uddannelsen til diplomingeniør i stærkstrømsteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi

På uddannelsen inden for elektrisk energiteknologi og stærkstrømsteknologi lærer du om produktion, fx solceller og vindmøller, om elforsyning samt styring og regulering af anlæg.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi
Alternative betegnelser:
stærkstrømsingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en grundig indføring i basisfag som matematik, mekanik, kredsløbsteknik, elektrofysik og termodynamik, som du bruger i den videre undervisning i elproduktion, elforsyningsnet, elektriske anlæg og installationer.

Uddannelsen retter sig mod områder, hvor der arbejdes med elektrisk energiforsyning og produktion, fx i industrien, forsyningsselskaber og rådgivningsvirksomheder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen giver dig viden om arbejdsområder inden for elektriske anlæg, effektelektronik, automation og programmering, og du lærer om arbejdet med styring af automatiske anlæg i industriprocesser.

Du lærer bl.a. om el-produktion, transmission og distribution og får undervisning i grundfag som matematik, fysik, økonomi, programmering og it. Der er mulighed for flere specialiseringer, og arbejdet vil ofte foregå i grænseområdet mellem flere fagområder, herunder modellering, projektering og drift af forsyningsanlæg og komplicerede elektriske installationer, især i industrien.

Der bliver udviklet nye intelligente elforsyningsnet (smart grid), der skal forbinde elproducenter med forbrugerne. Hertil hører omlægning til vedvarende og bæredygtige energiformer i elforsyningsnettet. Det kan fx være intelligent teknologi, der sørger for, at overskudsvindenergi benyttes til at lade elbilen i hjemmet i løbet af natten, hvor energiforbruget er minimalt.

Uddannelsens ingeniørfaglige fag består af bl.a.:

 • Kredsløbsteori
 • Elforsyning
 • Elektriske maskiner og transformere
 • Digital elektronik
 • Styring og regulering
 • Automation
 • Elektrofysik og materialelære

Derudover er der en række valgfag, som du kan vælge imellem senere på uddannelsen. Valgfagene vil være en del af din endelige specialisering.

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Der er i uddannelsen indlagt ½ års ingeniørpraktik i en virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup/Lyngby, Odense, Aarhus og Herning.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan specialisere dig inden for:

 • Elektriske energisystemer (energikonvertering, intelligent styring og regulering, ICT og vekselvirkning med øvrige energisystemer)
 • Stærkstrøm (elektriske anlæg, installationer, maskiner, højspændingsteknik samt beskyttelse). Denne linje giver mulighed for at opnå autorisation

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Syddansk Universitet

SDU udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i elektronik på SDU, hvilket tager to år ekstra.

Uddannelsen er projektorienteret og problembaseret. Der er mulighed for specialisering inden for:

 • Elforsyning (højspændingsnet)
 • Fremtidens intelligente elsystemer (High Voltage DC, SMARTgrid)
 • Energiproduktion (Vindmølle- og solcelleanlæg)
 • Elkøretøjer - Elektriske maskiner (motorkøretøjer og generatorer)
 • Anlægs- og netbeskyttelse
 • Reguleringsteknik og automation

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder elektrisk energiteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Diplomingeniøruddannelsen indeholder et halvt års praktikophold i en ingeniørvirksomhed. Praktikopholdet er oftest lønnet.

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Energiproduktion (generatorer, energikonvertering og kraftværksteknologi)
 • Fremtidens energitransmissions- og distributionssystemer
 • Effekt- og reguleringsteknik
 • Automation
 • Stærkstrømsteknik

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO 
Aarhus N (Vinterstart)AO 
Herning (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for rådgivning og industri, hvor stærkstrøm har en betydning for et produkt, eller hvor der arbejdes med elektroteknik og energiforsyning.

Du kan fx komme til at arbejde inden for it-området, hvor du bl.a. har ansvaret for distribution af informationer og optimering af styringssystemer i større virksomheder.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De fleste af de omkring 150 nyuddannede er beskæftiget i Rådgivende ingeniørfirmaer, inden for Elforsyning og Gasforsyning samt Engroshandel med it-udstyr, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper samt Fremstilling af andre maskiner.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information