professionsbacheloruddannelsen til ergoterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Ergoterapeut

På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker, der er sygdomsramte eller har et handicap.

Fakta

Navn:
Ergoterapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, bestemt erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag mv.
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til sundhedsvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi, men du lærer også at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag.

Som færdiguddannet ergoterapeut har du kompetencer inden for flere felter. Du kan fx varetage stillinger, hvor du hjælper personer med bevægelseshandicap til at få en lettere dagligdag, fx ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller ved en særlig indretning af hjemmet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ud fra en viden om menneskets anatomi og måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt lærer du at kunne analysere dig frem til, hvad der praktisk skal til for at give mennesker med særlige behov en velfungerende hverdag i såvel hjemmet som på arbejdspladsen.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk/klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning foregår på hospitaler, i kommuner og i det private inden for det psykiatriske og det ergonomiske arbejdsområde samt i hjælpemiddelformidlingen. Den varer sammenlagt 42 uger.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 4 temaer:

Tema 1: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet.

Tema 2: Menneske, aktivitet og omgivelser. Temaet er orienteret mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med det formål at optimere menneskets sundhed og livskvalitet.

Tema 3: Rehabilitering og habilitering, samt sundhedsfremme og forebyggelse, som muliggør aktivitet og deltagelse

Tema 4: Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil være inden for temaerne:

Tema 5: Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse – herunder tværprofessionelle kontekster

Tema 6: Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling

Tema 7: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

I løbet af uddannelsen opnår du bl.a. viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag som ergoterapi, sygdomslære og social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi
 • Humanistiske fag, bl.a. pædagogik og psykologi
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, sundhedspolitik, social- og sundhedslovgivning, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljølovgivning

Undervisningen på skolen veksler mellem forelæsninger, værkstedsfag, formidlingsøvelser og forberedelse til den praktiske undervisning. Hertil kommer selvstudier og gruppe- og projektarbejde. Du lærer at kombinere teorien med den praktiske erfaring og får trænet din evne til samarbejde og kreativ problemløsning.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i ergoterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Occupational Therapy.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Holstebro, København, Næstved, Odense, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Der er modulbedømmelser i slutningen af hvert modul. Også den kliniske undervisning bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Du afslutter hele uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En erhvervsuddannelse som pædagogisk assistent eller Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2):
  Specifikke adgangskrav: dansk C, engelsk C og naturfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag:
  Specifikke adgangskrav: dansk A og engelsk B samt enten bioteknologi A, biologi B, fysik B, geovidenskab A, kemi B eller matematik B. Desuden samfundsfag C eller psykologi C. Du skal derudover have 9 måneders erhvervserfaring.

Bemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2vote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmaterialet kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder 1. februar og 1. september.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)6.75,0
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Næstved (Sommerstart)5.95,7
Næstved (Sommerstart, e-læring)5.14,4
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense SØ (Sommer- og vinterstart)6.55,8
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)5.1AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)4.9AO
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)6.65,7
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)7.06,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som ergoterapeut har du flere forskellige jobmuligheder. Du kan fx arbejde inden for psykiatrien og arbejdsmiljøområdet, på hjælpemiddelcentraler, sygehuse, dagcentre og plejehjem samt i de kommunale forvaltninger.

Du hjælper både børn og voksne, der enten har medfødte handicaps eller har været udsat for en ulykke. Målet er at give dem en lettere dagligdag ved hjælp af personligt tilpassede tekniske hjælpemidler og eventuelle ændringer i hjemmet eller på arbejdspladsen. Du kan også arbejde med forebyggelse i både offentlige forvaltninger og det private erhvervsliv, hvor der også kan være arbejdsmuligheder inden for produktudvikling og salg.

Der er efter nogle års erfaring i faget mulighed for ledende stillinger inden for de forskellige områder eller for undervisningsjob på skolerne.

Mere uddannelse

Som ergoterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan fx søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse,kandidatuddannelsen i ergoterapi, eller på kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse i fx humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 7

Det var tilfældigheder, der spillede ind, da Maj valgte at uddanne sig til ergoterapeut, men hun...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.