen til jordemoder
Professionsbacheloruddannelse

Jordemoder

På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen.

Fakta

Navn:
Jordemoder
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære. Du lærer også om psykologi, pædagogik og samfundsvidenskab, så den studerende kan støtte den nye familie i hele familiedannelsesprocessen.

Som færdiguddannet jordemoder finder du typisk job på forskellige afdelinger på et hospital, hvor man varetager omsorg for gravide, fødende eller nyfødte børn og deres familier. Der er også mulighed for at arbejde med fx hjemmefødsler, samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis. Det vil også være muligt at finde job i f.eks. kommunalt og privat regi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Jordemoderen har et arbejdsområde, hvor hun/han er i tæt kontakt med mennesker i den fase af livet, hvor de venter og får børn. Uddannelsen indeholder såvel natur- og sundhedsvidenskabelige fag som psykologiske fag.  Den jordemoderstuderende lærer at give professionel vejledning, omsorg og behandling samt at forholde sig kritisk analyserende til sine opgaver. Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på f.eks. et hospital.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning, hvor begge indgår med 50 %.

Den teoretiske undervisning på jordemoderuddannelsen understøtter de redskaber, som er nødvendige for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Den kliniske undervisning foregår på hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Du vil her indgå i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Uddannelsens indhold er de første 4 semestre overvejende ens på de tre jordemoderuddannelser i Danmark. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at f.eks. rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. I de sidste 3 semestre, kan der være større forskelle på, hvordan de forskellige professionshøjskoler har tilrettelagt uddannelsen.

Indholdet i de første 4 semestre er delt i 4 temaer:

Tema 1: Grundlæggende teoretisk viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle.

Tema 2: Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, barsel, inklusive raske nyfødte. Opøvelse af kliniske kompetencer og refleksiv praksis.

Tema 3: Grundlæggende teoretisk viden relateret til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel, inklusive raske og syge nyfødte

Tema 4: Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel, inklusive raske og syge nyfødte. Videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis.

Fagområderne på uddannelsen:

 • Sundhedsvidenskab, der fx indeholder jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære og neonatologi (syge og/eller for tidligt fødte)
 • Naturvidenskab, der fx indeholder anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik
 • Samfundsvidenskab, der fx indeholder sociologi, lovgivning, sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi
 • Humanvidenskab, der fx indeholder filosofi, pædagogik, psykologi, etik og kommunikation

Den sidste del af uddannelsen strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil være inden for temaerne:

Tema 5: Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse

Tema 6: Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i i graviditet, fødsel og familiedannelse - udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder og refleksiv praksis.

Tema 7: Jordemoderkundskab, selvstændighed og metode. Udarbejdelse af bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, problemorienteret undervisning, projektarbejde,simulationstræning, tværfaglig undervisning samt vejledning og supervision. Der er også en del selvstudie.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den engelske betegnelse er Bachelor's Degree in Midwifery.

Uddannelsen foregår i København med praktik i Herlev, Hillerød, Hvidovre, Næstved, Nykøbing Falster eller Rigshospitalet.

I Aalborg vil der være praktik i Herning/Holstebro, Hjørring, Horsens, Randers, Viborg, Thisted, Aalborg eller Aarhus.

I Esbjerg vil der være praktik i Aabenraa, Esbjerg, Holbæk, Kolding, Odense/Svendborg eller Roskilde.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med mindst en intern eller ekstern prøve, som kan være både mundtlig og skriftlig.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig eksamen. I projektet behandles selvstændigt en selvvalgt jordemoderfaglig problemstilling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse). Specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B, enten biologi A eller kemi C eller bioteknologi A, samt enten psykologi C eller samfundsfag C
 • En erhvervsuddannelse som veterinærsygeplejerske, ambulancebehandler, redder (speciale ambulanceassistent), social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse), pædagogisk assistentuddannelse eller tandklinikassistent. Specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C
  • Enten samfundsfag C eller psykologi C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Uddannelsen har ikke betinget optag, så specifikke adgangskrav, skal være bestået senest 5. juli i ansøgningsåret.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC Syddanmark og Professionshøjskolen University College Nordjylland:

Ansøgere, der fra 2021 søger optagelse via relevant erhvervsuddannelse, skal opfylde flg. specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Psykologi C eller samfundsfag C
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i midten af august. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)10,610,2
København N (Vinterstart)10,29,9
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)9,69,4
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)10,29,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Den færdiguddannede jordemoder finder typisk job på forskellige afdelinger på et hospital, hvor man varetager omsorg for gravide, fødende eller nyfødte børn og deres familier. Der er også mulighed for at arbejde med eksempelvis hjemmefødsler, samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis. Det vil også være muligt at finde job i f.eks. kommunalt og privat regi.

Mere uddannelse

Som jordemoder har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse eller på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab eller i klinisk videnskab og teknologi.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse som master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Karin Bredahl er jordemoderstuderende og er i øjeblikket i praktik på Rigshospitalets...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.