ergoterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Ergoterapeut

På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdagsliv.

Fakta

Navn:
Ergoterapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, bestemt erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag mv.
Økonomi:
SU

Du lærer at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag.

Du får undervisning i ergoterapi, anatomi og fysiologi samt en række fag som sygdomslære, sociologi, psykologi, kommunikation, velfærdsteknologi og hjælpemiddelformidling.

Som færdiguddannet ergoterapeut kan du arbejde med rehabilitering og genoptræning af borgere på hospitaler samt i kommunalt eller privat regi. Du kan også arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag fx inden for arbejdsmiljø eller i forhold til børn og unge.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at analysere dig frem til, hvad der praktisk skal til for at give mennesker med særlige behov en velfungerende hverdag både i hjemmet og på arbejdspladsen.

Opbygning

Uddannelsen består af en fællesdel (1-4) og en institutionsspecifik del (5-7).

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, hvilket betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens.

Den institutionsspecifikke del strækker sig over de sidste 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. 

 1. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet
 2. Menneske, aktivitet og omgivelser. Temaet er orienteret mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med det formål at optimere menneskets sundhed og livskvalitet
 3. Rehabilitering og habilitering, samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse
 4. Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer
 5. Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse – herunder tværprofessionelle kontekster
 6. Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling
 7. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt og 6 ugers valgfrie uddannelseselementer

Fagområder

I løbet af uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag: Ergoterapi, sygdomslære og social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag: Anatomi og fysiologi
 • Humanistiske fag: Pædagogik og psykologi
 • Samfundsvidenskabelige fag: Sociologi, sundhedspolitik, social- og sundhedslovgivning, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljølovgivning

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i ergoterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Occupational Therapy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning på uddannelsesstedet og praktik.

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning på uddannelsesstedet veksler mellem forelæsninger, dialogbaseret undervisning, simulations- og formidlingsøvelser og forberedelse til praktikken. Hertil kommer selvstudier og gruppe- og projektarbejde.

Praktik

Praktikken foregår på hospitaler, i kommuner og i det private erhvervsliv. Praktikdelen fokuserer på det somatiske, det psykiatriske og det ergonomiske arbejdsområde samt i hjælpemiddelformidlingen. Den varer sammenlagt 28 uger.

Eksamen

Der er semesterbedømmelser i slutningen af hvert semester. Praktikken bliver også bedømt ved interne eller eksterne prøver.

Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: engelsk B
 • Relevant erhvervsuddannelse: dansk C og engelsk B og enten naturfag C, biologi C, bioteknologi A eller kemi C
 • 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B og enten samfundsfag C eller psykologi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmeside.

Uddannelsen til ergoterapeut foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)7.0AO
København N (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart)7.75.7
Odense M (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Vinterstart)AO 
Haderslev (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)5.6AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aalborg Øst (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som ergoterapeut kan du fx arbejde på sygehuse, i kommuner, på jobcentre eller som selvstændig. Målgruppen vil være mennesker med psykiatriske, fysiske eller sociale problemstillinger.

Du arbejder med både børn og voksne, der enten har medfødte handicaps eller har været udsat for en ulykke. Du kan også arbejde med forebyggelse i både offentlige forvaltninger og det private erhvervsliv, hvor der også kan være arbejdsmuligheder inden for produktudvikling og salg.

Kandidatuddannelser

Som ergoterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Efteruddannelse

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Læs mere i artiklerne:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information