bioanalytiker
Professionsbacheloruddannelse

Bioanalytiker

Bioanalytikere udfører, kvalitetssikrer, fortolker og formidler biomedicinske analyser og undersøgelser.

Fakta

Navn:
Bioanalytiker
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, gymnasiale enkeltfag eller specifik erhvervsuddannelse samt specifikke krav
Økonomi:
SU

Bioanalytikerens arbejde er centralt for diagnostik af sygdomme i sundhedsvæsenet og foregår i samarbejde med læger og andre sundhedsprofessionelle og med fokus på borger og patient. 

Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Prøvetagning og f.eks. funktionsundersøgelser på patienter er for mange bioanalytikere også en del af hverdagen.

Efter endt uddannelse finder du typisk arbejde på laboratoriemedicinske afdelinger på sygehusene, lægepraksis, forskningslaboratorier eller inden for medicinindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser. Centrale områder i uddannelsen er bioanalyse, kvalitetssikring, biomedicin, bioanalytisk diagnostik, patientcentreret sundhedsteknologi, innovation, udvikling og forskning.

Som bioanalytikerstuderende lærer du at analysere og undersøge humanbiologisk materiale. Det kan fx være analyse af biokemiske markører i blodprøver, identifikation af cancer i celle- og vævsprøver eller scanninger af det hele menneske. Du arbejder endvidere med hvordan analyseresultaterne kan anvendes til diagnosticering, forebyggelse og behandling af sygdomme.

Uddannelsen består både af teoretiske undervisningsforløb og af praktiske uddannelsesforløb på hospitalslaboratorier. Der er fokus på at kombinere den kliniske erfaring med den teoretiske viden.

Uddannelsen varer 3½ år og omfatter fagområderne:

Sundhedsvidenskab og naturvidenskab

Sundhedsvidenskab og naturvidenskab der bl.a. omfatter fagene bioanalyse, kvalitetssikring og -udvikling, biomedicin og bioanalytisk diagnostik.

 • Bioanalyse handler om at analysere og undersøge humanbiologisk materiale på molekylært, cellulært, vævs-, organ og individniveau, herunder hører den bioanalytiske procedure fra prøvetagning til svarafgivelse.  Der lægges bl.a. vægt på en grundlæggende forståelse for de kemiske og fysiske principper, som ligger til grund for analyserne og undersøgelserne. Samtidigt handler det om at vurdere og dokumentere bioanalysers resultater og relevans.
 • Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling handler om metoder til at sikre, dokumentere og udvikle bioanalysers anvendelighed og korrekthed.
 • Humanbiologi, biomedicin og bioanalytisk diagnostik omhandler den viden, der ligger til grund for at kunne vurdere, fortolke og formidle bioanalytiske resultater og diagnostik. Bioanalytiske resultater vurderes i forhold til deres diagnostiske relevans, anvendelse og betydning i det samlede patientforløb, herunder i forbindelse med screening, behandling og sygdomsopfølgning. I faget er emner som molekylærbiologi, mikrobiologi, immunologi, cellebiologi, anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Samfundsvidenskab og humaniora

Samfundsvidenskab og humaniora omhandler bioanalytikerens roller, ansvarsområder og samarbejdsrelationer i sundhedsvæsenet. Det omhandler også bioanalytikerens kommunikation og samarbejde med patienter/borgere og pårørende. I fagområderne arbejdes der med emner som teknologiforståelse, etik, kommunikation, organisation og samarbejde (både monofagligt og tværfagligt).

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen

Fællesdelen er uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 6 temaer:

 • Bioanalyse
 • Kvalitetssikring af bioanalyse
 • Biomedicin og bioanalytisk diagnostik  
 • Professionsforståelse og bioanalytisk identitet 
 • Patientcentreret sundhedsteknologi og bioanalyse
 • Innovation, udvikling og forskning i bioanalyse

Den institutionsspecifikke del 

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og er tilrettelagt forskelligt afhængig af udbudssted. Alle bioanalytikere har dog overordnet samme faglige profil og fælles slutkompetencer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at du udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og evne til læring og refleksion. Dette sker i samspil med undervisere på uddannelsesinstitutionen og de kliniske afdelinger samt medstuderende.

Du gennemgår planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb med udgangspunkt i eksemplariske bioanalytiske analyser og arbejdsområder.

Der indgår træning og øvelser både på de kliniske uddannelsessteder (i praktik) og på uddannelsesinstitutionens laboratorier. Der indgår også brug af relevante informationsteknologiske værktøjer.

Praktik

I praktikforløb arbejder du sammen med færdiguddannede bioanalytikere og deltager i bioanalytiske arbejdsgange. Afhængig af praktiksted kan du deltage i patientrelaterede undersøgelser eller i analysearbejde uden patientkontakt. 

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige eksamener i løbet af studiet, og du afslutter uddannelsen med afleveringen af bachelorprojektet, efterfulgt af en mundtlig eksamination.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Aarhus, Esbjerg, Odense, København, Næstved og Kalundborg.

Uddannelsen kan tages som delvist netbaseret undervisning i Aarhus (vinterstart).

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Den engelske titel er Bachelor of Biomedical Laboratory Science

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Hospitalsteknisk assistent (med speciale i neurofysiologi) eller social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 5 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C, matematik C, naturfag C, engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)8,26,7
København N (Vinterstart)6,75,0
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)5,95,1
Kalundborg (Sommerstart)6,05,7
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)7,24,6
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)6,0AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)7,76,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bioanalytikeren bruger sine kompetencer inden for det sundheds- og informationsteknologiske område gennem sit arbejde med bioanalyse, f.eks. ved analyseapparaturet på hospitalslaboratorier.

Som bioanalytiker vil du typisk arbejde på laboratoriemedicinske hospitalsafdelinger, men der er også bioanalytikere, der arbejder i f.eks. lægepraksis, medicinalindustrien og inden for forskning. Bioanalytikeren har patientkontakt i forbindelse med bl.a. blodprøvetagning, optagelse af elektrokardiogram samt ved fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig.

Det kan være med:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Lene Gredal er 44 år og uddannet bioanalytiker - ansat som forsker på Hvidovre Hospital.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.