professionsbacheloruddannelsen til ergoterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Ergoterapeut

På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdagsliv.

Fakta

Navn:
Ergoterapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, bestemt erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag mv.
Økonomi:
SU

Du lærer at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag og du får undervisning i ergoterapi, anatomi og fysiologi samt en række fag som sygdomslære, sociologi, psykologi, kommunikation, velfærdsteknologi samt hjælpemiddelformidling.

Som færdiguddannet ergoterapeut kan du arbejde med rehabilitering og genoptræning af borgere på hospitaler samt i kommunalt eller privat regi. Du kan også arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag fx indenfor arbejdsmiljøfelter eller i forhold til børn og unge

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ud fra en viden om menneskets anatomi og måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt lærer du at kunne analysere dig frem til, hvad der praktisk skal til for at give mennesker med særlige behov en velfungerende hverdag i såvel hjemmet som på arbejdspladsen.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk/klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning foregår på hospitaler, i kommuner og i det private. Den kliniske undervisning er inden for det somatiske, det psykiatriske og det ergonomiske arbejdsområde samt i hjælpemiddelformidlingen. Den varer sammenlagt 28 uger.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 4 temaer:

Tema 1: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet.

Tema 2: Menneske, aktivitet og omgivelser. Temaet er orienteret mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med det formål at optimere menneskets sundhed og livskvalitet.

Tema 3: Rehabilitering og habilitering, samt sundhedsfremme og forebyggelse, som muliggør aktivitet og deltagelse

Tema 4: Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil være inden for temaerne:

Tema 5: Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse – herunder tværprofessionelle kontekster

Tema 6: Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling

Tema 7: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt og 6 ugers valgfrie uddannelseselementer.

I løbet af uddannelsen opnår du bl.a. viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag som ergoterapi, sygdomslære og social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi
 • Humanistiske fag, bl.a. pædagogik og psykologi
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, sundhedspolitik, social- og sundhedslovgivning, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljølovgivning

Undervisningen på skolen veksler mellem forelæsninger, dialogbaseret undervisning, simulations- og, formidlingsøvelser og forberedelse til den praktiske undervisning. Hertil kommer selvstudier og gruppe- og projektarbejde. Du lærer at kombinere teorien med den praktiske erfaring og får trænet din evne til samarbejde og kreativ problemløsning.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i ergoterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Occupational Therapy.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Holstebro, København, Næstved, Odense, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Der er semesterbedømmelser i slutningen af hvert semester. Også den kliniske undervisning bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. I 7. semester bedømmes de valgfrie uddannelseselementer særskilt. Du afslutter hele uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som pædagogisk assistent eller Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse). Specifikke adgangskrav: dansk C, engelsk C og naturfag C
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: Specifikke adgangskrav:
  • Dansk A 
  • Engelsk B
  • Enten bioteknologi A, eller biologi B, eller fysik B, eller geovidenskab A, eller kemi B eller matematik B. Desuden samfundsfag C eller psykologi C.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder 1 september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)8,06,9
København N (Vinterstart)6,85,5
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)4,82,7
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)6,64,9
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)7,2AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)6,65,1

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som ergoterapeut har du flere forskellige jobmuligheder. Du kan fx arbejde på sygehuse, i kommuner, på jobcentre eller som selvstændig. Målgruppen vil være mennesker med psykiatriske, fysiske eller sociale problemstillinger.

Du arbejder med både børn og voksne, der enten har medfødte handicaps eller har været udsat for en ulykke. Målet er at give dem en lettere dagligdag ved hjælp af træning af de udfordringer, de har i deres daglige aktiviteter, personligt tilpassede tekniske hjælpemidler og eventuelle ændringer i hjemmet eller på arbejdspladsen. Du kan også arbejde med forebyggelse i både offentlige forvaltninger og det private erhvervsliv, hvor der også kan være arbejdsmuligheder inden for produktudvikling og salg.

Der er mulighed for ledende stillinger inden for de forskellige områder eller for undervisningsjob på uddannelserne.

Mere uddannelse

Som ergoterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan fx søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse,kandidatuddannelsen i ergoterapi, kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, kandidatuddannelsen i socialt arbejde, kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi og på kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse i fx humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.