bacheloruddannelse i Matematik
Bacheloruddannelse

Matematik

Matematik er et teoretisk fag, hvor du lærer at løse problemer ved hjælp af abstraktion, ræsonnementer og logisk tænkning.

Fakta

Navn:
Matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Moderne teknologi er bare en af de ting, der er dybt afhængig af det teoretiske arbejde med matematik. Uddannelsen lærer dig at tænke kreativt og abstrakt gennem studiet af de matematiske kerneområder. Du lærer fx om abstrakt algebra og matematisk modellering med differentialligninger.

Med en bacheloruddannelse i matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for flere forskellige områder, der arbejder med fx statistik, økonomi, programmering, undervisning og forskning. Det kan fx være i banker og it-virksomheder eller i stabsfunktioner i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Matematik er i dag en integreret del af den teknologiske udvikling og spiller en mere og mere central rolle inden for fx bekæmpelse af sygdomme og forståelse af klimaudviklingen. Ved hjælp af matematik kan du udvikle et computerprogram eller beregne, hvor meget jordkloden krummer, selv om du kun måler på en ganske kort strækning af jordens overflade.

Matematik kan bruges til at løse problemstillinger inden for mange forskellige områder, fx fysik, datalogi, økonomi eller teknologi. Du lærer at analysere et problem og gøre det muligt at beregne det, der ellers virker uoverskueligt.

Matematik er altså både et fag i sig selv og et fag, der bruges i alle andre fag. Man kan sige, at matematik bl.a. er det sprog, man bruger til at beskrive naturvidenskabelige fænomener.

På uddannelsen lærer du at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber. Det giver dig forudsætninger for at kunne løse forskellige former for problemer.

Du kommer til at studere de tre matematiske kerneområder:

 • Algebra, der handler om de strukturelle love, som ligger bag regning med hele tal, brøker og irrationale tal
 • Matematisk modellering, hvor matematiske ligninger kan bruges til at lave forudsigelser inden for biologi, kemi, fysik, økonomi osv.
 • Analyse, der fortsætter den differential- og integralregning, du har lært i gymnasiet

Under disse områder får du også kendskab til bl.a. sandsynlighedsteori, differentialligninger og matematisk modellering (statistik), og du lærer at systematisere og analysere komplicerede matematiske problemstillinger.

Lineær algebra og diskret matematik (studiet af strukturer, der er fundamentalt adskilte) er desuden obligatorisk stof, hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i faget i de gymnasiale uddannelser. 

Desuden får du undervisning i det, man kalder metadiscipliner, dvs. fag om matematik. Det kan være matematikkens historie, væsentlige anvendelser af matematik, eller hvordan man underviser i matematik.

De enkelte universiteter kan have forskellige tilgange til faget og muligheder for at specialisere sig. Undersøg derfor også på de respektive hjemmesider.

På Roskilde Universitet udbydes uddannelsen på engelsk under betegnelsen Mathematics.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, som ofte vil foregå i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i matematik A.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.
 • Hvis du har mindst 7,0 i karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret en studieplads.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Læs mere på universitetets hjemmeside.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Mathematics (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Mathematics på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse Mathematics og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

I løbet af uddannelsen vælger du, om du vil speciaisere dig i statistik eller matematik. Ud over dette er der er ca. 1 års valgfrihed på uddannelsen, som du fx kan bruge på flere fag i statistik/matematik, eller du kan kombinere matematik med et andet fag, fx datalogi.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Mathematics (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

På Mathematics begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i Mathematics og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Mathematics på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelserne i Mathematical Physical ModellingMathematical Computer Modelling og Mathematical Bioscience.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget læses i kombination med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan desuden vælge en tofagslinje, hvor du kombinerer matematik med et andet fag.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Efter det første år skal du vælge et af følgende spor:

 • Statistisk spor, der indeholder sandsynlighedsteori og statistik
 • Matematisk spor, hvor du kombinerer med fx datalogi, fysik, økonomi eller humanistiske fag

AU udbyder også en kandidatuddannelse i matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,3AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse inden for matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i matematik og statistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen i matematik giver dig fremtidige jobmuligheder inden for fx statistik eller økonomi i banker, forsikringsselskaber eller i den offentlige sektor. Der vil også være jobmuligheder inden for undervisning.

Matematik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information