Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Naturvidenskabelig bachelor

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC er en tværfaglig, naturvidenskabelig uddannelse med mulighed for specialisering i to fag.

Fakta

Navn:
Naturvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kursusundervisning i naturvidenskabelige teorier og metoder med projektarbejde, hvor du formulerer og løser problemer under vejledning af videnskabeligt personale.

Bacheloruddannelsen består af et 1-årigt, tværfagligt grundforløb og et efterfølgende 2-årigt specialiseringsforløb. Gennem grundforløbet bliver du klar til at vælge dine fag på specialiseringsforløbet.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for bl.a. at fortsætte på en af RUC's kandidatuddannelser, der består enten af en kombination af to kandidatfag (fx de samme fag, som du specialiserer dig i på din bachelor) eller en etfagskandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen naturvidenskabelig bachelor giver dig mulighed for at vælge, hvilke fag du ønsker at specialisere dig i. Hvis du allerede fra starten er afklaret med dine valg af fag, kan du fra første semester profilere din uddannelse gennem valg af kurser og projekter. Projektarbejdet foregår på dansk, mens der på kurserne i vid udstrækning undervises på engelsk som forberedelse til de ofte engelsksprogede kandidatuddannelser.

Uddannelsens første år

Det første år lærer du, hvordan man kan forstå og undersøge naturen og matematiske og digitale systemer ved hjælp af teorier, eksperimenter, analyser og modeller. Det sker gennem en ligelig fordeling af kurser og projekter. Du kan tage kurser inden for medicinal-, molekylær- og miljøbiologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, statistik og videnskabsteori. Der er enkelte obligatoriske kurser, men allerede fra første semester kan du selv vælge to ud af tre kurser.

I projekterne har du indflydelse på, hvilke problemfelter du kommer til at arbejde med. Den enkelte projektgruppe afgrænser og formulerer selv det eller de forskningsspørgsmål, som de vil arbejde med i projektet. Gruppen arbejder med de samme tilgange og metoder som i forskning inden for det pågældende område, og det sker under vejledning af en lærer med relevant forskningserfaring.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år begynder du en specialisering i det ene af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række fastlagte kombinationer, både inden for naturvidenskab og på tværs af hovedområder.

Det ene fag skal være inden for det naturvidenskabelige område, og her kan du vælge mellem fagene:

 • Chemistry
 • Computer Science Datalogi
 • Environmental Biology
 • Mathematics
 • Molecular Biology
 • Physics
 • Fysik
 • Geografi
 • Informatik
 • Kemi
 • Medicinalbiologi
 • TekSam – Miljøplanlægning

Du kan vælge to naturvidenskabelige fag, eller du kan kombinere med fag fra et andet hovedområde. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Uddannelsen på engelsk

Det er muligt at læse uddannelsen som en international naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og færre kombinationsmuligheder. Den engelske betegnelse er International Bachelor in Natural Science.

Undervisningsform

Uddannelsen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc med angivelse af fagspecialiseringen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din naturvidenskabelige bacheloruddannelse med 1 år, hvor du introduceres til og arbejder med centrale teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside.

Du kan også læse mere om optagelse på RUC og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information