Bacheloruddannelse

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab handler om befolkningens sundhed, og hvordan man kan forebygge sygdom og øge trivsel.

Fakta

Navn:
Folkesundhedsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvad der er på spil i forhold til menneskers sundhed og trivsel. Det kan fx være mulighederne for at forbedre befolkningens sundhed og bekæmpe den stigende ulighed i sundhed.

Du undervises i fag som sygdomslære, sundhedspsykologi, sundhedsøkonomi, politisk forvaltning og forebyggelse og sundhedsfremme og opnår særlige kompetencer inden for både kvantitative og kvalitative metoder.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse og udvikling.

Foto: Aarhus Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er tværfaglig og indeholder elementer fra både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Du kommer til at studere fænomener som sundhed, helbred, sygdom og forebyggelse i et bredt perspektiv, og du får kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion.

Du lærer bl.a. at benytte både statistik, demografi, epidemiologi og kvalitative metoder med henblik på at beskrive og analysere sundhed, trivsel og sygdom i forskellige grupper i befolkningen samt komme med løsninger til forbedringer.

Fag

De forskellige fag, du vil møde på folkesundhedsvidenskab, er fx:

 • Metodefag som statistik, epidemiologi (studiet af sygdommes fordeling i befolkningen) og kvalitative metoder (fx interview og fokusgruppeinterviews)
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, psykologi, sundhedsøkonomi og -politik, offentlig forvaltning og organisation
 • Sundhedsvidenskabelige fag som humanbiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi
 • Samfundsmedicinske fag som international sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, miljø, arbejdsmiljø og helbred samt sundhedsvæsenets struktur og funktion

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab bliver du ikke uddannet til at have patientkontakt.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider:

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab foregår i:

KU, SDU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Folkesundhedsvidenskab

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8.97.6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundheds- og samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Folkesundhedsvidenskab

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

De fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i regionernes og kommunernes sundhedsafdelinger, hos ingeniør- og konsulentfirmaer med opgaver inden for social- og sundhedsområdet, i medicinalindustrien som sundhedsøkonomisk analytiker, i patientforeninger eller i internationale organisationer som fx Røde Kors.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information