uddannelsen til farmakonom
Andre uddannelser

Farmakonom

På uddannelsen lærer du om sundhed, sygdom og lægemidler og om, hvordan du bedst rådgiver patienter om medicin.

Fakta

Navn:
Farmakonom
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent + specifikke krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som farmakonom får du viden om lægemidler og er med til at sikre medicinsikkerhed hos patienter. Du får også kendskab til farmakonomers samfundsrolle i forbindelse med at informere om optimal anvendelse af lægemidler.

Efter uddannelsen har du jobmuligheder inden for sundhedssektoren, herunder på apoteker og sygehusapoteker, i life science-industrien (lægemiddelindustrien) og i kommuner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til farmakonom varer 3 år og foregår dels på et apotek, dels på Farmakonomskolen. 

Under uddannelsen lærer du om kroppens anatomi, fysiologi, sygdomme, fremstilling af lægemidler og deres virkning på den specifikke sygdom.

Du får også undervisning i kommunikation, salg og markedsføring.

Fagområder

Uddannelsen består af fem fagområder:

  • Medicinsk-farmaceutiske fag: Anatomi, fysiologi, patologi, almen farmakologi, speciel farmakologi og farmaci
  • Samfundsfarmaceutiske fag: Medicinsk sociologi, lovforståelse, sundhedsøkonomi, klinisk farmaci, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
  • Humanistiske fag: Psykologi, etik, kommunikation, pædagogik og formidling
  • Organisation og ledelse: Organisation, ledelse og samarbejde, markedsføring og salg, logistik, arbejdsmiljø og kvalitetsstyring
  • Metodefag

Titel

Når du har gennemført uddannelsen, får du titlen Farmakonom. Den engelske titel er Pharmaconomist.

Undervisning

Uddannelsen består af en praktisk del og en teoretisk del.

Praktisk del

Den praktiske del af uddannelsen, hvor du har mulighed for at arbejde med teorien, forgår på apotek eller sygehusapotek.

I praktiktiden arbejder du 37 timer pr. uge og har en ugentlig studiedag. Du træner de praktiske færdigheder og omsætter din teoretiske viden til praksis. 

Teoretisk del

I løbet af de 3 år uddannelsen varer, udgør den teoretiske del i alt 23 uger, der foregår på Farmakonomskolen.

Kurserne på Farmakonomskolen består overvejende af teoretisk undervisning. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelle opgaver, gruppeopgaver, projektarbejde, praktiske øvelser i skolens laboratorie og træning i modelapotek.

Kombineret forløb

Du kan også vælge at gennemføre et uddannelsesforløb, hvor praktikken er fordelt mellem et privat apotek og et sygehusapotek.

Den teoretiske del af uddannelsen tilrettelægges, så den også indeholder sygehusspecifikke emner, og er i øvrigt identisk med den uddannelse, der udelukkende foregår på et privat apotek.

Eksamen

Alle skole- og praktikperioder skal bestås. Derudover vil der i slutningen af hvert uddannelsesår ligge eksamensprøver.

De består bl.a. af skriftlige prøver, mundtlige prøver, tværfaglige prøver og projekter.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, htx, hhx, eux)
  • Intenational baccalaureate (IB)
  • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene dansk C, naturfag C og engelsk D
  • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen (kræver dispensation - kontakt Farmakonomskolen for yderligere oplysning)

Anbefalet karaktergennemsnit

Hvis du søger om optagelse med en gymnasial eksamen, anbefaler Farmakonomskolen et karaktergennemsnit på minimum 4,0 fra den adgangsgivende uddannelse samt mindst karakteren 4 i dansk og mindst karakteren 4 i matematik C. 

Uddannelsesaftale

Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelse, at du har indgået en uddannelsesaftale med et apotek.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til farmakonom skal du selv finde en uddannelsesplads på et apotek og underskrive en elevkontrakt med apoteket. Senest i januar hvert år offentligør Farmakonomskolen en liste over ledige uddannelsespladser.

Du kan se en præcis beskrivelse af uddannelsens optagelsesforløb på Farmakonomskolens hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsesstart er 1. september. De første 5 måneder af uddannelsestiden er prøvetid.

Uddannelsessteder

Skoleopholdet foregår på Farmakonomskolen i Hillerød.

Læs om

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen. Månedslønnen er det første år ca. 13.019 kr. (2021). Den stiger på tredje år til ca. 14.841 kr.

Skoleophold

Under skoleopholdene kan du vælge at bo på Farmakonomskolen i Hillerød. Det er gratis at bo og spise på skolen.

Fremtidsmuligheder

De fleste farmakonomer arbejder på et apotek eller et sygehusapotek. Men der er også andre jobmuligheder, fx i lægepraksis, kommuner og inden for life science-industrien (lægemiddelindustrien).

Job på apotek

Som farmakonom på et apotek skal du informere og rådgive apotekets kunder om forebyggelse, sundhed og behandling af sygdomme med lægemidler og andre apoteksvarer. 

Job på sygehus

På sygehusene udfører farmakonomer arbejdsopgaver inden for klinisk farmaci (udskrivningssamtaler), logistik, lægemiddelkontrol og lægemiddelproduktion.  

Andre jobmuligheder

I life science-industrien er farmakonomers største arbejdsområde kvalitetsstyring.

I kommunerne arbejder farmakonomer fx på bosteder eller plejehjem, hvor de ofte har ansvar for undervisnings- og medicinhåndtering.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet farmakonom kan du videreuddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse inden for et sundhedsfaglige område, ledelse eller marketing.

Arbejdsområder

Læs mere om typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2007 om farmakonomuddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.