uddannelsen til procesteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Procesteknolog

På uddannelsen lærer du om udvikling af bæredygtige produkter og fremstillingsprocesser samt styring af kvalitet og miljø.

Fakta

Navn:
Procesteknolog
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi
Andre betegnelser:
Ernæringsteknolog, fødevareteknolog, mejeriteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i forskellige typer af produktionsprocesser, alt afhængig af den studieretning du vælger.

Du kan vælge en af følgende studieretninger: Fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi.

Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af din studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling i private virksomheder.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af en fælledel og en række forskellige studieretninger.

Fællesdel

På uddannelsens fællesdel arbejder du praksisnært med fagtekniske opgaver, der er fælles for alle studieretninger, herunder kemi, mikrobiologi, fysik, matematik og principper for dokumentation og kvalitetskontrol.

Studieretninger

Du vælger mellem tre studieretninger:

 • Fødevareteknologi: Du lærer om fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og -kvalitet samt innovation og produktudvikling
 • Mejeriteknologi: Du lærer om produktion af mejeriprodukter, økonomi og ledelse samt produktionsfaciliteter
 • Procesteknologi: Du lærer om produktionsprocesser og procestekniske anlæg

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen procesteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Nutrition and Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, praktiske øvelser i køkkener og procesfaciliteter, projektarbejde og selvstudier.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for din valgte studieretning.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A 
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Holstebro, Odense, Roskilde og Vejle.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

De fleste procesteknologer får job i private virksomheder, men det er også muligt at søge job i den offentlige sektor. Du kan arbejde i fx fødevareindustrien, medicinalindustrien, mejerier og storkøkkener. Du vil kunne bestride ledelses- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og teknisk salg.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse: 

Merit

Procesteknologer kan have mulighed for at få merit på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed og diplomingeniør i kemi på DTU.

Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen. 

Læs mere

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Diplomingeniør i kemi

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 708 af 9. juni 2023.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information