pædagogikum for gymnasielærere
Andre uddannelser

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Som nyansat lærer på en gymnasial uddannelse, skal du gennemføre pædagogikum. Her bliver du både teoretisk og praktisk klædt på til jobbet som gymnasielærer.

Fakta

Navn:
Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Ansættelse i uddannelsesstilling samt kandidateksamen eller tilsvarende
Økonomi:
Løn

I den teoretiske del får du undervisning i almen didaktik og pædagogik, i fagdidaktik samt i de gymnasiale uddannelsers skoleformer. I den praktiske del skal du under vejledning undervise i dit/dine undervisningsfag.

For at tage og bestå pædagogikum skal du have en uddannelsesstilling. Pædagogikum giver, sammen med en universitetsuddannelse i et eller flere gymnasierelevante fag, kompetencer til at undervise ved de gymnasiale uddannelser eller i gymnasiale fag på et eux-forløb.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Pædagogikumuddannelsen er en vekseluddannelse, der tilrettelægges over et år. Den består af en teoretisk del og en praktisk del, der bl.a. indeholder undervisning i egne klasser. Den teoretiske del har et omfang af 20 ECTS og den praktiske del et omfang af 40 ECTS.

Gennemførelsen af pædagogikum kræver en ansættelse. Derudover kræver den, at du opfylder kravene om faglig kompetence. Se mere under Optagelse og Adgang.

Du skal gennemføre pædagogikum i alle dine gymnasierelevante undervisningsfag. Som hovedregel skal du påbegynde pædagogikum inden for det første undervisningsår.

Under hele forløbet får du tilknyttet en lokal kursusleder, der har ansvar for, at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan og kommer sammenhæng i forløbet. Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet får du beskikket en tilsynsførende, der følger dit undervisningsforløb.

Teoretisk pædagogikum

Du skal lære at bruge forskellige fagdidaktiske principper og forskellige undervisningsformer og -metoder. Du lærer også at planlægge, evaluere og udvikle et undervisningsforløb i forhold til elevernes forudsætninger og forventninger. Desuden får du indsigt i organisationskultur og skoleudvikling samt alment gymnasierelevant it. Undervisningen gennemføres ved et eller flere universiteter. Du får fagene:

Fagdidaktik, hvor du lærer grundlæggende fagdidaktik, digital didaktik og evalueringsformer i egne fag, egne fags traditioner, regelgrundlag og praksis på de gymnasiale uddannelsers forskellige profiler. Du lærer også om dine egne fags metodiske fællesskab med andre fag fra samme hovedområde og fagenes samspil på tværs af hovedområder.

Almen didaktik, hvor emner er: Læringsteorier, læreprocesser og lærerroller; Undervisnings-, arbejds- og evalueringsformer, samt Kommunikationsteorier og samarbejdsformer.

De gymnasiale uddannelsers organisationsformer, der handler om grundlæggende organisatoriske træk ved de gymnasiale uddannelsesinstitutioner og deres samspil med det omgivende samfund, samt de gymnasiale uddannelsers forskellige profiler.

Praktisk pædagogikum

I praktisk pædagogikum underviser du i almindelige klasser under vejledning af lærerne i de pågældende fag. Det foregår på den måde, at en del af undervisningen bliver tilrettelagt sammen med lærerne. Bagefter drøfter I forløbet, herunder elevernes forudsætninger, tilrettelæggelsen af undervisningen, spørgeteknik og arbejdsformer, samt hvordan man bedømmer elevernes præstationer.

Derudover underviser du mere selvstændigt i egne klasser med periodevis supervision. Du skal desuden deltage i generelle pædagogiske opgaver på skolen.

Uddannelsen foregår på ansættelsesstedet, som kan være gymnasier (almene gymnasier, handelsgymnasier og tekniske gymnasier), erhvervsskoler med eux, samt studenter- eller hf-kurser, herunder voksenuddannelsescentre (VUC).

Merit

Har du på anden måde kvalifikationer, der kan erstatte dele af pædagogikumforløbet, kan du søge merit, hvis du kan dokumentere dine kvalifikationer. Det er rektor, der bevilliger meritten. Hvis du får merit, vil omfanget af din egenundervisning blive øget med et omfang, der svarer til det meritgivende forløb.

Eksamen

Du afslutter teoretisk pædagogikum med en skriftlig prøve, der indeholder almenpædagogiske og fagdidaktiske elementer sammen med betragtninger over undervisningspraksis.

Den praktiske del afsluttes med overværelse og evaluering af din undervisning. Når du har gennemført uddannelsen, får du et pædagogikumbevis med karakter for den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum og en pædagogikumudtalelse. Beviset indeholder desuden en beskrivelse af de elementer, du har gennemført i uddannelsen.

Optagelse og adgang

For at blive lærer på stx og hf skal du have en kandidateksamen fra et universitet i et eller flere fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.

For at blive lærer på hhx, htx eller et eux-forløb kan du have en kandidateksamen fra et universitet i et eller flere fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække. Du kan også inden for de tekniske, teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomiske fag opnå faglig kompetence gennem en kombination af en professionsbacheloruddannelse og fagligt kvalificerende beskæftigelse eller videre- og efteruddannelse.

Undervisning i de erhvervsrelaterede fag på hhx og htx kræver desuden to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du har en afsluttet HD 2. del samt har undervisningskompetence til erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de almindelige krav i denne bekendtgørelse, kan du opnå specifik undervisningskompetence i et eller flere af følgende fag på eux:

  • Afsætning på B- og A-niveau
  • Erhvervsøkonomi på C-niveau
  • Finansiering på B- og C-niveau
  • Organisation på C-niveau
  • Virksomhedsøkonomi på B- og A-niveau

Uddannelsesstillingerne bliver opslået hvert forår af de enkelte skoler. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter antallet. Tidsfristen kan være forskellig fra skole til skole. Det samme kan de ønskede fagkombinationer. Det er vanskeligere at få en uddannelsesstilling med kun et fag.

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsesforløbet. Lønnen svarer til fuld overenskomstmæssig løn inklusiv undervisningstillæg.

Fremtidsmuligheder

Pædagogikum til de gymnasiale uddannelser giver undervisningskompetence til gymnasier, hf- og studenterkurser samt til gymnasiale fag på et eux-forløb.

Den pædagogiske viden gør dig samtidig velegnet til at undervise i andre sammenhænge, fx på højskoler, eller til job i den private sektor, fx i uddannelsesafdelinger.

Mere uddannelse

Du kan supplere din pædagogiske viden med en masteruddannelse i fx læreprocesser, i gymnasiepædagogik eller i andre emner, der er relevante for dit job.

Hvis du ønsker af udvide din uddannelse med et eller flere undervisningsfag, kan du undersøge muligheden for at læse et gymnasiesidefag på deltid under Åbent Universitet.

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mads Rangvid var nogle år inde i studiet, før han fandt ud af, at han godt kunne tænke sig at...

Få hjælp til at finde din ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.