bacheloruddannelse i Fysik
Bacheloruddannelse

Fysik

I fysik undersøger du naturens fænomener gennem observationer, simuleringer og eksperimenter, og du lærer at forklare og analysere dem teoretisk ved hjælp af matematik.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen opnår du forståelse for de love, der styrer universet, og analytiske færdigheder til at bruge dem. Du kommer til at arbejde med fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde. Afhængigt af dit valgte uddannelsessted kan du specialisere dig inden for fx astronomi, partikelfysik og kosmologi, geofysik, faststoffysik, biofysik, eksperimentel fysik eller kvantefysik. Fysik kan desuden læses i kombination med et andet fag fra den gymnasiale fagrække.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning, udvikling og analyse på universiteter, højteknologiske virksomheder, på hospitaler eller med undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fysik er et fag, der beskæftiger sig med at forklare og forstå verden gennem systematiske beregninger, simuleringer og analyse af data. Du kan bruge det på mange forskellige systemer, da de grundlæggende love, der styrer verden, er de samme.

Uddannelsen i fysik bygger på både teoretiske overvejelser, computersimuleringer og de eksperimentelle erfaringer, som hele tiden gøres af forskere verden over. Man forsøger at beskrive verden på alle niveauer fra de allermindste partikler til hele universet og dets udvikling, fortid og fremtid. Herimellem finder man fx atom- og molekylfysik og fysik om højteknologiske materialer, biologiske systemer, Jordens dynamik og exoplaneter.

Du arbejder med grundlæggende fysiske fag som fx:

 • Relativitetsteori
 • Elektromagnetisme
 • Termodynamik
 • Statisk mekanik
 • Kvantefysik
 • Faststoffysik
 • Astrofysik

Derudover kan du vælge mere specialiserede fag og studieforløb inden for biofysik, laserfysik, materialefysik, meteorologi mv. Uddannelsen sætter dig i stand til selvstændigt at analysere komplekse problemstillinger og uddrage resultater ved hjælp af din viden om fysiske sammenhænge og analysemetoder.

Universiteternes fysikuddannelser kan være opbygget forskelligt, og der kan derfor være forskel på, hvilke emner der fokuseres på. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Bacheloruddannelsen indeholder på sidste år et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet:

Fysik (dansksproget) og Physics (engelsksproget) er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for fysik og for Physics på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse fysik eller Physics og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er en af følgende kombinationer adgangskrav for at kunne læse fysik eller physics:

 • Fysik A og kemi B eller
 • Fysik B og kemi A eller
 • Fysik A og bioteknologi A

Hvis du læser fysik, er dansk A også et adgangskrav.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik A og kemi B
 • Matematik A, fysik A og bioteknologi A
 • Matematik A, fysik B og kemi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi A

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Bemærk: SDU indfører nye karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 og karakteren i matematik A skal være på mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A

Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene, med mulighed for at følge studieforløb inden for astronomi, biofysik, geofysik, meteorologi og kvantefysik eller i kombination med et andet fag.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene eller i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene med mulighed for at følge studieforløb inden for astronomi eller eksperimentel fysik, eller i kombination med et andet fag som fx matematik, kemi eller datalogi.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik. Endvidere udbyder AU en kandidatuddannelse i astronomi, som bacheloruddannelsen giver adgang til.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fysik som en 3-årig tofags-bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder fysik (dansksproget) og Physics (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i fysik eller Physics og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for fysik og Physics på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i fysik (dansksproget) og i Physics (engelsksproget) i kombination med den tværfaglige kandidatuddannelse Mathematical Psychical Modellering.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på udvalgte kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik på samme universitet som det, du gennemførte bacheloruddannelsen på, men ikke nødvendigvis alle andre.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig brede analytiske og naturvidenskabelige færdigheder og kvalificerer dig til at arbejde både med forskning og udvikling inden for fx klima, sundhed, bæredygtighed, energi og big data eller opnå ny fundamental forståelse for verdens fænomener som gravitationstyngdebølger, sorte huller eller cellers mekanik.

Dine fremtidige jobmuligheder kan fx være i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler, i it- og finansvirksomheder og inden for undervisningssektoren. Nogle job kræver en efteruddannelse, fx hospitalsfysiker.

Fysik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer