ingeniørbachelor i energiteknologi
Bacheloruddannelse

Energisystemer

Du arbejder med energisystemer og bidrager til den grønne omstilling med udvikling af et intelligent og bæredygtigt forbrug af fremtidens energiressourcer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energisystemer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer på ingeniørfaglige kompetencer inden for energisektoren gennem brug af simulerings- og analyseværktøjer.  Du får også indsigt i økonomi og lovgivning inden for det energitekniske område.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i energisektoren som fx energitunge virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, kommuner, statslige styrelser, ministerier, energiselskaber, energiforsyning og -distribution.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Forbruget af jordens fossile brændstoffer understreger behovet for at finde alternative energikilder, og uddannelsens fokus er integration af alternative og vedvarende energikilder i det danske energisystem. Du kvalificeres til at arbejde med denne grønne omstilling ved udvikling af metoder til analyse, design, styring og optimering af fremtidens energisystem.

Du får på uddannelsen indsigt i det komplekse samspil mellem teknologi, økonomi og lovgivning og forberedes til at tænke innovativt i forhold til at kombinere forskellige energiteknologier.

Emner

Ud over grundfag som matematik, fysik, termodynamik og elektrofysik omfatter uddannelsen emner som fx:

 • Energisystemet
 • Energikonvertering
 • El-systemer
 • Varme og flowsystemer
 • Experts in Team Innovation / Energi og omverdenen
 • Smart energy

Uddannelsen fokuserer på en teoretisk og analytisk tilgang til energisystemer og processer og anvender it-værktøjer til brug for analyserne. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Energisystemer.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i energisystemer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du vil bl.a. kunne læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør kunne arbejde med fx projekt- og udviklingsarbejde inden for industrielle processer, varmeenergi, køleforsyning og vindenergi. Der vil også være jobmuligheder inden for rådgivende ingeniørarbejde samt projekt- eller serviceledelse inden for energisektoren og konsulentopgaver med fokus på systemløsninger og systemsalg.

Endvidere vil der være muligheder for administration inden for statslige styrelser og ministerier, herunder fx administration af autorisationer og sikkerhedsregler i sektoren. Endelig vil du kunne arbejde inden for undervisning og forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information