professionsbacheloruddannelsen til ergoterapeut
Professionsbacheloruddannelse

Ergoterapeut

På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdagsliv.

Fakta

Navn:
Ergoterapeut
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, bestemt erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag mv.
Økonomi:
SU

Du lærer at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag og du får undervisning i ergoterapi, anatomi og fysiologi samt en række fag som sygdomslære, sociologi, psykologi, kommunikation, velfærdsteknologi samt hjælpemiddelformidling.

Som færdiguddannet ergoterapeut kan du arbejde med rehabilitering og genoptræning af borgere på hospitaler samt i kommunalt eller privat regi.

Du kan også arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag fx indenfor arbejdsmiljø eller i forhold til børn og unge

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ud fra en viden om menneskets anatomi og måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt lærer du at kunne analysere dig frem til, hvad der praktisk skal til for at give mennesker med særlige behov en velfungerende hverdag i såvel hjemmet som på arbejdspladsen.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i 7 semestre. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk/klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning foregår på hospitaler, i kommuner og i det private. Den kliniske undervisning er inden for det somatiske, det psykiatriske og det ergonomiske arbejdsområde samt i hjælpemiddelformidlingen. Den varer sammenlagt 28 uger.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Holstebro, København, Næstved, Odense, Aalborg og Aarhus.

Opbygning

Uddannelsen består af en fællesdel (1-4) og en institutionsspecifik del (5-7).

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens.

Den institutionsspecifikke del strækker sig over de sidste 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. 

 1. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet.
 2. Menneske, aktivitet og omgivelser. Temaet er orienteret mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med det formål at optimere menneskets sundhed og livskvalitet.
 3. Rehabilitering og habilitering, samt sundhedsfremme og forebyggelse, som muliggør aktivitet og deltagelse
 4. Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer
 5. Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse – herunder tværprofessionelle kontekster
 6. Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling
 7. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt og 6 ugers valgfrie uddannelseselementer.

Fag

I løbet af uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag: Ergoterapi, sygdomslære og social- og arbejdsmedicin
 • Naturvidenskabelige fag: Anatomi og fysiologi
 • Humanistiske fag: Pædagogik og psykologi
 • Samfundsvidenskabelige fag: Sociologi, sundhedspolitik, social- og sundhedslovgivning, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljølovgivning

Undervisningsform

Undervisningen på skolen veksler mellem forelæsninger, dialogbaseret undervisning, simulations- og, formidlingsøvelser og forberedelse til den praktiske undervisning. Hertil kommer selvstudier og gruppe- og projektarbejde.

Du lærer at kombinere teorien med den praktiske erfaring og får trænet din evne til samarbejde og kreativ problemløsning.

Eksamen

Der er semesterbedømmelser i slutningen af hvert semester. Også den kliniske undervisning bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. I 7. semester bedømmes de valgfrie uddannelseselementer særskilt.

Du afslutter hele uddannelsen med bachelorprojektet.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i ergoterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Occupational Therapy.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF): Ingen specifikke adgangskrav
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. 
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ambulancebehandler, den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) eller tandtekniker. Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og enten naturfag C, biologi C, bioteknologi A eller kemi C
 • 4 gymnasiale enkeltfag i form af:
  1. Dansk A
  2. Engelsk B
  3. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
  4. Samfundsfag C eller psykologi C
  Du skal desuden have 9 måneders erhvervserfaring.
   

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 kræves matematik B.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)7,35,8
København N (Vinterstart)6,2AO
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)4,3AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)6,13,5
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)7,15,7
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)6,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som ergoterapeut har du flere forskellige jobmuligheder. Du kan fx arbejde på sygehuse, i kommuner, på jobcentre eller som selvstændig. Målgruppen vil være mennesker med psykiatriske, fysiske eller sociale problemstillinger.

Du arbejder med både børn og voksne, der enten har medfødte handicaps eller har været udsat for en ulykke. Målet er at give dem en lettere dagligdag ved hjælp af træning af de udfordringer, de har i deres daglige aktiviteter, personligt tilpassede tekniske hjælpemidler og eventuelle ændringer i hjemmet eller på arbejdspladsen. Du kan også arbejde med forebyggelse i både offentlige forvaltninger og det private erhvervsliv, hvor der også kan være arbejdsmuligheder inden for produktudvikling og salg.

Der er mulighed for ledende stillinger inden for de forskellige områder eller for undervisningsjob på uddannelserne.

Kandidatuddannelser

Som ergoterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Efteruddannelse

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse i fx humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling eller kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.