professionsbacheloruddannelsen til katastrofe- og risikomanager
Professionsbacheloruddannelse

Katastrofe- og risikomanager

Katastrofe- og risikomanagement handler om at forebygge og begrænse ulykker og katastrofer i samfundet.

Fakta

Navn:
Katastrofe- og risikomanager
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifik erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU

På Katastrofe- og risikomanageruddannelser er omdrejningspunktet før, under og efter en ulykke eller katastrofe. Du lærer at forebygge, afhjælpe og håndtgere ulykker og katastrofer, hvilket blandt andet sker gennem risikoanalyser, samt beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse, beredskabsplanlægning og sikkerhed og sikring i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om de aktiviteter der er før, under og efter en ulykke eller kaststrofe.

Før: Hvad er det for nogle risici afdelingen, organisation, området eller samfundet står over for. Hvordan forebygger vi at potentielle hændelse udvikler sig til en ulykke eller katastrofe. Hvad kan man gøre for at reducere konsekvenserne en ulykke eller katastrofe. På uddannelsen lære du blandt andet om bl.a. risikoanalyser, kapacitetsopbygning, beredskab, beredskabsplaner, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.

Under: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. På uddannelsen er omdrejningspunktet bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation.

Efter: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke eller katastrofe. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse.

Uddannelsen retter sig mod planlægnings- og ledelsesopgaver i forbindelse med katastrofeberedskab, -indsats og -forebyggelse. Formålet er at sørge for samfundets og borgernes sikkerhed i katastrofesituationer.

Du lærer både om kommunal og virksomhedsrelateret risikovurdering og at håndtere eventuelle farlige situationer.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og indeholder undervisning inden for følgende områder:

 • Beredskabsfaglig praksis
 • CBRNE og Organisation og ledelse
 • International praksis og samarbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Beredskabsfaglig formidling og metode
 • Beredskabsfaglig projektledelse, forvaltning og udvikling
 • Operativ ledelse og stabsarbejde
 • Sikkerhed og sikring
 • Beredskabsfaglig analyse og forebyggelse

Der indgår desuden to mindre valgmoduler, som du kan vælge at bruge på praktik eller på et af de udbudte valgfag.

Uddannelsen indeholder samlet et års praktikophold. Praktikken er delt op i tre praktikophold. Det første praktikophold er i en organisation eller afdeling i Danmark, der arbejder med beredskab eller sikkerhed og sikring. Det andet praktikophold er i en organisation eller afdeling i Danmark eller udlandet, hvor der arbejdes med internationale problemstillinger inden for beredskab eller sikkerhed og sikring. Det tredje praktikophold er i en organisation eller afdeling, der arbejder med forebyggelse eller sikring i Danmark eller i udlandet.

Efter andet studieår har de studerende mulighed for at vælge mellem en studieretningen, hvor fokus er beredskab og en anden studieretning, hvor fokus er sikkerhed og sikring.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og problembaseret læring.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement. Den engelske titel er Bachelor of Emergency and Risk Management.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Som professionsbachelor afslutter du uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Alle med enten fysik C eller kemi C og enten samfundsfag C eller historie A
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med enten fysik C eller kemi C og enten samfundsfag C eller historie A
 • En erhvervsuddannelse som redder (speciale: ambulanceassistent), pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent (trin 2) samt dansk C, engelsk D og matematik C samt enten kemi C eller naturfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B og matematik C samt enten fysik C eller kemi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Fra optagelsen 2019 giver den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen ikke adgang til at blive optaget på uddannelsen.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september og i starten af februar.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommerstart)7,65,8
København N (Vinterstart)4,1AO

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i en beredeskabsafdeling i en virksomhed, konsulentbranchen, i en virksomhed eller afdeling der arbejder med sikkerhed eller sikring, i redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen eller hos Røde Kors eller i en NGO i Danmark eller i udlandet.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af uddannelsens meget få nyuddannede (under 50) finder beskæftigelse i politiet og forsvaret. Hjælpevirksomhed til transport omfatter bl.a. bjærgnings og redningsvirksomhed.

Kategorien Andre omfatter enkeltansættelser i 14 brancher, herunder Vagt- og sikkerhedstjeneste samt Virksomhedskonsulenter.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information