uddannelsen til procesteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Procesteknolog

På uddannelsen til procesteknolog beskæftiger du dig med udvikling af produkter og deres fremstillingsproces samt med styring af kvalitet og miljø.

Fakta

Navn:
Procesteknolog
Andre betegnelser:
ernæringsteknolog, fødevareteknolog, mejeriteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge en af følgende studieretninger: ernæringsteknologi, fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi. Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle, uanset studieretning.

Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af din studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, i den offentlige sektor eller i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En uddannelse som procesteknolog giver dig indsigt i forskellige typer af produktionsprocesser, alt afhængig af den studieretning du vælger. På uddannelsens fællesdel arbejder du praksisnært med fagtekniske opgaver, der er fælles for alle studieretninger, herunder kemi, mikrobiologi, fysik, matematik og principper for dokumentation og kvalitetskontrol.

Undervisningen er opdelt i en obligatorisk del, der varer et halvt år og en valgdel, der varer resten af uddannelsen. På valgdelen vælger du din studieretning.

På den obligatoriske del får du en generel viden inden for to kerneområder nemlig samarbejde og kommunikation og inden for naturvidenskabelig basisviden.

På valgdelen vælger du mellem fire studieretninger:

 • Ernæringsteknologi, der indeholder mad og måltidsproduktion, fødevaresikkerhed, kvalitets- og miljøstyring, ernæring og sundhed samt ledelse, administration og økonomi
 • Fødevareteknologi, der indeholder fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og -kvalitet samt produktudvikling
 • Mejeriteknologi, der indeholder mælk og andre råvarer, produktteknologi og produktion, mejeriprocesanlæg, miljø- og bygningsteknik samt økonomi og ledelse
 • Procesteknologi, der indeholder procestekniske enhedsoperationer, måling, styring og regulering af procesanlæg, kemiske og bioteknologiske produktionsprocesser, samt kvalitetssikring

Procesteknologens fagområde kræver både praktisk håndelag og teoretisk indsigt. Der er undervejs i uddannelsen indlagt praktik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, laboratoriearbejde, projektarbejde og selvstudier.

Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi giver ret til at anvende betegnelsen procesteknolog AK.

Uddannelsen foregår i Holstebro/Thyborøn, Odense, Roskilde og Vejle. (Uddannelsen ved Metropol i København har ikke længere optagelse).

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for dit valgte specialeområde.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Erhvervsuddannelse som mejerist (trin 2), procesoperatør (trin 2), bager (trin 2) og konditor (trin 2), gastronom (med specialer), gourmetslagter (med specialer), slagter (med specialer) eller ernæringsassistent (trin 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten kemi C eller matematik C eller naturfag C
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)3,2AO
Vejle (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Sjælland  
Roskilde (Sommerstart)5,6AO
Roskilde (Vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du har mulighed for at søge arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor på laboratorier mv. Du vil kunne bestride ledelses- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling.

Du vil også i et samarbejde med ingeniører kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi eller professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Du kan også videreuddanne dig med fx en teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Procesteknologer har eventuelt mulighed for at få merit på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed og diplomingeniør i kemi på DTU. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Se Merit mellem de videregående uddannelser.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede på de forskellige studieretninger (2013-15) fordelt på brancher.

Studieretningen Ernæringsteknologi

De fleste nyuddannede på denne retning får beskæftigelse inden for restaurationserhvervet samt i virksomheder med særligt fokus på ernæring og den kost, der fremstilles.

Kategorien Andre omfatter 14 brancher, der som en del af deres virke har fremstilling af eller handel med fødevarer, herunder hoteller, supermarkeder, slagterier samt landbrug.

Studieretningen Fødevareteknologi

Nyuddannede fra denne studieretning beskæftiges i høj grad med fremstilling af fødevarer og fremstilling af kost, både til umiddelbar fortæring i restauranter og til videre salg i fx supermarkeder mv.

Andre brancher for fødevareteknologer arbejder med fremstilling af fødevarer, mejerier, slagterier, brødfabrikker m.fl. Procesteknologien kan også udnyttes inden for fremstilling af maling og sæbe. En del ansættes i ingeniørfirmaer, der forestår kontrol og afprøvning af industrielle levnedsmiddelprodukter.

Kategorien Andre omfatter knapt 40 brancher, der ansætter fødevareteknologer i mindre omfang.

Studieretningen Mejeriteknologi

Mejeriteknologer ansættes meget målrettet på mejerier, slagterier samt anden fødevareindustri, herunder fremstilling af sukker og sukkervarer, te og kaffe, smagspræparater og krydderier, færdigretter, diætmad samt foderblandinger til dyr.

Kategorien Andre omfatter ni brancher, herunder fremstilling af fødevarer, offentlig administration mv.

Studieretningen Procesteknologi

Denne studieretning målretter sig først fremmest medicinal- og biotekindustri. Andre store områder er analyse af fødevarer, kemiske fabrikker og fødevareindustri.

Kategorien Andre omfatter ca. 30 brancher, herunder flere, der arbejder med fremstilling af fødevarer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...