bacheloruddannelse i Farmaci
Bacheloruddannelse

Farmaci

Farmaci er et græsk ord og betyder læren om fremstilling af lægemidler. En farmaceut er ekspert i lægemidler. Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler lægemidler til mennesker.

Fakta

Navn:
Farmaci
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med at sikre og informere om optimal lægemiddelanvendelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Gennemfører du kandidatuddannelsen i farmaci, opnår du titlen cand.pharm. og får ret til at arbejde som farmaceut i Danmark og Europa. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen lærer du om alle områder inden for farmaceutisk udvikling og fremstilling af lægemidler. Det gælder farmaceutisk forskning, afprøvning, produktion, kvalitetssikring, godkendelse, anvendelse af og rådgivning om lægemidler.

Lægemidlers kemiske og biologiske grundlag giver dig den videnskabelige baggrund for arbejdet med farmaceutisk udvikling, fremstilling og godkendelse. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer natur-, sundheds- og samfundsvidenskabelige fag.

Du får bl.a. undervisning i fagene:

 • Farmakologi
 • Kemi
 • Lægemiddelfremstilling og formulering
 • Samfundsfarmaci

Farmakologi har fokus på, hvordan lægemiddelstoffer optages, fordeles, virker på og udskilles i et menneskes krop.

Kemi omfatter organisk kemi, fysisk kemi og analytisk kemi. I den organiske kemi opnår du bl.a. indsigt i, hvordan organiske molekyler bliver til lægemiddelstoffer, mens du på kurserne i analytisk kemi bl.a. får viden om, hvordan man finder en egnet analysemetode til en farmaceutisk relevant problemstilling, fx en renhedsbestemmelse.

Farmaci er læren om lægemiddelfremstilling, herunder hvilke hjælpestoffer der må og kan bruges. Du lærer fx, hvordan man kan optimere, at et lægemiddelstof når frem til det sted i kroppen, det skal virke på.

Samfundsfarmaci handler om farmaceutens rolle i det danske sundhedsvæsen og om lovgivningen og de etiske regler på lægemiddelområdet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning og projektarbejde. Laboratorieundervisningen udgør ca. 1/3 af undervisningen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 8,0.

Opfylder du ikke karakterkravet i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2. 

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder farmaci som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i farmaci.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder farmaci som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i farmaci.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,17,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i farmaci kan du først og fremmest læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på kandidatuddannelserne i farmaci, farmaceutisk videnskab, medicinalkemi, miljøvidenskab samt humanbiologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Medico- og laboratoriearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information