professionsbacheloruddannelsen til katastrofe- og risikomanager
Professionsbacheloruddannelse

Katastrofe- og risikomanager

Katastrofe- og risikomanagement handler om at forebygge og begrænse ulykker og katastrofer i samfundet.

Fakta

Navn:
Katastrofe- og risikomanager
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifik erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU

Uddannelsen lærer dig at deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt og at analysere en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen retter sig mod planlægnings- og ledelsesopgaver i forbindelse med katastrofeberedskab, -indsats og -forebyggelse. Formålet er at sørge for samfundets og borgernes sikkerhed i katastrofesituationer.

Du lærer både om kommunal og virksomhedsrelateret risikovurdering og at håndtere eventuelle farlige situationer.

Efter 2 år har du mulighed for at afslutte med en erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik. Hvis du senere måtte ønske det, kan du fortsætte på professionsbachelorforløbet.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og indeholder undervisning inden for følgende områder:

 • Beredskabsfaglig praksis
 • Bygningskendskab
 • Chemical, Biological, Radiological and Nuclear beredskab
 • Organisation og ledelse
 • International praksis og samarbejde
 • International indsats og udvikling
 • Beredskabsfaglig formidling og metode (som er det afsluttende modul ved erhvervsakademiuddannelsen)
 • Beredskabsfaglig projektledelse, forvaltning og udvikling
 • Operativ ledelse og stabsarbejde
 • Beredskabsfaglig analyse og forebyggelse
 • Beredskabsfaglig innovation

Der indgår desuden to valgmoduler, som du kan vælge at bruge på praktik eller på et af de udbudte valgfag.

Uddannelsen indeholder samlet et års praktikophold, som overvejende vil foregå ved statslige og kommunale redningsberedskaber, ved Falck og ved andre offentlige og private virksomheder og institutioner, der arbejder med samfundssikkerhed, risikoledelse og beredskab.

Der kan også være mulighed for studie- eller praktikophold i udlandet.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og problembaseret læring.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement. Den engelske titel er Bachelor of Emergency and Risk Management.

Ved afstigning til erhvervsakademiuddannelsen får du titlen Beredskabstekniker (AK).

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Som erhvervsakademiuddannelse afslutter du uddannelsen med en selvstændig projektopgave.

Som professionsbachelor afslutter du uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Alle med fysik C eller kemi C samt enten samfundsfag C eller historie A
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med fysik C eller kemi C samt enten samfundsfag C eller historie A
 • Redderuddannelsen (med speciale som ambulanceassistent), pædagogisk assistentuddannelse eller social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, engelsk D og matematik C samt enten kemi C, fysik C eller naturfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B og matematik C samt enten fysik C eller kemi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Fra optagelsen 2019 giver den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen ikke adgang til at blive optaget på uddannelsen.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september og i starten af februar.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)7,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i de kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen eller hos Falck.

Som beredskabstekniker vil du fx kunne arbejde som beredskabsfaglig projektmedarbejder i et statsligt eller kommunalt beredskab.

Som katastrofe- og risikomanager vil du kunne arbeje som beredskabsfaglig projektleder i nationale og internationale projekter. Du kan fx søge i internationale organisationer som Røde Kors, EU, NATO og FN.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af uddannelsens meget få nyuddannede (under 50) finder beskæftigelse i politiet og forsvaret. Hjælpevirksomhed til transport omfatter bl.a. bjærgnings og redningsvirksomhed.

Kategorien Andre omfatter enkeltansættelser i 14 brancher, herunder Vagt- og sikkerhedstjeneste samt Virksomhedskonsulenter.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.