Bacheloruddannelse

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab handler om befolkningens sundhed, og hvordan man kan forebygge sygdom og øge trivsel.

Fakta

Navn:
Folkesundhedsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvad der er på spil i forhold til menneskers sundhed og trivsel. Herunder faktorer af særlig betydning samt mulighederne for at forbedre befolkningens sundhed og bekæmpe den stigende ulighed i sundhed.

Du undervises i fag som fx sygdomslære, sundhedspsykologi, sundhedsøkonomi, politisk forvaltning og forebyggelse og sundhedsfremme og opnår særlige kompetencer inden for både kvantitative og kvalitative metoder.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse og udvikling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er tværfaglig og indeholder ud over studieelementer fra både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Du kommer til at studere fænomener som sundhed, helbred, sygdom og forebyggelse i et bredt perspektiv, og du får kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion.

Du lærer bl.a. at benytte både statistik, demografi, epidemiologi og kvalitative metoder med henblik på at beskrive og analysere sundhed, trivsel og sygdom i forskellige grupper i befolkningen samt komme med løsninger til forbedringer.

Fag

De forskellige fag, du vil møde på folkesundhedsvidenskab, er fx:

 • Metodefag som statistik, epidemiologi (studiet af sygdommes fordeling i befolkningen) og kvalitative metoder (fx interview og fokusgruppeinterviews)
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, psykologi, sundhedsøkonomi og -politik, offentlig forvaltning og organisation
 • Sundhedsvidenskabelige fag som humanbiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi
 • Samfundsmedicinske fag som international sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, miljø, arbejdsmiljø og helbred samt sundhedsvæsenets struktur og funktion

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab bliver du ikke uddannet til at have patientkontakt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Læs om

KU, SDU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Folkesundhedsvidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,18,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,77,4

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundheds- og samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

De fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i regionernes og kommunernes sundhedsafdelinger, hos ingeniør- og konsulentfirmaer med opgaver inden for social- og sundhedsområdet, i medicinalindustrien som sundhedsøkonomisk analytiker, i patientforeninger eller i internationale organisationer som fx Røde Kors.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information