professionsbacheloruddannelsen til katastrofe- og risikomanager
Professionsbacheloruddannelse

Katastrofe- og risikomanager

Katastrofe- og risikomanagement handler om at forebygge og begrænse ulykker og katastrofer i samfundet.

Fakta

Navn:
Katastrofe- og risikomanager
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifik erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU

På Katastrofe- og risikomanageruddannelser er omdrejningspunktet før, under og efter en ulykke eller katastrofe.

Du lærer at forebygge, afhjælpe og håndtgere ulykker og katastrofer, hvilket blandt andet sker gennem risikoanalyser, samt beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse, beredskabsplanlægning og sikkerhed og sikring i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om de aktiviteter der er før, under og efter en ulykke eller kaststrofe.

 • Før: Hvad er det for nogle risici afdelingen, organisation, området eller samfundet står over for. Hvordan forebygger vi at potentielle hændelse udvikler sig til en ulykke eller katastrofe. Hvad kan man gøre for at reducere konsekvenserne en ulykke eller katastrofe. På uddannelsen lære du blandt andet om bl.a. risikoanalyser, kapacitetsopbygning, beredskab, beredskabsplaner, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.
 • Under: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. På uddannelsen er omdrejningspunktet bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation.
 • Efter: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke eller katastrofe. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse.

Uddannelsen retter sig mod planlægnings- og ledelsesopgaver i forbindelse med katastrofeberedskab, -indsats og -forebyggelse. Formålet er at sørge for samfundets og borgernes sikkerhed i katastrofesituationer.

Du lærer både om kommunal og virksomhedsrelateret risikovurdering og at håndtere eventuelle farlige situationer.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 90 ECTS, en studieretning på 50 ECTS, praktik på i alt 50 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECST.

Fællesdel

Fællesdelen består af følgende fagområder:

 • Beredskab: Du lærer om beredskab i forhold til nationale og internationale indsatser, risikoforståelse, risikoanalyse og lovgivning, organisation og ledelse.
 • Forebyggelse: Du lærer om forebyggelse i forhold til ulykker og katastrofer, risikokommunikation, risikoforståelse og samfundssikkerhed.

Studieretninger

Der er to mulige studieretninger:

Strategisk ledelse, der indeholder: fagområderne:

 • Beredskabsfaglig kriseledelse: Du lærer om stabsarbejde, operativ ledelse i nationale og internationale indsatser, beredskabsfaglig jura og sagsbehandling. Og om risikoledelse og business continuity management
 • Strategisk forebyggelse: Der er fokus på forebyggelsesstrategier, forebyggelsesværktøjer, adfærdspåvirkende kampagner og innovation

Sikring og sikkerhed, der indholder fagområderne:

 • Sikring: Du lærer om fysisk sikring, projektering, forsikring, jura, transport og logistik i relation til sikring
 • Sikkerhed: Der er fokus på trusselsbilleder lokalt, nationalt og internationalt, sikkerhedsforståelse, sikkerhed på lokaliteter, innovation, samt risikoledelse og business continuity management.

I praktikperioderne skal du i praktik på beredskabscenter, i en  offentlig eller privat virksomhed, der arbejder med beredskab eller sikkerhed, i en offentlig eller privat virksomhed, evt. NGO, i Danmark eller i udlandet, hvor fokus er på internationalt arbejde, og endelig en periode, hvor der arbejdes med forebyggelses og kampagne teori i en offentlig eller privat virksomhed 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og problembaseret læring.

Som professionsbachelor afslutter du uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i katastrofe- og risikomanagement. Den engelske titel er Bachelor of Emergency and Risk Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Alle med enten Fysik C eller geovidenskab A eller bioteknologi A eller kemi C og samfundsfag C eller historie A
 • Ambulancebehandler (med speciale som ambulanceassistent)
  Specifikke adgangskrav: Dansk C og matematik C og engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller geovidenskab A eller fysik C eller kemi C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september og i starten af februar.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)8,05,7
København N (Vinterstart)8,34,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i en afdeling der arbejde med beredskab/sikkerhed i konsulentbranchen, i en virksomhed eller afdeling der arbejder med sikkerhed, sikring eller beredskab, i redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen eller hos Røde Kors eller i en NGO i Danmark eller i udlandet.

Mere uddannelse

Der er forskellige muligheder for at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse. Optagelse vil ske efter en konkret vurdering af din uddannelsesbaggrund, du vil altså ikke på forhånd være sikker på en plads på de studier der er nævnt nedenfor: 

Tidligere færdiguddannede katastrofe- og risikomanagere har søgt optagelse på bl.a. Development and International Relations, Global Refugee Studies, samt Risk and Safety Mangement, alle på Aalborg Universitet. Nogle har også søgt optagelse på Master of Science in Environmental Risk samt arbejdslivsstudier og psykologi på Roskilde Universitet og på Master of Social Sciences in International Security and Law, samt Data Science på Syddansk Universitet. 

Andre har søgt ind på universiteter i Norge, Holland, Sverige og England. Se mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside

Du har også mulighed for at søge optagelse på officersuddannelsen, samt på en relevant diplom- eller masteruddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information