Foto af sygeplejerske
Job

Sygeplejerske

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter på hospitaler, plejehjem eller i hjemmet.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Lægeklinikker, Kommuner
Stillingsbetegnelser:
Sygeplejerske

Som sygeplejerske skal du være god til at tale med mennesker i ofte belastede situationer og du skal kunne samarbejde med andre. Arbejdet kræver en høj grad af tolerance og respekt over for den enkelte patient, herunder patientens livsstil, sygdomsopfattelse m.v.

Det kan være belastende, både fysisk og psykisk, og kræver et godt helbred. Udviklingen inden for behandlingsteknologien betyder, at patienterne er indlagt i kortere tid på sygehusene. Mange sygeplejeopgaver foregår derfor i institutioner eller i patienternes eget hjem.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af sygeplejerske
Mere uddannelse - på 2 år kan man få speciale i anæstesi og arbejde på en intensivafdeling.

Sygeplejersker ansættes inden for sundhedsområdet til en lang række meget forskellige opgaver. En sygeplejerske skal kunne sætte sit eget og andres arbejde i et større perspektiv, så plejen kan udvikles og forbedres.

De primære arbejdsopgaver findes i den direkte kontakt med patienter, både ved akut opstået sygdom og kliniske indgreb, i den efterfølgende behandling og pleje samt i forbindelse med forebyggende arbejde.

Som hospitalsansat sygeplejersken har du som regel ansvaret for én gruppe patienter ad gangen. I tæt samarbejde med fx læger og social- og sundhedsassistenter planlægger du plejen for patienterne. En vigtig del af dette arbejde er at indsamle de nødvendige oplysninger, så patienten kan få den rette behandling og pleje.

Ud over at udføre konkret sygepleje skal du kunne formidle din viden til fx andre faggrupper, studerende eller pårørende. At kunne tale med såvel patient som pårørende, fx i forbindelse med en livstruende sygdom, er en vigtig og krævende del af jobbet.

Som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, som er i en vanskelig situation. Du skal derfor kunne indleve dig i patientens livssituation og samtidig være parat til at træffe en selvstændig beslutning og handle hurtigt.

De fleste sygeplejersker arbejder på de hospitaler i regionerne, på hospices og i psykiatrien. Opgaverne er primært pleje og behandling af patienterne. Sygeplejersken samarbejder med både læger og plejepersonale og har desuden kontakt med de pårørende.

En del sygeplejersker arbejder med pleje af ældre borgere på kommunale og private plejehjem.

Hjemmesygeplejersker arbejder i patienternes eget hjem med ret begrænsede opgaver. Det kan fx være sårpleje, genoptræning, dialysebehandling og pleje af kirurgiske patienter og patienter med psykiske problemer. Også her skal sygeplejersken koordinere arbejdet i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet.

I den kommunale hjemmepleje kan sygeplejersken med efteruddannelse i ledelse fungere som teamleder. Teamlederen står for organisering af hjemmeplejens opgaver, kontakten til borgere og pårørende, hospitaler mv. Opgaven indebærer personaleledelse og tilrettelæggelse af det daglige arbejde i teamet.

Sygeplejersker kan også være ansat i lægehuse og på sundhedscentre. Her kan de tage blodprøver på patienter, de kan vaccinere eller vejlede omkring kroniske sygdomme, kost og ernæring mv.

Det er også sygeplejersker, som bemander Akuttelefonen og Alarmcentralen, hvor de rådgiver borgere med akut opstået sygdom eller ulykke. Opgaven er i høj grad at vurdere behovet for den rette hjælp i situationen. Der kan være tale om henvisning til lægebehandling eller tilkaldelse af ambulance.

I staten ansættes sygeplejersker i fængselsvæsnet og i forsvaret. Nogle har taget en pædagogisk efteruddannelse og underviser på universiteter, professionshøjskoler eller på Sosu-skoler.

Arbejdsplads

De fleste sygeplejersker er ansat på de regionale hospitaler, hvor de arbejder med patienspleje og behandling på alle typer af afdelinger, fx medicinsk afdeling, intensiv afdeling, børneafdeling, øjenafdeling, psykiatrisk afdeling, ambulatorium og skadestue.

I kommunerne kan sygeplejersker arbejde på fx plejehjem, i den kommunale hjemmesygepleje og distriktspsykiatrien.

Der findes også stillinger på fx private hospitaler, i lægekonsultationer og -klinikker, ved fængsler, i forsvaret eller i medicinalfirmaer. Nogle underviser på sundhedsuddannelserne.

Endelig er nogle få ansat på boreplatforme i Nordsøen, se Offshorearbejder.

Herudover er der mulighed for at få arbejde i bistands- og nødhjælpsorganisationer i udlandet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2014), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner35.501 kr.31.008 kr.35.457 kr.
Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner37.216 kr.34.525 kr.-
Arbejde med medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr32.961 kr.30.001 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Tal for kommunal ansættelse dækker også ansættelse i regionerne.

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Sygeplejersker kan uddanne sig og avancere til lederstillinger som fx oversygeplejerske, afdelingssygeplejerske, sygeplejeforstander eller ledende hjemmesygeplejerske. Andre specialiserer sig inden for faget til fx anæstesisygeplejerske, operationssygeplejerske, øjensygeplejerske m.m. eller får job som sygeplejelærere.

Mød en hjemmesygeplejerske i JobCity.

Mere uddannelse

Regionerne tilbyder for sygeplejersker ansat på hospitalerne en række specialuddannelser inden for sundhedspleje, kræftsygepleje, intensivsygepleje, anæstesi og psykiatri.

Professionshøjskolerne tilbyder efteruddannelse, se diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område. Sygeplejersker har desuden mulighed for at tage en sundhedfaglig kandidatuddannelse samt en række masteruddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder konferencer og temadage mv. Oplysninger om emner, tid og sted mv. bringes i Sygeplejerådets medlemsblad og på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Som sygeplerske har du forskellige muligheder for at specialisere dig, fx inden for det palliative område, der handler om pleje af svært syge og døende patienter. Palliativt Videncenter har en oversigt over palliative kurser og uddannelser.

Endelig kan en uddannelse inden for sygepleje være en god baggrund for en psykoterapeutisk uddannelse,se mere i psykoterapeut.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Jobbet som sygeplejerske på intensiv-afdelingen på Frederiksberg Hospital kan være hårdt med...

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.