professionsbacheloruddannelsen til jordemoder
Professionsbacheloruddannelse

Jordemoder

På jordemoderuddannelsen lærer du om graviditet og fødsel samt at rådgive kvinder under og efter en graviditet.

Fakta

Navn:
Jordemoder
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære.

Når du er færdiguddannet som jordemoder, kommer du typisk til at arbejde på et hospital. Du kan også finde job på et jordemodercenter eller undervise på jordemoderskolen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En jordemoder er i tæt kontakt med den gravide kvinde fra graviditeten bliver konstateret og til efter, at barnet er blevet født. Det betyder, at du på uddannelsen både lærer at håndtere en fødsel, men i høj grad også at undersøge, rådgive og vejlede undervejs i hele forløbet.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning foregår på hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Du kan her indgå i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle tre uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 4 temaer:

Tema 1: Grundlæggende viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle (teori)

Tema 2: Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, barsel - raske nyfødte. Opøvelse af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

Tema 3: Grundlæggende viden relateret til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte (teori)

Tema 4: Jordemoderfaglig omsorg i relation til familiedannelse, ukompliceret og kompliceret graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte. Videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis.

Fagområderne er:

 • Sundhedsvidenskab, der fx indeholder jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære og neonatologi (arbejde med for tidligt fødte)
 • Naturvidenskab, der fx indeholder anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik
 • Samfundsvidenskab, der fx indeholder sociologi, lovgivning, sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi
 • Humanvidenskab, der fx indeholder filosofi, pædagogik, psykologi, etik og kommunikation

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil være inden for temaerne:

Tema 5: Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse

Tema 6: Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i i graviditet, fødsel og familiedannelse - udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder og refleksiv praksis.

Tema 7: Jordemoderkundskab, selvstændighed og metode. Udarbejdelse af bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, problemorienteret undervisning, projektarbejde, tværfaglig undervisning samt vejledning og supervision. Der er også en del selvstudier.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme of Midwifery.

Uddannelsen foregår i København med praktik i Gentofte, Glostrup, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Næstved, på Frederiksberg Hospital eller Rigshospitalet.

I Aalborg vil der være praktik i Herning/Holstebro, Hjørring, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg/Thisted, Aalborg eller Aarhus.

I Esbjerg vil der være praktik i Esbjerg, Haderslev/Sønderborg, Slagelse/Holbæk, Kolding, Odense/Svendborg eller Roskilde.

Eksamen

Du skal til både mundtlige og skriftlige eksamener i løbet af studiet, og du afslutter med bachelorprojektet, der skal forsvares mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller kemi C
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2). Specifikke adgangskrav: Dansk C, kemi C, naturfag C og engelsk D (gælder til og med optagelsen 2018)
 • En erhvervsuddannelse som veterinærsygeplejerske eller tandklinikassistent. Specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B, enten kemi C, bioteknologi A eller biologi A og enten samfundsfag C eller psykologi C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav:

Fra optagelsen 2019 skal man med adgangsgrundlaget social- og sundhedsassistent/social- og sundhedsuddannelsen(trin 2) opfylde nedenstående specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten biologi A, kemi C eller bioteknologi A
 • Enten psykologi C eller samfundsfag C

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i midten af august. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)11,010,8
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)10,410,3
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)10,910,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet jordemoder kan du blive ansat ved jordemodercentre, sygehuse eller som underviser på en jordemoderskole.

Mere uddannelse

Som jordemoder har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse eller på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab eller i klinisk videnskab og teknologi.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse som master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Af de næsten 1.300 nyuddannede er langt den største del ansat på hospitalernes fødeafdelinger. Kategorien Andre omfatter enkeltansættelser i 23 brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Lotte Broberg er 31 år og uddannet jordemoder. Hun er ansat på Rigshospitalets fødeafdeling og...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.