den humanistisk-teknologiske bacheuddannelse
Bacheloruddannelse

Humanistisk-teknologisk bachelor

På den humanistisk-teknologiske bachelor på Roskilde Universitet arbejder du tværfagligt med forholdet mellem design, teknologi og mennesker.

Fakta

Navn:
Humanistisk-teknologisk bachelor
Andre betegnelser:
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du specialiserer du dig i en tværfaglig uddannelse med et eller af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række fastlagte kombinationer. Det kan fx være Computer Science (datalogi) og Performance Design, geografi og plan, by og proces, informatik og journalistik, sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt psykologi.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den humanistisk-teknologiske bachelor får du både en bred teknologisk og humanistisk viden om design samt en specialisering i to selvvalgte bachelorfag.

Uddannelsen giver dig viden om følgende fokusområder:

 • Design og designprocesser med fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer og produkter
 • Teknologi med fokus på metoder, der indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og produkter, og som har betydning for deres funk­tion, materialitet og livscyklus
 • Mennesker med fokus på relationer mellem tek­nologier, mennesker, kulturer og samfund. Du lærer metoder til analyse og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og sam­fundsmæssige sammenhænge

Det første år arbejder du tværfagligt med at løse komplekse designproblemer. Du lærer teorier inden for både det humanistiske og det teknologiske område, samt hvordan du i praksis inddrager dem i en kreativ og metodisk designproces.

Fra andet år begynder du at specialisere dig i et eller to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk-teknologisk. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Computer Science (datalogi)
 • Geografi
 • Informatik
 • Plan, by og proces
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam-miljøplanlægning

Hvis du kombinerer to bachelorfag, kan dit humanistisk-teknologiske fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk-teknologisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Bemærk, at hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Garantikvotient 2019:

Alle, der opfylder adgangskravene, er garanteret optagelse på uddannelsen.

Der er ikke garantikvotienter for uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din humanistisk-teknologiske bachelor med 1 år, hvor du lærer relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år begynder en specialisering i to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten indenfor eller på tværs af hovedområder.

Enkelte bacheloruddannelser kan kun læses som et-fags bachelor. Her kan du altså ikke vælge to fag.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart), humtek + journalistik + andet fag6,8 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information