International Bachelor in Natural Sciences
Bacheloruddannelse

International Bachelor in Natural Sciences

International Bachelor in Natural Sciences på RUC er en engelsksproget, tværfaglig, naturvidenskabelig bacheloruddannelse med mulighed for specialisering i to fag.

Fakta

Navn:
International Bachelor in Natural Sciences
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kursusundervisning i naturvidenskabelige teorier og metoder med projektarbejde, hvor du formulerer og løser problemer under vejledning af forskere. 

Bacheloruddannelsen består af et 1-årigt, tværfagligt grundforløb og et efterfølgende 2-årigt specialiseringsforløb. Gennem grundforløbet bliver du klar til at vælge dine fag på specialiseringsforløbet. Det kan fx være Molecular Biology, Chemistry eller Environmental Biology.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for bl.a. at fortsætte på en af RUC's kandidatuddannelser, der består enten af en kombination af to kandidatfag (fx de samme fag, som du specialiserer dig i på din bachelor) eller en etfagskandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen International Bachelor in Natural Sciences giver dig mulighed for at vælge, hvilke fag du ønsker at specialisere dig i. Hvis du allerede fra starten er afklaret med dine valg af fag, kan du fra første semester profilere din uddannelse gennem valg af kurser og projekter.

Det første år lærer du at forstå og undersøge naturen og matematiske og digitale systemer ved hjælp af teorier, eksperimenter, analyser og modeller. Det sker gennem en ligelig fordeling af kurser og projekter. Du kan tage kurser inden for medicinal-, molekylær- og miljøbiologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, statistik og videnskabsteori. Der er enkelte obligatoriske kurser, men allerede fra første semester kan du selv vælge to ud af tre kurser.

I projekterne har du indflydelse på, hvilke problemfelter du kommer til at arbejde med. Den enkelte projektgruppe afgrænser og formulerer selv det eller de forskningsspørgsmål, gruppen vil arbejde med i projektet. Gruppen arbejder med de samme tilgange og metoder som i forskning inden for det pågældende område, og det sker under vejledning af en underviser med relevant forskningserfaring.

Fra andet år begynder du en specialisering i det ene af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være inden for det naturvidenskabelige område, hvor du kan vælge mellem fagene:

 • Chemistry
 • Computer Science (datalogi)
 • Environmental Biology
 • Mathematics
 • Molecular Biology
 • Physics

Du kan enten vælge to af de naturvidenskabelige fag, eller du kan i nogle tilfælde kombinere med et af universitetets øvrige bachelorfag. Se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt og får den akademiske titel BSc med angivelse af fagspecialiseringen.

Det er muligt at læse uddannelsen som en naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvor projektarbejdet foregår på dansk. Den danske betegnelse er naturvidenskabelig bacheloruddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller geovidenskab A og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Garantikvotient 2019:

Alle, der opfylder adgangskravene, er garanteret optagelse på uddannelsen.

Der er ikke garantikvotienter for uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Bachelor in Natural Sciences som en 3-årig bacheloruddannelse.

På uddannelsens første år introduceres du til og arbejder med centrale teorier og metoder inden for dit hovedområde. På andet og tredje år specialiserer du dig i en kombination af to bachelorfag.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside.

Du kan også læse mere om optagelse på RUC og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på International Bachelor in Natural Sciences.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information