uddannelsen til farmakonom
Andre uddannelser

Farmakonom

Som farmakonom er du ansat på et apotek, hvor du blandt andet rådgiver apotekets kunder i forbindelse med udlevering af medicin. Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleophold.

Fakta

Navn:
Farmakonom
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent + specifikke krav
Økonomi:
Elevløn

Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Du får også undervisning i psykologi, kommunikation og etik.

Som farmakonom vil du ofte finde arbejde på et apotek eller et sygehusapotek. Du kan dog også arbejde med bl.a. kvalitetsstyring og kontrol i medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til farmakonom varer 3 år og foregår dels på et apotek, dels på farmakonomskolen, Pharmakon, i Hillerød.

Under uddannelsen lærer du om sygdomme og om lægemidlers fabrikation og helbredende virkning. Du får også undervisning i kundebetjening, salg og markedsføring.

Undervisningen veksler mellem kurser på skolen og praktik. Der er i alt 23 kursusuger på skolen, i løbet af de 3 år uddannelsen varer.

Uddannelsen indeholder fem fagområder:

  • Medicinsk-farmaceutiske fag, som er anatomi, fysiologi, patologi, almen farmakologi, speciel farmakologi, farmaci og medicinsk sociologi
  • Samfundsfarmaceutiske fag, som er lovforståelse, sundhedsøkonomi, klinisk farmaci, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
  • Humanistiske fag, som er psykologi, etik, kommunikation, pædagogik og formidling
  • Organisation og ledelse, som er organisation, ledelse og samarbejde, markedsføring og salg, logistik, arbejdsmiljø og kvalitetsstyring
  • Metodefag

Kurser på farmakonomskolen består overvejende af teoretisk undervisning. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, foredrag, individuelle opgaver og gruppeopgaver samt projektarbejde og praktiske øvelser i skolens laboratorier og modelapotek.

En del af undervisningen foregår i tværfaglige forløb, der kombinerer flere af uddannelsens fag.

I praktiktiden bliver der fulgt op på skolens undervisning. Du træner de praktiske færdigheder og omsætter din teoretiske viden til praksis. Derudover er der aktiviteter på fælles studiedage samt vejledning og coaching.

Kombiordning: Du kan gennemføre et kombineret uddannelsesforløb, hvor praktikken er ligeligt fordelt mellem et privat apotek og et sygehusapotek med 3 måneders ophold hvert sted. Uddannelsen tilrettelægges, så den også indeholder sygehusspecifikke emner, men ellers er den identisk med den, der udelukkende foregår på et privat apotek.

Kurser på farmakonomskolen foregår i Hillerød.

Eksamen

Alle kurser og praktikperioder skal bestås. Derudover vil der i slutningen af hvert uddannelsesår ligge eksamensprøver. De består bl.a. af skriftlige prøver, mundtlige prøver, tværfaglige prøver og projekter.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, htx, hhx, eux), intenational baccalaureate (IB) eller gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Social- og sundhedsuddannelsen samt fagene dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået. Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelse, at du har indgået en uddannelsesaftale med et apotek.

Der er ikke krav til gennemsnit eller bestemte fag. Pharmakon anbefaler dog et gennemsnit på minimum 4 fra den adgangsgivende uddannelse samt beståede karakterer i dansk og matematik.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til farmakonom skal du senest 6. juni have fundet en uddannelsesplads på et apotek og have underskrevet en elevkontrakt med apoteket.

Midt i februar offentliggør Farmakonomskolen en liste over ledige uddannelsespladser. For at blive optaget på uddannelsen skal du selv finde en elevplads på et apotek og have underskrevet en kontrakt med apoteket.

Du kan se en præcis beskrivelse af uddannelsens optagelsesforløb på Farmakonomskolens hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsesstart er 1. september. De første 6 måneder af uddannelsestiden er en gensidig prøvetid.

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen. Lønnen er det første år ca. 11.700 kr. Den stiger til ca. 13.400 kr. det tredje år. Under skoleopholdene kan du vælge at bo på Farmakonomskolen i Hillerød.

Det er gratis at bo og spise på skolen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste farmakonomer arbejder på et apotek eller et sygehusapotek. Men der er også andre jobmuligheder, fx i medicinalindustrien.

Som farmakonom på et apotek skal du informere og rådgive apotekets kunder om forebyggelse, sundhed og behandling af sygdomme med lægemidler og andre apoteksvarer. For receptpligtige lægemidlers vedkommende skal du informere om anvendelse, holdbarhed og opbevaring.

På sygehusene udfører farmakonomer en række opgaver, der har med lægemidler at gøre - produktion, kontrol, ekspedition og information. I industrien er farmakonomers største arbejdsområde kvalitetsstyring.

Farmakonomer kan også beskæftige sig med forskning og undervisning.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet farmakonom kan du videreuddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Farmakonomer, der er ansat eller har ønske om at blive ansat i lægemiddelindustrien, kan tage en Lif-uddannelse, som er kurser arrangeret af Lægemiddelindustriforeningen.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Øvrige brancher

Kategorien Andre omfatter få ansættelser i 57 brancher, herunder Lægeklinikker, lægelaboratorier mv.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.