bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab
Bacheloruddannelse

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab kombinerer viden fra sundheds- og samfundsvidenskab i arbejdet med at undersøge og forbedre sundheden for hele befolkningen – både i Danmark og i udlandet.

Fakta

Navn:
Folkesundhedsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i fag fra forskellige videnskabsområder, bl.a. i metodefag som fx statistik og kvalitative undersøgelsesmetoder samt i medicinsk sociologi, sygdomslære, sundhedspsykologi, sundhedsøkonomi, arbejdsmiljø og helbred, politisk forvaltning og forebyggelse og sundhedsfremme.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse og udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen får du et bredt kendskab til videnskabelige teorier og metoder særligt inden for sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab. Uddannelsen er generelt tværfaglig og indeholder studieelementer fra både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

Du kommer til at studere fænomener som sundhed, helbred, sygdom og forebyggelse i et bredt perspektiv og får også kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion.

Du lærer bl.a. at benytte både statistik, demografi, epidemiologi og kvalitative metoder med henblik på at beskrive og analysere sundhed og sygdom i befolkningsgrupper samt komme med løsninger til forbedringer.

De forskellige fag, du vil møde på folkesundhedsvidenskab, er fx:

 • Metodefag som statistik, epidemiologi (studiet af sygdommes fordeling i befolkningen) og kvalitative metoder (fx interview og fokusgruppeinterviews)
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, psykologi, sundhedsøkonomi og -politik, offentlig forvaltning og organisation
 • Sundhedsvidenskabelige fag som humanbiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi
 • Humanistiske fag som etik og videnskabsteori
 • Samfundsmedicinske fag som international sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, miljø, arbejdsmiljø og helbred samt sundhedsvæsenets struktur og funktion

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab bliver du ikke uddannet til at have patientkontakt.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,38,9
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,47,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundheds- og samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

De fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i regionernes og kommunernes sundhedsafdelinger, hos ingeniør- og konsulentfirmaer med opgaver inden for social- og sundhedsområdet, i medicinalindustrien som sundhedsøkonomisk analytiker, i patientforeninger eller i internationale organisationer som fx Røde Kors.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for og administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information