Erhvervsakademiuddannelse

Laborant

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde praktisk med alt lige fra fødevare- og miljøprøver på et laboratorium til medicin eller produktion i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Laborant
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU og praktikløn

Du får undervisning i kemi, bioteknologi, mikrobiologi og analyseteknik, så du får forudsætninger for at gennemføre analyser.

Du lærer at samarbejde og kommunikere dine resultater. På laboratoriet afprøver du teorierne. Du lærer kvalitetssikring, så du får pålidelige resultater og kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Laboranter arbejder typisk inden for kvalitetssikring, forskning og udvikling eller kontrol, fordi de kan analysere alt lige fra bakterier og DNA til maling eller kosttilskud. Laboranter får job i bl.a. medicinal- og fødevareindustrien, i forskningslaboratorier eller i den kemiske industri.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De fleste af de produkter, du støder på i din hverdag, har været i hænderne på en laborant, som har testet og kontrolleret råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Under uddannelsen lærer du at analysere mange forskellige prøver fra forskellige industrier og efterfølgende bearbejde resultatdata.

Laborantuddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2½ år. Den udbydes både på dansk og engelsk.

Uddannelsens elementer

Uddannelsen består af elementer, som er fælles for alle laborantuddannelser, hvor man kommer igennem grundlæggende laboratoriearbejde, analyseteknik, arbejdsmiljø, kvalitetssikring samt kvalificering og validering. Derudover indgår der også løbende projektarbejde. De fælles elementer udgør 60 ECTS

Uddannelsen har også lokale elementer, der retter uddannelsens indhold mod de lokale aftageres profiler. De lokale elementer varierer fra udbudssted til udbudssted, men indeholder altid mindst et valgfag. De lokale elementer udgør 30 ECTS. 

Praktik

I uddannelsen ligger også en obligatorisk lønnet praktik, der varer knap et år og udgør 50 ECTS.

Praktikken kan være ulønnet, hvis den gennemføres i udlandet. Desuden kan praktikperioder, der påbegyndes i efterårssemestret 2020, være ulønnet praktik, hvis der ikke kan findes en lønnet praktikplads.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt, så du får en grundig indsigt i arbejdet på forskellige typer af laboratorier, fra kontrol- og analyselaboratorier til forsknings- og udviklingslaboratorier. Uddannelsen er ofte projektorienteret og veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i laboratoriet.

Under praktikken bliver du typisk ansat ved analyse- eller forskningslaboratorier i private eller offentlige virksomheder fx inden for den kemiske industri eller fødevare- eller medicinalindustrien.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Odense, Roskilde, Slagelse og Aarhus.

Eksamen

Der er flere prøver i løbet af uddannelsen og den afsluttes med et eksamensprojekt, der typisk tager udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed. Eksamen indeholder også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)6,8AO
København N (Vinterstart)4,1AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)4,93,4
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)7,76,2
Slagelse (Sommerstart)5,4AO
Slagelse (Vinterstart)AO
Roskilde (Vinterstart)4,2AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6,0AO
Viby J (Sommerstart, engelsk)9,0
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)7,84,7
Hillerød (Vinterstart)AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktikperioden får du løn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til laborant retter sig mod laboratoriearbejde i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Du vil blandt andet kunne finde arbejde ved forskningslaboratorier, i medicinal- og fødevareindustrien, i bioteknologiske virksomheder og inden for miljøsektoren eller den kemiske industri.

Mere uddannelse

Der er mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en overbygning som enten professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi eller professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

Du kan også tage en teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

Birgitte Arentoft er uddannet laborant og ansat hos Novo Nordisk som udvikler af lægemidler.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.