Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Naturvidenskabelig bachelor

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC er en tværfaglig, naturvidenskabelig uddannelse med mulighed for specialisering i to fag.

Fakta

Navn:
Naturvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kursusundervisning i naturvidenskabelige teorier og metoder med projektarbejde, hvor du formulerer og løser problemer under vejledning af videnskabeligt personale.

Bacheloruddannelsen består af et 1-årigt, tværfagligt grundforløb og et efterfølgende 2-årigt specialiseringsforløb. Gennem grundforløbet bliver du klar til at vælge dine fag på specialiseringsforløbet.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for bl.a. at fortsætte på en af RUC's kandidatuddannelser, der består enten af en kombination af to kandidatfag (fx de samme fag, som du specialiserer dig i på din bachelor) eller en etfagskandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen naturvidenskabelig bachelor giver dig mulighed for at vælge, hvilke fag du ønsker at specialisere dig i. Hvis du allerede fra starten er afklaret med dine valg af fag, kan du fra første semester profilere din uddannelse gennem valg af kurser og projekter. Projektarbejdet foregår på dansk, mens der på kurserne i vid udstrækning undervises på engelsk som forberedelse til de ofte engelsksprogede kandidatuddannelser.

Det første år lærer du, hvordan man kan forstå og undersøge naturen og matematiske og digitale systemer ved hjælp af teorier, eksperimenter, analyser og modeller. Det sker gennem en ligelig fordeling af kurser og projekter. Du kan tage kurser inden for medicinal-, molekylær- og miljøbiologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, statistik og videnskabsteori. Der er enkelte obligatoriske kurser, men allerede fra første semester kan du selv vælge to ud af tre kurser.

I projekterne har du indflydelse på, hvilke problemfelter du kommer til at arbejde med. Den enkelte projektgruppe afgrænser og formulerer selv det eller de forskningsspørgsmål, som de vil arbejde med i projektet. Gruppen arbejder med de samme tilgange og metoder som i forskning inden for det pågældende område, og det sker under vejledning af en lærer med relevant forskningserfaring.

Fra andet år begynder du en specialisering i det ene af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række fastlagte kombinationer, både inden for naturvidenskab og på tværs af hovedområder.

Det ene fag skal være inden for det naturvidenskabelige område, og her kan du vælge mellem fagene:

 • Chemistry
 • Computer Science (datalogi)
 • Environmental Biology
 • Mathematics
 • Molecular Biology
 • Physics
 • Fysik
 • Geografi
 • Informatik
 • Kemi
 • Medicinalbiologi
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
 • TekSam - Miljøplanlægning

Du kan vælge to naturvidenskabelige fag, eller du kan kombinere med fag fra et andet hovedområde. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt og får den akademiske titel BSc med angivelse af fagspecialiseringen.

Det er muligt at læse uddannelsen som en international naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og færre kombinationsmuligheder. Den engelske betegnelse er International Bachelor in Natural Science.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Garantikvotient 2019:

Alle, der opfylder adgangskravene, er garanteret optagelse på uddannelsen.

Der er ikke garantikvotienter for uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din naturvidenskabelige bacheloruddannelse med 1 år, hvor du introduceres til og arbejder med centrale teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år begynder du at specialisere dig i to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på RUC og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information