Dyrepasser med mus til brug ved forsøg
Erhvervsuddannelse (EUD)

Dyrepasser

En dyrepasser fodrer, passer og plejer dyr. På skolen lærer du om heste, forsøgsdyr og dyr i zoologiske haver.

Fakta

Navn:
Dyrepasser
Varighed:
2 år 4 mdr. - 4 år 6 mdr.
Trin og specialer:
Dyrepasserassistent, Dyrepasser med speciale
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Ingen mulighed for skolepraktik
Ny mesterlære:
Mulighed for ny mesterlære
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer du også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.

En dyrepasser kan blive ansat ved et stutteri (heste), i medicinalindustrien (forsøgsdyr) eller i zoologiske haver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til dyrepasser giver en grundlæggende viden om professionel pleje, pasning og avl. Du bliver som dyrepasser fortrolig med de mange forskellige dyrearter og lærer deres adfærd at kende, så du kan se, hvis dyrene ikke trives eller er blevet syge.

Du skal også lære om sikkerhed samt om stald- og bursystemer i arbejdet som dyrepasser, så du ikke kommer til skade, eller risikerer at dyrene stikker af.

Du lærer ligeledes om dyrenes anatomi, deres organer og bevægeapparat, samt om optagelsen af næringsstoffer.

Du kan afslutte uddannelsen som dyrepasserassistent eller som dyrepasser med speciale i dyr i zoologiske anlæg, forsøgsdyr eller heste.

 • Som dyrepasserassistent lærer du de mange generelle ting om pasning og pleje af dyr. Du lærer om sundhed og sygdom og om staldsystemer m.m.
 • Som dyrepasser med speciale i dyr i zoologiske anlæg lærer du om de særlige krav, der stilles til arbejdet med dyr i fangenskab. Du lærer om dyrenes adfærd og også om opgaverne med fisk i akvarier.
 • Som dyrepasser med speciale i forsøgsdyr lærer du om sundhed og sygdom hos forsøgsdyr. Du lærer, hvordan man registrerer sine iagttagelser, og du lærer om regler og lovgivning.
 • Som dyrepasser med speciale i heste lærer du om hestes sundhed og sygdomme og om pasning og træning. Du lærer også om indretning af stalde og folde.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Adfærdsbiologi
 • Dyrehold
 • Dyrekroppen
 • Dyrevelfærd

Du skal også have fag som naturfag, smittebeskyttelse og erhvervsøkonomi.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ingen mulighed for skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have gennemført fagene:

 • Biologi på F-niveau, bestået
 • Naturfag på F-niveau, bestået

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til fysisk arbejde - fx fodring, udmugning etc.
 • Er ansvarsbevidst, opmærksom og påpasselig
 • Er indstillet på at arbejde med både sunde og syge dyr
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde

Som dyrepasser med speciale i heste skal du have lyst og fysik til at træne og ride heste.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Du starter på din uddannelse efter en konkret vurdering. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på dyrepasseruddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Der er ikke mulighed for skolepraktik. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du garanti for at kunne gennemføre en anden erhvervsuddannelse med bedre praktikmuligheder. Læs mere om Uddannelsesgaranti.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 148 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 31 i specialet heste og 72 på trinet dyrepasserassistent.

Eux

Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Hvis du gennemfører din erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder 'generel studiekompetence' og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Du gennemfører følgende fag på gymnasialt niveau: samfundsfag C, dansk A, engelsk B, matematik B, biologi B, kemi B, fysik C, erhvervsøkonomi C.

Muligheden for eux findes på en række skoler. Se mere om Eux.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

For at starte på en euv skal du kontakte en erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Se kortet øverst til højre.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Mange dyrepassere arbejder inden for landbruget, fx med svineavl. Du kan søge job inden for zoologiske haver eller dyreparker, her er der dog rift om jobbene. Andre muligheder er inden for hesteopdræt eller hundeopdræt, eller du kan blive ansat til laboratoriearbejde og indgå i forskningsopgaver.

Du har også mulighed for at beskæftige dig med dyrehandel og fx åbne egen forretning. Fiskeopdræt ved dam- eller havebrug er et andet område, uddannelsen kan kvalificere til.

Læs mere under Mulige job.

Mere uddannelse

Har du afsluttet med trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Du er startet på erhvervsuddannelsen efter 31. juli 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse efter 31. juli 2015, vil du efter endt uddannelse bl.a. have adgang til alle erhvervsakademiuddannelser.

Bemærk dog, at din erhvervsuddannelse skal have en normeret varighed på mindst 3 år for at give adgang. Der vil også være krav om specifikke fag og niveauer, du skal have bestået, afhængigt af hvilken erhvervsakademiuddannelse, du søger ind på. Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Du er startet på erhvervsuddannelsen før 1. august 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse før 1. august 2015, gælder der andre regler for adgang til videregående uddannelse. Se dine muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Dyrepasser: niveau 4
 • Dyrepasserassistent: niveau 3

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Berith Friis er 48 år og uddannet dyrepasser. Modsat hvad mange tror, er en del dyrepassere...

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.