Foto af Medarbejder i hjælpeorganisation
Job

Medarbejder i hjælpeorganisation

Nødhjælpsarbejdere udsendes til katastrofeområder overalt i verden for at afhjælpe de mest akutte problemer umiddelbart efter katastrofen.

Fakta

Arbejdssteder:
Katastrofeområder i udlandet, Udviklingsprojekter i udviklingslande.
Stillingsbetegnelser:
Nødhjælpsarbejder, Field officer, Ulandsmedarbejder, Rådgiver, Programkoordinator, Udviklingsmedarbejder, Projektleder, Project manager

Udviklingsmedarbejdere udsendes til lignende områder, når der på grund af naturkatastrofer, krige, sult eller manglende økonomisk og social udvikling skal iværksættes projekter i et område.

Begge typer medarbejdere arbejder som lønnede medarbejdere med baggrund i deres uddannelse og viden som koordinatorer, projektledere og rådgivere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af programkoordinator
Programkoordinatoren - har både praktiske og organisatoriske opgaver, her i flygtningelejren i Dadaab, Kenya. Foto: Dansk Flygtningehjælp.

Artiklen omfatter medarbejdere, der arbejder professionelt i udlandet for danske og internationale organisationer.

En række organisationer udsender professionelle medarbejdere og rådgivere dels til nødhjælpsarbejde i kølvandet på naturkatastrofer, hungerkatastrofer eller krige og dels til genopbygningsarbejde eller udviklingsprojekter af længere varighed.

Arbejdets karakter og udførelse afhænger helt af den materielle, sociale og politiske situation i området.

Nødhjælpsarbejder

Som nødhjælpsarbejder ved man ofte ikke, hvad man rejser ud til. Der er kun lidt viden om katastrofen, ligesom kommunikationen med området ofte er sparsom eller ikke-eksisterende. Nødhjælpsarbejdere er ofte blandt de første på stedet.

Til gengæld møder man nød og elendighed, og opgaven er at hjælpe de mennesker, man møder.

Nødhjælpsoperationer omfatter mange tusinde mennesker, hvor det handler om hurtigt at sikre de fordrevne mennesker adgang til drikkevand, tag over hovedet, mad, mm. Den primære opgave er at sikre, at de nødlidte og/eller flygtninge, man arbejder sammen med, opnår basal tryghed.

Andre opgaver omfatter førstehjælp, redningsopgaver, etablering af elementære transportsystemer og kommunikation, distribution af mad og medicin og etablering af husly i form af telte, hytter eller nødboliger.

Tekniske rådgivere kan fx arbejde oprettelse af kommunikationssystemer i katastrofeområder.

Jobbet kræver udstrakt fleksibilitet og en god evne til at iagttage og forstå, hvad der sker.

Jobbet kræver udprægede evner til at organisere og lede mange komplekse opgaver ved hjælp af den arbejdskraft, der er til rådighed, samt supervision af det lokale personale.

Desuden kræves sikker kommunikation med de operationelle, administrative og økonomiske systemer i organisationen. Endelig skal man kunne arbejde sammen med donorer og undgå korruption og svindel.

Ofte arbejder man syv dage om ugen. Indkvarteringen er som regel meget dårlig i små, mørke, varme værelser, to af gangen, uden andet end en seng og en stol. Det er normalt med toiletter uden rindende vand, og kun adgang til vand få timer om dagen. Der findes ikke varmt vand, men ofte slanger, skorpioner, edderkopper og den slags.

Nødhjælpsarbejdere kan have baggrund i næsten alt, jurister, ingeniører, læger, sygeplejersker, sociologer, brandmænd, håndværkere især inden for byggeri m.fl.

Udviklingsmedarbejder

Når de akutte problemer er løst, følger genopbygningsarbejdet og det langsigtede udviklingsarbejde af området.

Opgaverne handler om den overordnede organisering og koordinering af udviklingsarbejdet.

Programkoordinatorens arbejde handler om at få de ansatte i området og eventuelle partnere til at følge organisationens principper om ærlighed, redelighed, gennemsigtighed og effektivitet.

En projektleder (Project Manager) har ansvaret for styring og gennemførelse af et projekt, der fx kan være at øge børns adgang til skolegang i udviklingsområdet. I projektet kan indgå samarbejde med lokalregeringen om øgede ressourcer til undervisning

Langt størstedelen af de ansatte på udstationeringsstederne er ikke fra Danmark, og det stiller store krav til samarbejde at forene folk med vidt forskellig baggrund om en fælles sag.

Opgaven kan også bestå i at have ansvaret for store repatrierings- eller integrationsprojekter for folk, der enten vender tilbage til deres oprindelige hjemsted eller får mulighed for at bosætte sig permanent i det område, de er fordrevet til.

Opgaven er at give dem mulighed for at genoptage et liv, hvor de så hurtigt som muligt kan klare sig selv, og hvor de nyder de samme rettigheder som alle andre i landet såsom adgang til sociale ydelser, skoler, sundhed, retsbeskyttelse osv.

Jobbet kræver menneskelig og kulturel indsigt, og man skal fagligt være i stand til at sikre programmer og projekter, der giver flygtninge et bedre liv, uanset om det handler om en akut fordrivelse, midlertidige foranstaltninger eller om at opnå en varig løsning.

Udviklingsmedarbejdere kan have mange forskellige funktioner, fx projektledelse, rådgivning omkring sundhed og ernæring eller om tekniske spørgsmål som vandrensning, elforsyning mv. Rådgivere medvirker desuden ved forundersøgelser, evalueringer mv.

Rådgivere er specialiserede professionelle, der har særlige kompetencer, erfaringer og viden til at kunne rådgive og styrke partnerorganisationer og landeprogrammer.

Projektledere skal have en relevant uddannelse, fx inden for udvikling og økonomi, samfundsfag, sundhedsvidenskab eller teknologi.

Endvidere bør man have stor erfaring med projektledelse i lignende nødhjælpsindsatser, herunder monitorering og evaluering. Erfaring med budgetlægning og økonomistyring, erfaring i kommunikation og rapportering i projekter med flere donorer.

Gode sprogkundskaber (oftest engelsk og/eller fransk) er også et krav.

Rådgiverstillinger i DANIDA

Såkaldt bilaterale rådgivere indgår først og fremmest i samarbejdet med Danidas partnerlande, og handler om at gennemføre de aftalte programmer og projekter. Rådgiverne er ansat i 6-12 måneder, før eventuel udsendelse finder sted. De udsendes efter aftale med modtagerlandet for en periode af normalt tre år.

Danida har desuden et program for multilaterale juniorrådgivere. Gennem JPO-programmet får yngre akademikere fra Danmark mulighed for at opnå praktisk erfaring med bistandssamarbejde med udviklingslandene i en international udviklingsorganisation.

Juniorrådgivernes formål er at støtte den modtagende organisation i planlægning, gennemførelse og evaluering af udviklingsprogrammer inden for de sektorer og i de lande, som har prioritet i dansk udviklingssamarbejde. Juniorrådgivere får på denne måde mulighed for efterfølgende beskæftigelse inden for udviklingssamarbejde, enten i internationale organisationer eller i danske og internationale NGO'er. Se mere på Danidas hjemmeside.

Stillingerne er en mulighed for kandidater med gode sprogkundskaber i engelsk og kendskab til et andet FN-sprog samt kendskab til og interesse for Danmarks internationale udviklingssamarbejde.

Juniorrådgiverne indgår kontrakt med organisationerne for et år ad gangen og maksimalt tre år.

Danida har desuden et begrænset antal seniorrådgivere ved organisationerne. Opgaven er at sætte organisationerne i stand til at igangsætte opgaver, der afspejler et akut behov. Arbejdet rummer især policy-udvikling og strategisk planlægning, og varigheden af stillingen er 2-3 år.

Danidas samarbejdspartnere er bl.a. UNDP, Verdensbanken, EU-kommissionen, WFP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, FN-sekretariatet, WHO og UNOHCHR.

En lang række internationale organisationer ansætter desuden medarbejdere i såkaldt sekunderede stillinger. Danmark finansierer især sekunderede stillinger inden for EU, FN-systemet, Verdensbanken og OSCE.

Arbejdsplads

Ansættelsen sker i danske eller internationale organisationer. Nogle af dem er statslige, fx Folkekirkens Nødhjælp og Danida, andre er internationale som fx FN og Røde Kors.

Desuden findes en gruppe såkaldte NGO'er (Non-Governmental Organizations), som er større eller mindre private, frivillige organisationer med hver sit særlige interesseområde. NGO'er er karakteriseret ved at være juridisk og organisatorisk uafhængige af statslige myndigheder. Enkelte organisationer arbejder på et religiøst grundlag.

Udstationeringen finder for nødhjælpsarbejderes vedkommende sted i alle lande, der rammes af naturkatastrofer, væbnede konflikter, sultkatastrofer og lignende.

Udviklingsopgaver foregår som regel i udviklingslande i Afrika, Asien og Sydamerika.

Se mere om Internationale organisationer og organer.

Fremtidsmuligheder

Behovet for både nødhjælpsarbejdere og udviklingsmedarbejdere varierer i høj grad afhængig af forekomsten af naturkatastrofer og krige.

Ansættelse sker som oftest til koordinerende og ledende funktioner.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man læse om Danmarks politik på udviklingsområdet

Ved siden af de ansatte professionelle medarbejdere findes frivillige deltagere og praktikanter i både nødhjælpsarbejde og udviklingsarbejde

Mere uddannelse

Afhængig af fagområde er der en del videreuddannelser, som kan være relevante for arbejdet i katastroområder og udviklingslande. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbyder en diplomuddannelse som Katastrofe- og risikomanager. Master i samfundsmæssige konflikter og interventionudbydes både i en dansk og en engelsksproget udgave på Københavns Universitet.

Desuden kan en række masteruddannelser på både det samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske område bruges som videreuddannelse.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for medarbejdere i hjælpeorganisationer.

Få mere at vide

Dansk Flygtningehjælp
www.flygtning.dk

Dansk Røde Kors
www.rodekors.dk

Folkekirkens Nødhjælp

Mellemfolkeligt Samvirke
www.ms.dk

Caritas
www.caritas.dk

IBIS
www.ibis.dk

Beredskabsstyrelsen
www.brs.dk

DANIDA / Udenrigsministeriet
www.um.dk

Globalnyt
www.globalnyt.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.