Master of Disaster Management
Masteruddannelse

Master i katastrofehåndtering

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde strategisk og operationelt med katastrofehåndtering.

Fakta

Navn:
Master i katastrofehåndtering
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på heltid eller max 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 112.500 - 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver i stand til at iværksætte beredskabsplanlægning, håndtere katastrofehjælp samt koordinere foranstaltninger til en bæredygtig genopbygning og rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig bredt til personer, der arbejder inden for områder relateret til katastrofehåndtering.

Undervisningen foregår på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af 6 intensive kurser samt en masterafhandling.

Den giver kompetencer inden for katastrofehåndtering nationalt og internationalt. Du lærer at arbejde strategisk og operationelt med risikoreduktion, katastrofehjælp og genopbygning.

I løbet af studiet lærer du at planlægge, implementere og evaluere aktiviteter i forbindelse med katastrofehåndtering.  

Du lærer at analysere de forhold, som påvirker individers og samfunds sårbarhed, fx miljømæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold, og får indsigt i, hvordan man koordinerer aktiviteter med sigte på bæredygtig genopbygning.

Derudover får du erfaring med at samle, dokumentere, analysere og kommunikere information om fx risiko, humanitær hjælp og erfaringer fra tidligere katastrofer.

Undervisningen tilrettelægges som intensive kursusforløb, der består af foredrag, gruppearbejde, videndeling og case-studies. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Disaster Management.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse masteruddannelsens kurser som enkeltfag, dog under visse forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske og to valgfri kurser.

 • Katastrofehåndtering - fra teori til praksis.
  Forløbet giver indsigt i nøglebegreber og strategier inden for katastrofehåndtering og risikoreduktion, katastrofeberedskab samt researchmetode. Der er tale om en helhedsorienteret tilgang med fokus på betydningen af socioøkonomiske og politiske aspekters indvirkning på risikobilledet.
 • Beredskab og indsats ved humanitære katastofer.
  Forløbet har fokus på katastrofeberedskab, på beslutningstagen og lederskab. Katastrofeberedskab og reaktion involverer prognoser og at kunne forberede nødvendige forholdsregler. 
 • Introduktion til katastrofehjælp og genopbygning. Forløbet beskæftiger sig med udfordringer forbundet med nødhjælp, sundhed, sanitet, vand, mad og ly, evakuering og international koordinering samt med emner som rekonstruktion af huse, rehabilitering af infrastruktur mm. samt iværksættelse af bæredygtig udvikling.
 • Etik og forskningsmetoder. Forløbet har fokus på metoder til beskrivelse af målsæting, valg af metode, litteratursøgning og udformning af synopsis. Du begynder på din masteropgave.

2 valgfri kurser. Du kan vælge mellem følgende:

 • Risikoanalysemetoder
 • Geoinformation i katastrofersituationer
 • Sundhed i nødsituationer og flygtningsundhed
 • Vandforsyning og sanitet i nødsituationer
 • Tilflugtssteder og lejr i katastrofer

Varighed

Master i katastrofehåndtering udbydes på heltid, men kan også læses på deltid. På heltid varer den 1 år. Tager du uddannelsen på deltid, skal du færdiggøre den inden for max 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bacheloruddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse
 • Relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse
 • Relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Det er uddannelsesinstitutionen, som vurderer uddannelsens relevans.

Derudover skal du have:

 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse
 • færdigheder i engelsk, der kvalificerer til at følge et engelsksproget undervisningsforløb
 • basale IT-kundskaber

Økonomi

Uddannelsen koster fra 112. 500 - 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle andre muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af den meget få nyuddannede (under 50) er beskæftiget i forsvaret, beredskabstyrelsen, brandvæsen og politiet. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 12 brancher med list eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse