uddannelsen til procesteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Procesteknolog

På uddannelsen beskæftiger du dig med udvikling af produkter og deres fremstillingsproces samt med styring af kvalitet og miljø.

Fakta

Navn:
Procesteknolog
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi
Andre betegnelser:
Ernæringsteknolog, fødevareteknolog, mejeriteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge en af følgende studieretninger: ernæringsteknologi, fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi. Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle, uanset studieretning.

Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af din studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling i den offentlige sektor eller i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i forskellige typer af produktionsprocesser, alt afhængig af den studieretning du vælger. På uddannelsens fællesdel arbejder du praksisnært med fagtekniske opgaver, der er fælles for alle studieretninger, herunder kemi, mikrobiologi, fysik, matematik og principper for dokumentation og kvalitetskontrol.

Undervisningen er opdelt i en obligatorisk del, der varer et halvt år og en valgdel, der varer resten af uddannelsen. På valgdelen vælger du din studieretning.

På den obligatoriske del får du en generel viden inden for to kerneområder: samarbejde og kommunikation samt naturvidenskabelig basisviden.

Studieretninger

På valgdelen vælger du mellem fire studieretninger:

 • Ernæringsteknologi, der indeholder måltidsproduktion og ernæring, fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring samt Ledelse og økonomi
 • Fødevareteknologi, der indeholder fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og -kvalitet samt innovation og produktudvikling
 • Mejeriteknologi, der indeholder produktion af mejeriprodukter, økonomi og ledelse samt produktionsfaciliteter
 • Procesteknologi, der indeholder produktionsprocesser og procestekniske anlæg

Procesteknologens fagområde kræver både praktisk håndelag og teoretisk indsigt. Der er undervejs i uddannelsen indlagt praktik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, praktiske øvelser i køkkener og procesfaciliteter, projektarbejde og selvstudier.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Holstebro, Odense, Roskilde og Vejle.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for din valgte studieretning.

Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi giver ret til at anvende betegnelsen procesteknolog AK.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse. Se de relevante uddannelser i Retningsviseren
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Kemi C eller bioteknologi A eller matematik C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)5,0AO
Roskilde (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du har mulighed for at søge arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor i storkøkkener, fødevareindustri, medicinalindustri, mejerier mv. Du vil kunne bestride ledelses- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og teknisk salg.

Du vil også i samarbejde med ingeniører kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi eller professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

Du kan også videreuddanne dig med fx en teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Merit

Procesteknologer har eventuelt mulighed for at få merit på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed og diplomingeniør i kemi på DTU. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen. 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information