uddannelsen til bioanalytiker
Professionsbacheloruddannelse

Bioanalytiker

På uddannelsen lærer du at planlægge, udføre og vurdere laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser.

Fakta

Navn:
Bioanalytiker
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, gymnasiale enkeltfag eller specifik erhvervsuddannelse samt specifikke krav
Økonomi:
SU

Uddannelsen består både af teori og praktiske øvelser i laboratoriet. Du får viden inden for emner som bioanalyse og sundheds- og naturvidenskab.

Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Efter endt uddannelse finder du typisk arbejde på forskningslaboratorier, i hospitalsmiljøet eller inden for medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig teoretisk og praktisk viden om de bioteknologiske analysemetoder, som anvendes på de laboratoriemedicinske afdelinger på hospitalerne.

Som bioanalytikerstuderende lærer du at analysere biologisk materiale fx blodprøver, celle- og vævsprøver, DNA og bakterier. Du får desuden viden om hvordan analyseresultaterne anvendes til diagnosticering, forebyggelse og behandling af sygdomme.

Uddannelsen varer 3½ år og omfatter fagområderne:

Biomedicinsk laboratorieanalyse, som er uddannelsens største fagområde. Denne del af uddannelsen giver dig kompetencer til at udøve analysevirksomhed baseret på et biomedicinsk videngrundlag. Her indgår bl.a. faget biomedicin, hvor du lærer om sammenhænge mellem sygdomme og det biomedicinske analysearbejdes resultater og betydning for forebyggelse, diagnosticering og behandling.

Natur- og sundhedsvidenskab, som er en række natur- og sundhedsvidenskabelige fag, der giver dig viden om menneskets anatomi samt om biokemiske og fysiologiske processer.

Samfundsvidenskab rummer fag, hvor du beskæftiger dig med bioanalytikerens placering i sundhedssystemet - herunder ansvarsområder. Her lærer du bl.a. at kommunikere fagligt med både kolleger i sundhedsvæsenet og med donorer, patienter og pårørende.

Humaniora er et mindre fagområde, der fokuserer på dine kvalifikationer til at analysere, forstå og respektere forskellige værdier, adfærd, reaktioner mv. Området sætter også fokus på den etiske side af analyseteknologisk praksis.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 6 temaer:

 • Bioanalyse
 • Kvalitetssikring af bioanalyse
 • Biomedicin og bioanalytisk diagnostik på 
 • Professionsforståelse og bioanalytisk identitet 
 • Patientcentreret sundhedsteknologi og bioanalyse
 • Innovation, udvikling og forskning i bioanalyse

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af teoretisk undervisning på uddannelsesinstitutionen og klinisk undervisning på en laboratoriemedicinsk afdeling på et hospital. På de laboratoriemedicinske afdelinger arbejder du sammen med færdiguddannede bioanalytikere og deltager i bl.a. praktiske øvelser, analysearbejde og projektarbejde.

Gennem uddannelsen får du kendskab til de seks laboratoriemedicinske specialer: Klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi og klinisk neurofysiologi.

Undervisningen skifter mellem praktiske øvelser i laboratoriet, holdundervisning, projektarbejde og forelæsninger på tværs af holdene. Der indgår både komplekst teknologisk udstyr og manuelt arbejde i uddannelsen. Du deltager såvel i patientrelaterede undersøgelser som i analysearbejde uden patientkontakt.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Den engelske titel er Bachelor of Biomedical Laboratory Science

I Næstved kan man tage uddannelsen ved delvis net-nundervisning.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige eksamener i løbet af studiet, og du afslutter uddannelsen med afleveringen af bachelorprojektet, efterfulgt af en mundtlig eksamination.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specifikke adgangskrav: matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Anden adgang med 4-5 gymnasiale enkeltfag
  Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C.
 • Erhvervsuddannelsen til Hospitalsteknisk assistent  med speciale i neurofysiologi eller Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2):
  Specifikke adgangskrav: matematik C, dansk C, kemi C, naturfag C og engelsk D

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 5 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i midten af august. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)7,66,2
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Næstved (Sommerstart)6,65,3
Næstved (Sommerstart, e-læring)5,45,1
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)7,05,9
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)6,05,2
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense M (Sommerstart)8,67,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan efter endt uddannelse søge ansættelse på sygehusenes laboratoriemedicinske afdelinger, forskningslaboratorier, fx Kræftens Bekæmpelse, i medicinalindustrien eller på lægelaboratorier.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig. Det kan være med en sundhedsfaglig diplomuddannelse, en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, en kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi eller en masteruddannelse, fx master i sundhedspædagogik.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Bioanalytikeres altdominerende beskæftigelsesområde er på hospitalerne. Enkelte arbejder hos praktiserende læger og på lægelaboratorier. Andre underviser på sundhedsuddannelser eller er beskæftiget med forskning, fx inden for medicinalindustrien.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.