civilingeniør i design og innovation
Bacheloruddannelse

Design og innovation

Uddannelsens fokus er udvikling af nye teknologiske løsninger, der sparer på ressourcerne og understøtter udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i design og innovation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På design og innovation får du den praktiske erfaring og den teknologiske viden, du skal bruge for at kunne designe fremtidens produkter og systemer. Tværfaglighed, kreativitet, teamwork og samarbejde er nøgleord i uddannelsen, og projektarbejde er den røde tråd gennem hele studieforløbet. De naturvidenskabelige grundfag – fx termodynamik, materialelære, matematik, fysik og kemi – indgår naturligt i arbejdet.

Med en bacheloruddannelse i design og innovation kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i industri- eller produktionsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på det kreative og konstruktive arbejde, som ingeniører skal kunne udføre i praksis. Du arbejder med at udvikle nye produkter og systemer, hvor der tages hensyn til forbrugernes specifikke behov og livsstil sammenholdt med den teknologiske udvikling. Det gælder inden for alt fra smartphones og computersystemer til køkkenudstyr og transportmidler.

Du lærer både at tage hensyn til produktions-, distributions- og serviceforhold, men også til miljø, funktion, brugsværdi og æstetik. Du får samtidig praktisk erfaring med metoder til design af nye produkter og systemer.

Uddannelsen er delt op i fire dele og består af:

 • Naturvidenskabelige grundfag, fx mekanik og materialer, matematik, dynamik og svingninger
 • Teknologiske linjefag, fx produkters brug og design, visuel kommunikation, teknologianalyse samt produktliv og miljøforhold
 • Projekter og almene fag, fx brugerorienteret design, produktanalyse og re-design samt industriel design
 • Valgfrie fag

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Design & Innovation).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:
Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder design og innovation som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i design og innovation.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,36,2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i design og innovation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i design og innovation.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for design og produktudvikling i fx industrivirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information