Foto af jordemoder @GettyImages
Professionsbacheloruddannelse

Jordemoder

På uddannelsen til jordemoder får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at yde fødselshjælp, give omsorg, behandle og vejlede den nye familie.

Fakta

Navn:
Jordemoder
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i jordemoderkundskab samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære.

Du lærer også om psykologi, pædagogik og samfundsvidenskab, så du som studerende kan støtte den nye familie.

Færdiguddannede jordemødre bliver typisk ansat på en afdeling på et hospital. Her udfører de graviditetsundersøgelser, yder fødselshjælp og giver barselsomsorg for kvinder, der lige har født og deres nyfødte børn.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som jordemoderstuderende kommer du i tæt kontakt med mennesker i den fase af livet, hvor de venter og får børn. Du lærer at give professionel vejledning, omsorg og behandling samt at forholde dig kritisk analyserende til dine opgaver. 

Uddannelsen indeholder såvel natur- og sundhedsvidenskabelige fag som humanistiske  fag. 

Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på f.eks. et hospital.  Som jordemoder arbejder man tæt sammen med læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske og sundhedsplejersker. 

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre.

Teori og praktik

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk undervisning, hvor begge indgår med 50 %.

Den teoretiske undervisning på jordemoderuddannelsen understøtter de redskaber, som er nødvendige for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Den praktiske  undervisning foregår på hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Som jordemoderstuderende  indgår man i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Fagområder

 • Sundhedsvidenskab, der fx indeholder jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære og neonatologi (syge og/eller for tidligt fødte)
 • Naturvidenskab, der fx indeholder anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik
 • Samfundsvidenskab, der fx indeholder sociologi, lovgivning, sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi
 • Humanvidenskab, der fx indeholder filosofi, pædagogik, psykologi, etik og kommunikation

Fællesdel

Uddannelsens indhold er de første 4 semestre overvejende ens på de tre jordemoderuddannelser i Danmark. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at f.eks. rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. 

Indholdet i de første 4 semestre er delt i 4 temaer:

 • Tema 1: Grundlæggende teoretisk viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle.
 • Tema 2: Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, barsel, inklusive raske nyfødte. Opøvelse af praktiske  kompetencer og refleksiv praksis.
 • Tema 3: Grundlæggende teoretisk viden relateret til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel, inklusive raske og syge nyfødte
 • Tema 4: Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel, inklusive raske og syge nyfødte. Videreudvikling af praktiske  kompetencer og refleksiv praksis.

Specialer

I de sidste 3 semestre, kan der være større forskelle på, hvordan de forskellige professionshøjskoler har tilrettelagt uddannelsen.

Indholdet vil være inden for temaerne:

 • Tema 5: Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse
 • Tema 6: Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse, udvikling af selvstændighed i praktiske færdigheder og refleksiv praksis.
 • Tema 7: Jordemoderkundskab, selvstændighed og metode. Udarbejdelse af bachelorprojekt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København med praktik i Herlev, Hillerød, Hvidovre, Slagelse , Nykøbing Falster, Bornholm eller Rigshospitalet.

I Aalborg vil der være praktik i Herning/Holstebro, Hjørring, Horsens, Randers, Viborg, Thisted, Aalborg eller Aarhus.

I Esbjerg vil der være praktik i Aabenraa, Esbjerg, Holbæk, Kolding, Odense/Svendborg eller Roskilde.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, problemorienteret undervisning, projektarbejde, simulationstræning, tværfaglig undervisning samt vejledning og supervision. Der er også en del selvstudium.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med mindst en intern eller ekstern prøve, som kan være både mundtlig og skriftlig.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig eksamen. I projektet behandles selvstændigt en selvvalgt jordemoderfaglig problemstilling.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den engelske betegnelse er Bachelor's Degree in Midwifery.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Gymnasial eksamen

 • Stx, hf, hhx, htx eller eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C

Relevant erhvervsuddannelse

 • En erhvervsuddannelse som veterinærsygeplejerske, ambulancebehandler, redder (speciale ambulanceassistent), social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse), pædagogisk assistentuddannelse eller tandklinikassistent.
 • Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Uddannelsen har ikke betinget optag, så specifikke adgangskrav, skal være bestået senest 5. juli i ansøgningsåret.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Krav fra uddannelsesstederne

Yderligere adgangskrav på Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC Syddanmark og Professionshøjskolen University College Nordjylland:

Ansøgere, der fra 2021 søger optagelse via relevant erhvervsuddannelse, skal opfylde flg. specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Psykologi C eller samfundsfag C
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)10,910,5
København N (Vinterstart)10,610,2
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)9,89,6
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)10,410,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Det typiske job som færdiguddannet er på en afdeling på et hospital. Her varetager du graviditetsundersøgelser, yder fødselshjælp og barselsomsorg for kvinder, der lige har født og deres nyfødte børn. 

Der er også mulighed for at arbejde med eksempelvis hjemmefødsler, samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis. Du kan også finde job i f.eks. kommunalt og privat regi.

Kandidatuddannelser

Som jordemoder har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. søge optagelse på:

Diplom- og masteruddannelser

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse som master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.

På jordemoderforeningens hjemmeside kan du se en samlet liste over mulige videreuddannelser:
Jordemoderforeningens oversigt over videreuddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Karin Bredahl er jordemoderstuderende og er i øjeblikket i praktik på Rigshospitalets...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.