Master i gymnasiepædagogik, MIG
Masteruddannelse

Master i gymnasiepædagogik, MIG

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for læring, didaktik og ledelse i gymnasieskolen. Du får indsigt i teorier, forskning og udviklingsredskaber.

Fakta

Navn:
Master i gymnasiepædagogik, MIG
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du vælger mellem linjerne ledelse og didaktik.

Uddannelsen henvender sig til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser, som ønsker opkvalificering inden for administration og ledelse, kandidatvejledning og kursusledelse, pædagogisk udvikling mv.
 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som studerende på master  i gymnasiepædagogik øger du dit vidensniveau inden for pædagogik, didaktik og ledelse, og du får opbygget et fagligt netværk med kolleger på tværs af uddannelser og institutioner. 

Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik består af obligatoriske moduler(45 ECTS) og et masterprojekt, (15 ECTS).

Uddannelsen har to retninger:

Didaktiklinjen - der henvender sig til gymnasielærere med interesse for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Uddannelsen sigter på forbedring af egen undervisning og på varetagelse af pædagogiske ledelsesopgaver.

Ledelseslinjen - der henvender sig til gymnasielærere og –ledere med interesse for organisation, organisationsudvikling, strategi og ledelse. Undervisningen bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger som case og udgangspunkt for analyse og diskussion.

Master i gymnasiepædagogik er opbygget af 4 moduler. Hvert modul varer ét semester. På sidste modul udarbejder du din masterafhandling. 

Undervisningen foregår som en kombination af to-dagesseminarer og fjernundervisning. Dertil kommer projektarbejde samt et sommerseminar.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet og udbydes som udgangspunkt i Odense.

Dele af uddannelsen kan eventuelt afvikles lokalt i andre byer, hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere derfra.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for en mundlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage uddannelsen i små eller større bidder og i den rækkefølge, du har lyst til. Blot skal masterafhandlingen skrives til slut.

Det er også muligt at tage enkeltmoduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler på henholdsvis didaktik- og ledelseslinjen:

Didaktik

Modul 1: Kultur og praksisformer
Du får indsigt i sammenhængen mellem på den ene side skolekultur og på den anden side undervisning og læring. Hvilken indflydelse har læreres didaktiske grundantagelser for undervisningen, og hvilken betydning har elevernes forudsætninger og forventninger? Hvad betyder ledelse og organiseringsformer for didaktisk praksis på en skole?

Modul 2: Læringsteori og læreprocesser
Modulet har fokus på læringsteori - herunder hvordan elever lærer, og hvordan læreres undervisning kan understøtte læringsprocessen.

Modul 3: Fag og didaktik
Undervisningens tredje modul har fokus på fagdidaktik, både i relation til det enkelte fag og i relation til fagenes samspil. Didaktiske problemstillinger analyseres i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv.

Modul 4: Masterafhandling

Ledelse

Modul 1: Gymnasiet som organisation
På modulet får du en introduktion til organisationsteori med særligt fokus på struktur og kultur som rammer om organisationens processer.

Modul 2: Styring og ledelse af ressourcer
På modul to arbejder du med styringsprocesser og den stadig større opmærksomhed de påkalder sig på de gymnasiale uddannelser. Det gælder både i forhold til økonomi, menneskelige ressourcer og kvalitet.

Modul 3: Strategisk ledelse og skoleudvikling
Tredje modul handler om skolens omverden, og du får indsigt i strategisk teori og analyse samt i positioner inden for teori om organisationsudvikling.

Modul 4: Masterafhandling
Udover linje-specialiseringen er det muligt at tone sit masterforløb efter individuelle erfaringer og interesser, bl.a. kan du I de skriftlige opgaver og den afsluttende masterafhandling specialisere dig i forhold til emne, interesser fag og skoleform.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal derudover have sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at følge engelsksproget undervisning. 

Økonomi

Hele uddannelsen koster 88.000 kr. For enkeltmoduler er prisen 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Næsten alle af de ret få nyuddannede (under 100) er beskæftiget på gymnasieskoler mv.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis specialiseringer Skjul specialiseringer

Specialiseringer
Didaktiklinjen
Ledelseslinjen

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse