pædagogikum for gymnasielærere
Andre uddannelser

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Som nyansat lærer på en gymnasial uddannelse skal du gennemføre pædagogikum. Her bliver du både teoretisk og praktisk klædt på til at undervise.

Fakta

Navn:
Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Ansættelse i uddannelsesstilling samt kandidateksamen eller tilsvarende
Økonomi:
Løn

I den teoretiske del får du undervisning i almen didaktik, fagdidaktik og pædagogik, hvor du lærer om undervisningens metoder, mål og indhold. 

I den praktiske del skal du under vejledning undervise i dit/dine undervisningsfag.

Pædagogikum giver kompetencer til at undervise ved de gymnasiale uddannelser eller i gymnasiale fag på et eux-forløb.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Pædagogikumuddannelsen varer et år. Den består af en teoretisk del og en praktisk del, der indeholder undervisning i egne klasser. 

Gennemførelsen af pædagogikum kræver en ansættelse. Du skal gennemføre pædagogikum i alle dine gymnasierelevante undervisningsfag. 

Teoretisk pædagogikum

Den teoretiske del gennemføres ved et eller flere universiteter. Her lærer du at bruge forskellige fagdidaktiske principper og forskellige undervisningsformer og -metoder.

Du lærer også at planlægge, evaluere og udvikle et undervisningsforløb i forhold til elevernes forudsætninger og forventninger. 

Du får fagene:

  • Fagdidaktik
  • Almen didaktik
  • De gymnasiale uddannelsers organisationsformer

Praktisk pædagogikum

I praktisk pædagogikum underviser du i almindelige klasser under vejledning af lærere i de pågældende fag.

Bagefter drøfter I forløbet, herunder elevernes forudsætninger, tilrettelæggelsen af undervisningen, spørgeteknik og arbejdsformer, samt hvordan man bedømmer elevernes præstationer.

Derudover underviser du mere selvstændigt i egne klasser med periodevis supervision. Du skal desuden deltage i generelle pædagogiske opgaver på skolen.

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem en teoretisk del og en praktisk del. Som hovedregel skal du påbegynde pædagogikum inden for det første undervisningsår.

Under hele forløbet får du tilknyttet en lokal kursusleder, der har ansvar for, at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan og kommer sammenhæng i forløbet.

Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet får du beskikket en tilsynsførende, der følger dit undervisningsforløb.

Eksamen

Du afslutter teoretisk pædagogikum med en skriftlig prøve, der indeholder almenpædagogiske og fagdidaktiske elementer sammen med betragtninger over undervisningspraksis.

Den praktiske del afsluttes med overværelse og evaluering af din undervisning af en erfaren lærer fra en anden skole. Når du har gennemført uddannelsen, får du et pædagogikumbevis med karakter for den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum og en pædagogikumudtalelse. 

Læs mere hos Gymnasieskolernes Lærerforening:

Adgangskrav

For at blive lærer på stx og hf skal du have en kandidateksamen fra et universitet i et eller flere fag inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.

Hhx, htx eller eux

For at blive lærer på hhx, htx eller et eux-forløb kan du derudover også opnå faglig kompetence gennem en kombination af en professionsbacheloruddannelse og fagligt kvalificerende beskæftigelse eller videre- og efteruddannelse.

Undervisning i de erhvervsrelaterede fag på hhx og htx kræver desuden to års relevant erhvervserfaring.

Optagelse

For at tage pædagogikum skal du have en uddannelsesstilling.

Uddannelsesstillingerne bliver opslået hvert forår af de enkelte skoler. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter antallet.

Tidsfristen kan være forskellig fra skole til skole. Det samme kan de ønskede fagkombinationer. Det er vanskeligere at få en uddannelsesstilling med kun et fag.

Merit

Har du på anden måde kvalifikationer, der kan erstatte dele af pædagogikumforløbet, kan du søge merit, hvis du kan dokumentere dine kvalifikationer.

Uddannelsessteder

Den praktiske del af uddannelsen foregår på ansættelsesstedet, som kan være gymnasier (almene gymnasier, handelsgymnasier og tekniske gymnasier), erhvervsskoler med eux, samt studenter- eller hf-kurser, herunder voksenuddannelsescentre (VUC).

Den teoretiske del gennemføres ved et eller flere universiteter. Du kan læse mere hos Syddansk Universitet (SDU)

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsesforløbet. Lønnen svarer til fuld overenskomstmæssig løn inklusiv undervisningstillæg.

Fremtidsmuligheder

Pædagogikum til de gymnasiale uddannelser giver undervisningskompetence til gymnasier, hf- og studenterkurser samt til gymnasiale fag på et eux-forløb.

Mere uddannelse

Du kan supplere din pædagogiske viden med en masteruddannelse i fx læreprocesser, i gymnasiepædagogik eller i andre emner, der er relevante for dit job.

Hvis du ønsker af udvide din uddannelse med et eller flere undervisningsfag, kan du undersøge muligheden for at læse et gymnasiesidefag på deltid under Åbent Universitet.