Artikel om revalidender
Artikel

Revalidender

Du kan blive tilbudt revalidering, hvis din arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Du får tilbuddet af kommunen.

Målet er, at du skal kunne klare dig helt eller delvist på arbejdsmarkedet.

Du bliver tilbudt revalidering ud fra en konkret vurdering af dine sociale og helbredsmæssige forhold. Det sker dog først, hvis andre tilbud ikke er nok til, at du kan komme til at klare dig selv.

Kommunens tilbud

Inden man bliver tilbudt revalideringshjælp, bliver der først set på, om man kan hjælpes af andre tilbud. Her tænkes især på erhvervsrettede aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Kommunen kan bl.a. tilbyde:

  • Vejledning og opkvalificering, herunder uddannelse
  • Virksomhedspraktik
  • Job med løntilskud
  • Hjælp til etablering af egen virksomhed

Nedenfor kan du læse mere om mulighederne for vejledning og opkvalificering.

Vejledning og opkvalificering

Tilbud om vejledning og opkvalificering består af:

  • Korte vejlednings- og afklaringsforløb
  • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløb samt danskundervisning
  • Ordinære uddannelser

Korte vejlednings- og afklaringsforløb skal give dig overblik over aktuelle kurser og uddannelser samt viden om arbejdsmarkedet og muligheder for job. Du lærer jobsøgning og får hjælp til at afklare dine valg. Indvandrere og flygtninge kan også blive tilbudt kompetenceafklaring og dansktest.

Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning: Et uddannelsesforløb kan indeholde praktikperioder på op til en måned. Praktikken må i alt strække sig over maks. 3 måneder. Disse bestemmelser om praktik gælder kun for uddannelsesforløb, men ikke for særligt tilrettelagte projekter.

Ordinære uddannelser kan omfatte alle former for uddannelser, blot uddannelsen retter sig mod arbejdsmarkedet og har et klart jobsigte.

Tilbuddet skal være aftalt med kommunen i din jobplan. Jobplanen beskriver, hvordan du forbedrer dine muligheder for at få et job, hvordan dine muligheder er for at blive optaget på en uddannelse, og hvordan du er rustet til et job med uddannelsen.

Varighed

En revalidering må normalt ikke vare mere end 5 år. Kommunen (din sagsbehandler) kan tilrettelægge et længere forløb, hvis den skønner, at du har særlige forudsætninger, interesser og evner for en videregående uddannelse, og at du har særlige begrænsninger i dine arbejdsevner.

Den fastlagte jobplan kan blive forlænget, hvis særlige forhold som fx sygdom forsinker dig i at gennemføre planen.

Revalideringsydelse

Du får normalt revalideringsydelse under revalidering - også ved deltagelse i uddannelser, der er berettiget til SU. Hvis du modtager starthjælp (den reducerede kontanthjælp), kan du ikke få revalideringsydelse.

Mens du deltager i forrevalidering, modtager du din hidtidige ydelse, fx kontanthjælp.

Revalideringsydelsen svarer normalt til den højeste dagpengesats. For personer under 30 år er ydelsen lavere og gradueret, alt efter de sociale, helbredsmæssige og beboelsesmæssige omstændigheder.

Du får mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn, hvis du fx deltager i en uddannelse med elevløn, men kommunen kan yde tilskud, så du i alt får, hvad der svarer til revalideringsydelsen.

Du skal klare dig med de normale støtteordninger, fx Statens Uddannelsesstøtte (SU), hvis du er ung og netop har forladt skolen. Du får kun revalideringsydelse, hvis du har betydelige begrænsninger i din arbejdsevne eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder.

For at få revalideringsydelse må du ikke få ydelser efter anden lovgivning til at dække dine leveomkostninger.

Støtte til materialer, personlig assistance og transport

Du kan få hjælp til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger samt til personlig assistance, hvis det kræves som følge af uddannelsen eller på grund af dit fysiske eller psykiske handicap.

Du kan søge tilskud til udgifter til transport, hvis du har mere end 24 kilometers transport dagligt mellem din bopæl og uddannelsen. Godtgørelsen pr. dag udbetales alene for de kilometer, som ligger ud over de første 24 km.

Du får dækket de fulde udgifter, hvis transport er nødvendig på grund af dit fysiske eller psykiske handicap.

Få mere at vide

De grundlæggende bestemmelser findes i lov om aktiv socialpolitik og i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Du finder disse regler og andre oplysninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside.

Læs også om revalidering på borger.dk.