Master i brandsikkerhed
Masteruddannelse

Master i brandsikkerhed

Master i brandsikkerhed kvalificerer dig til at udføre, lede og koordinere brandtekniske opgaver i både industrien og den offentlige sektor.

Fakta

Navn:
Master i brandsikkerhed
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.000 kr. pr. kursus. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen lærer du om brandslukning og -sikkerhed på forskellige planer. Du lærer at sikre arbejdspladsen, it-udstyr og personale mod brand og får viden om, hvad der sker, når kemiske stoffer slipper ud i forbindelse med brand.

Uddannelsen henvender sig til bygningsingeniører eller bygningskonstruktører i bl.a. tekniske forvaltninger, beredskaber, ingeniørvirksomheder og byggevarebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som master i brandsikkerhed uddanner du dig til at stå for de tekniske opgaver ved at forebygge brande og tilrettelægge brandslukning. Uddannelsen giver viden om fx bygninger og materialer, deres bæreevne og modstandsdygtighed ved brand samt om juridiske krav til fx flugtveje og brandsikkerhed.

Uddannelsen giver et godt grundlag for beskæftigelse med brandteknisk projektering og rådgivning i ingeniørfirmaer, brandteknisk byggesagsbehandling i offentlige myndigheder, brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter, brandforsikring, brandteknisk prøvning og brandinspektion.

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre svarende til 1 år på heltid. Den består af otte obligatoriske kurser, et valgfrit kursus, samt en brandteknisk projektopgave.

Uddannelsens kurser kan også tages enkeltvis.

Undervisningen foregår i grupper og omfatter øvelser, cases og småprojekter. Størstedelen af forløbet er planlagt som fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Du får betegnelsen Master i brandsikkerhed, hvis du gennemfører hele uddannelsen.

Fagoversigt

På 1. semester udbydes emnerne:

 • Bygningsbrandteknik
 • Brandkemi
 • Branddynamik

På 2. semester udbydes emnerne:

 • Konstruktionsbrandteknik
 • Miljøkemi
 • Brandmodellering

På 3. semester udbydes emnerne:

 • Brandrisikostyring
 • Brandteknisk dimensionering
 • Komplekse bygninger (valgfrit)
 • Modellering af bygninger ved brand (valgfrit)

På det 4. semester skal du udarbejde en brandteknisk projektopgave.

Der kan endvidere udbydes satellitkurser i:

 • Brandmodellering 2
 • Installationer

De fleste kurser har et omfang af 5 ECTS med undtagelse af afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på mindst bachelorniveau (fx akademi-, teknikum-, diplom- eller civilingeniør).

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Deltagerne er typisk bygningsingeniører eller bygningskonstruktører.

Har du en anden baggrund, fx en teknisk uddannelse kombineret med praktisk erfaring på området, kan du - efter en konkret vurdering - blive optaget på uddannelsen. Der kan dog blive stillet krav om suppleringskurser. Bygningskonstruktører kan tage et matematisk/fysisk adgangskursus, som DTU udbyder.

Da uddannelsen for en stor dels vedkommende er netbaseret, skal du være fortrolig med brugen af internettet.

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb. Du kan eventuelt få merit for kurser/fag, som du har taget ved andre ingeniøruddannelser. Hør nærmere på DTU.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 12.000 kr. pr. kursus. Projektopgaven koster 24.500 kr. Hertil kommer udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale, software og ekskursioner. Det matematisk/fysiske adgangskursus koster 18.000 Kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de ret få nyuddannede (under 120) er beskæftiget i arkitekt- og ingeniørfirmaer samt i brandvæsner og beredskaber. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 7 brancher, herunder entreprenørfirmaer og ejendomsservicefirmaer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse