civilingeniør i elektroteknologi
Bacheloruddannelse

Elektroteknologi

Uddannelsen sætter fokus på elektriske og elektroniske systemer og giver dig viden om sammenhængen mellem software og hardware inden for bl.a. computerteknologi, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter, trådløse netværk og satellitkommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektroteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Baggrunden for udvikling af nye systemer får du gennem undervisning i fx digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer. Matematik og fysik er også vigtige fag på studiet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som specialist i bl.a. produktionsvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer og i forsknings- og vidensinstitutioner, der arbejder med og udvikler ny teknologi på tværs af brancher.

Bemærk: Uddannelsen på Aarhus Universitet er ny fra 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på de bærende teknologiområder i fremtidens digitaliserede samfund og giver dig grundlæggende viden om elektroområdet og indgående kendskab til teknologien inden for elektriske, elektroniske og elektromagnetiske systemer.

Du lærer at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer som fx højttalersystemer, avancerede strømforsyninger, robotter, medicinsk udstyr, opbygning af satellitter, mobilantenner eller integrerede kredsløb til fx høreapparater eller stjernekameraer, elforsyning og automation.

Undervisningen på DTU er sammensat af fire fagblokke:

 • Naturvidenskabelige grundfag, fx matematik, fysik og elektromagnetisme
 • Teknologiske linjefag, fx digital elektronik, elektriske kredsløb samt signaler og lineære systemer
 • Projekter og almene fag, fx ingeniørarbejde, videnskabsteori og bachelorprojekt
 • Valgfrie fag, fx introduktion til statistik

På DTU vælger du en af følgende specialiseringer:

 • Energi
 • Lyd og akustik
 • Trådløse systemer
 • Indlejrede systemer og programmering
 • Elektroniske og elektromagnetiske systemer
 • Automation og instrumentering

På AU undervises du bl.a. i følgende områder:

 • Programmering for elektroteknologi
 • Digitale og elektriske kredsløb
 • Klassisk og moderne fysik
 • Signaler og systemer
 • Sandsynlighedsteori og statistik
 • Diskrete signaler og lineære systemer

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og laboratorie- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electrical Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og du skal have mindst 7,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder elektroteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i elektroteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fra 2019 elektroteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i elektroteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7,0AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektroteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i elektroteknologi, bæredygtig energi, digitale medieteknologier, lyd og akustisk teknologi samt vindenergi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i forskellige produktionsvirksomheder og i deres udviklingsafdelinger. Det kan fx være inden for elkraft, audiologi, medikoelektronik, mobilkommunikation, radarteknologi eller satellitkommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information