uddannelsen til farmakonom
Andre uddannelser

Farmakonom

På farmakonomuddannelsen lærer du om sundhed, sygdom og lægemidler og om, hvordan du bedst rådgiver patienter i deres medicinske behandling.

Fakta

Navn:
Farmakonom
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent + specifikke krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som farmakonom bliver du lægemiddelkyndig og er med til at sikre høj patient- og medicinsikkerhed hos medicinbrugere. Du får også kendskab til farmakonomers professionsmæssige samfundsrolle i forbindelse med at sikre og informere om optimal lægemiddelanvendelse.

Som farmakonom har du jobmuligheder inden for sundhedssektoren, herunder på apoteker og sygehusapoteker, i life science-industrien (lægemiddelindustrien) samt i kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til farmakonom varer 3 år og foregår dels på et apotek, dels på Farmakonomskolen i Hillerød. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

Under uddannelsen lærer du om kroppens anatomi, fysiologi, sygdomme, fremstilling af lægemidler og deres virkning på den specifikke sygdom. Du får også undervisning i kommunikation, salg og markedsføring.

Praktisk del

Den praktiske del af uddannelsen, hvor du har mulighed for at arbejde med teorien, forgår på apotek eller sygehusapotek.

I praktiktiden arbejder du 37 timer pr. uge og har en ugentlig studiedag. Du træner de praktiske færdigheder og omsætter din teoretiske viden til praksis. I praktiktiden får du tilknyttet en uddannelsesansvarlig, en vejleder og en coach.

Teoretisk del

I løbet af de 3 år uddannelsen varer, udgør den teoretiske del i alt 23 uger, der foregår på Farmakonomskolen.

Kurserne på Farmakonomskolen består overvejende af teoretisk undervisning. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelle opgaver, gruppeopgaver, projektarbejde, praktiske øvelser i skolens laboratorie og træning i modelapotek.

En del af undervisningen foregår i tværfaglige forløb, der kombinerer flere af uddannelsens fag.

Uddannelsens fem fagområder

 • Medicinsk-farmaceutiske fag:
  • Anatomi, fysiologi, patologi, almen farmakologi, speciel farmakologi og farmaci
 • Samfundsfarmaceutiske fag:
  • Medicinsk sociologi, lovforståelse, sundhedsøkonomi, klinisk farmaci, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Humanistiske fag:
  • Psykologi, etik, kommunikation, pædagogik og formidling
 • Organisation og ledelse:
  • Organisation, ledelse og samarbejde, markedsføring og salg, logistik, arbejdsmiljø og kvalitetsstyring
 • Metodefag

Kombinationsordning

Du kan også vælge at gennemføre et uddannelsesforløb, hvor praktikken er fordelt mellem et privat apotek og et sygehusapotek. Den teoretiske del af uddannelsen tilrettelægges, så den også indeholder sygehusspecifikke emner, og er i øvrigt identisk med den uddannelse, der udelukkende foregår på et privat apotek.

Skoleophold foregår på Farmakonomskolen i Hillerød.

Eksamen

Alle skole- og praktikperioder skal bestås. Derudover vil der i slutningen af hvert uddannelsesår ligge eksamensprøver. De består bl.a. af skriftlige prøver, mundtlige prøver, tværfaglige prøver og projekter.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, htx, hhx, eux)
 • Intenational baccalaureate (IB)
 • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene dansk C, naturfag C og engelsk D
 • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen (kræver dispensation - kontakt Farmakonomskolen for yderligere oplysning)

Anbefalet karaktergennemsnit

Hvis du søger om optagelse med en gymnasial eksamen, anbefaler Farmakonomskolen et karaktergennemsnit på minimum 4,0 fra den adgangsgivende uddannelse samt mindst karakteren 4 i dansk og mindst karakteren 4 i matematik C. 

Uddannelsesaftale

Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelse, at du har indgået en uddannelsesaftale med et apotek.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til farmakonom skal du selv finde en uddannelsesplads på et apotek og underskrive en elevkontrakt med apoteket. Senest i januar hvert år offentligør Farmakonomskolen en liste over ledige uddannelsespladser.

Du kan se en præcis beskrivelse af uddannelsens optagelsesforløb på Farmakonomskolens hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsesstart er 1. september. De første 5 måneder af uddannelsestiden er en gensidig prøvetid.

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen. Månedslønnen er det første år ca. 12.639 kr. (2021). Den stiger på tredje år til ca. 14.400 kr.

Under skoleopholdene kan du vælge at bo på Farmakonomskolen i Hillerød. Det er gratis at bo og spise på skolen.

Fremtidsmuligheder

De fleste farmakonomer arbejder på et apotek eller et sygehusapotek. Men der er også andre jobmuligheder, fx i lægepraksis, kommuner og inden for life science-industrien (lægemiddelindustrien).

Job på apotek

Som farmakonom på et apotek skal du informere og rådgive apotekets kunder om forebyggelse, sundhed og behandling af sygdomme med lægemidler og andre apoteksvarer. For receptpligtige lægemidlers vedkommende skal du informere om anvendelse, holdbarhed og opbevaring.

Job på sygehus

På sygehusene udfører farmakonomer arbejdsopgaver inden for klinisk farmaci (udskrivningssamtaler), logistik, lægemiddelkontrol og lægemiddelproduktion.  

Andre jobmuligheder

I life science-industrien er farmakonomers største arbejdsområde kvalitets- og regulatoriske opgaver.

I kommunerne arbejder farmakonomer fx på bosteder eller plejehjem, hvor de ofte har et undervisnings- og medicinhåndteringsansvar.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet farmakonom kan du videreuddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse inden for et sundhedsfaglige område, ledelse eller marketing.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.