foto af bioanalytikere
Professionsbacheloruddannelse

Bioanalytiker

På uddannelsen lærer du at udføre, kvalitetssikre, fortolke og formidle biomedicinske analyser og undersøgelser.

Fakta

Navn:
Bioanalytiker, Bioanalytikeruddannelsen
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, gymnasiale enkeltfag eller specifik erhvervsuddannelse samt specifikke krav
Økonomi:
SU

På bioanalytikeruddannelsen lærer du at analysere biologisk materiale fra mennesker - fx blod-, celle- og vævsprøver i laboratoriet. Du får også viden om prøvetagning og funktionsundersøgelser på patienter.

Bioanalytikerens arbejde er centralt for diagnostik af sygdomme i sundhedsvæsenet og foregår i samarbejde med læger og andre sundhedsprofessionelle med fokus på patienten. 

Efter uddannelsen kan du søge arbejde på laboratoriemedicinske afdelinger på sygehuse, i lægepraksisser, forskningslaboratorier eller inden for medicinindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser. De centrale områder i uddannelsen er bioanalyse, kvalitetssikring, biomedicin, bioanalytisk diagnostik, patientcentreret sundhedsteknologi, innovation, udvikling og forskning.

Du får kompetencer til at analysere og undersøge humanbiologisk materiale. Det kan fx være analyse af biokemiske markører i blodprøver, identifikation af cancer i celle- og vævsprøver eller scanninger af det hele menneske. 

Fagområder

Uddannelsen består af fagområderne:

 • Sundhedsvidenskab og naturvidenskab: Fagområdet omfatter fagene bioanalyse, kvalitetssikring og -udvikling, biomedicin og bioanalytisk diagnostik. 
 • Samfundsvidenskab og humaniora: Du lærer bl.a. om bioanalytikerens roller, ansvarsområder og samarbejdsrelationer i sundhedsvæsenet. 

Fællesdelen

Fællesdelen er uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Indholdet er delt i 6 temaer:

 • Bioanalyse
 • Kvalitetssikring af bioanalyse
 • Biomedicin og bioanalytisk diagnostik  
 • Professionsforståelse og bioanalytisk identitet 
 • Patientcentreret sundhedsteknologi og bioanalyse
 • Innovation, udvikling og forskning i bioanalyse

Den institutionsspecifikke del 

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og er tilrettelagt forskelligt afhængig af uddannelsessted. Alle bioanalytikere har dog overordnet samme faglige profil og fælles slutkompetencer.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Den engelske titel er Bachelor's Degree Programme of Biomedical Laboratory Science.

Undervisning

Uddannelsen består både af teoretiske undervisningsforløb og af praktiske uddannelsesforløb på hospitalslaboratorier. Der er fokus på at kombinere den kliniske erfaring med den teoretiske viden.

Der indgår træning og øvelser både på de kliniske uddannelsessteder (i praktik) og på uddannelsesinstitutionens laboratorier. Der indgår også brug af relevante informationsteknologiske værktøjer.

Praktik

I praktikforløbet arbejder du sammen med færdiguddannede bioanalytikere og deltager i bioanalytiske arbejdsgange. Afhængig af praktiksted kan du deltage i patientrelaterede undersøgelser eller i analysearbejde uden patientkontakt. 

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige eksamener i løbet af studiet, og du afslutter uddannelsen med et bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Hospitalsteknisk assistent (med speciale i neurofysiologi) eller social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 5 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C, matematik C, naturfag C, engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fra 2024

 • Fra 2024 skal karaktergennemsnittet i matematik C være mindst 4,0

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Esbjerg, Kalundborg, København, Næstved, Odense, Hjørring og Aarhus

Læs mere på uddannelsestedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

Det er muligt at gennemføre store dele af den teoretiske del af uddannelsen online hos VIA (Aarhus) med 1 fremmødedag om ugen i gennemsnit.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)7,85,2
København N (Vinterstart)7,15,4
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)6,34,3
Kalundborg (Sommerstart)5,55,4
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)6,64,3
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)5,6AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)8,06,5
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)8,76,4
Hjørring (Vinterstart)5,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som bioanalytiker vil du typisk arbejde på laboratoriemedicinske hospitalsafdelinger, men der er også bioanalytikere, der arbejder i fx lægepraksis, medicinalindustrien og inden for forskning.

Bioanalytikeren har patientkontakt i forbindelse med bl.a. blodprøvetagning, optagelse af elektrokardiogram samt ved fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig:

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information