Landmandselev fodrer køer i stalden
Erhvervsuddannelse (EUD)

Landbrugsuddannelsen

En landmand arbejder med husdyr og jordbrug. På skolen lærer du at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner.

Fakta

Navn:
Landbrugsuddannelsen
Varighed:
2 år 4 mdr. - 5 år og11 mdr.
Trin og specialer:
Landbrugsassistent, landmand med speciale, jordbrugsmaskinfører, produktionsleder, agrarøkonom
Adgangskrav til grundforløb:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Fordelsuddannelse:
Udpeget til fordelsuddannelse
Skolepraktik:
Ingen mulighed for skolepraktik
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge arbejdsopgaverne og at vedligeholde maskiner og bygninger, da der hele tiden bliver slidt på dem.

En landmand kan arbejde som ansat eller selv drive en gård. Nogle landmænd arbejder også på maskinstationer med at pløje, så og høste for andre.

Når du er færdig med uddannelsen som landmand eller jordbrugsmaskinfører, kan du også fortsætte på landbrugets lederuddannelse. Du kan læse videre til enten produktionsleder (trin 3) eller agrarøkonom (trin 4).

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til landmand giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. I Danmark har vi mange store gårde med moderne bygninger og anlæg med mange produktionsdyr.

På uddannelsen lærer du om de tekniske indretninger, hvordan de styres, og hvordan de vedligeholdes. Også regnskab, økonomi og planlægning er vigtige emner for en landmand.

Du kan afslutte som landbrugsassistent (trin 1) eller som landmand med speciale i husdyr eller planter (trin 2). Du kan også afslutte med speciale som jordbrugsmaskinfører (trin 2), produktionsleder (trin 3) eller agrarøkonom (trin 4).

 • Som landbrugsassistent lærer du at planlægge og udføre de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget.
 • Som landmand med specialet husdyr lærer du bl.a. at vurdere dyrebesætninger, du lærer at planlægge avl, tage stilling til foderkvaliteter, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd.
 • Som landmand med speciale i planter lærer du bl.a. at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Du lærer også at arbejde med og vedligeholde de mange maskiner, der indgår i landbrugsdrift. Også naturpleje og pasning af vildt indgår i uddannelsen.
 • Som jordbrugsmaskinfører lærer du bl.a. at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer.

Trin 3 og 4 i landbrugsuddannelsen kaldes også landbrugets lederuddannelse:

 • Produktionsleder retter sig mod ledere inden for landbruget. Du kombinerer din landbrugsfaglige viden med fag om økonomisk, strategisk og personalpolitisk ledelse inden for landbrug.
 • Agrarøkonom giver mulighed for arbejde som rådgivende konsulent i landbrugserhvervet. Der fokuseres på langsigtede planlægnings- og salgsstrategier sammen med en udvikling af dine personlige lederevner.

Fordelsuddannelse

Uddannelsen er udpeget til fordelsuddannelse. Fordelsuddannelser vurderes at have gode praktik- og jobmuligheder. Læs mere i Erhvervsuddannelser som fordelsuddannelser.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige trin og specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin. Hvis du har afsluttet med trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Husdyr
 • Plantedyrkning
 • Teknikfag og sprøjteteknik

Du skal også have fag som matematik, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse. Se Fagretningsnøglen

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
 • Er indstillet på, at opgaverne varierer alt efter sæson
 • Har fokus på sikkerhed
 • Har interesse for miljøet
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er indstillet på at bruge it-teknologi

Som jordbrugsmaskinfører og landmand med speciale i planter skal du også være interesseret i teknik og maskiner.
Med speciale i husdyr skal du også være opmærksom og påpasselig i arbejdet med dyrene og indstillet på skiftende arbejdstider og weekendvagter

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Biologi på F-niveau
 • Naturfag på F-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:

 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
 • Forbyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer
 • Arbejde med medicin og lægemidler til produktionsdyr

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på landbrugsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Der er ikke mulighed for skolepraktik. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du garanti for at kunne gennemføre en anden erhvervsuddannelse med bedre praktikmuligheder. Læs mere om Uddannelsesgaranti.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 1.748 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 53 i specialet jordbrugsmaskinfører, 1.053 i specialet husdyr, 364 i specialet planter og 278 på trinet landbrugsassistent.

Eux

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (eux). Med eux kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Adgangskrav til eux-hovedforløbet

For at kunne blive optaget på eux-hovedforløbet skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløbets 1. del)
 • Matematik C, kemi C og biologi C (gennemføres på grundforløbets 2. del)

Starter du din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler. Biologi C skal bestås. De øvrige fag skal gennemføres.

Fag på gymnasialt niveau

I løbet af hele din eux-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag på C-niveau

Muligheden for eux findes på en række skoler. Se mere om Eux.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Der er gode muligheder i landbruget. Brugene bliver stadig større, og det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der behov for ansatte i erhvervet.

Som jordbrugsassistent kan du stå for et driftsafsnit (fx kvægbesætningen) på en større landbrugsejendom. Du har også mulighed for at blive bestyrer af et landbrug.

Salgsarbejde i forbindelse med landbrugsprodukter eller foderstoffer er en helt anden mulighed for jordbrugsassistenten.

Som jordbrugsmaskinfører har du gode muligheder både inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Mange landbrug drives i praksis af maskinstationer, hvor der typisk ansættes jordbrugsmaskinførere. Også ved de helt store ejendomme og godser er der brug for maskinførere. Kommunerne har brug for maskinførere i forbindelse med vedligeholdelse af veje og offentlige anlæg.

Læs mere under Mulige job.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Landbrugsassistent

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 48 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Specialet Husdyr

De fleste af de godt 2.700 nyuddannede er beskæftiget i landbruget. Andre omfatter en række brancher med færre end 50 nyuddannede.

Brancher med 20-50 nyuddannede

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 72 brancher, heraf flere uden relation til faget.

Specialet Planter

Langt de fleste nyuddannede er beskæftiget inden for landbrug og gartneri. En anden gruppe findes inden for anlægsgartneri og skovbrug.

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i knapt 40 brancher, herunder handel med kjorn og foderstof samt mejerivirksomhed. Desuden er der en del brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Specialet Jordbrugsmaskinfører

Næsten alle nyuddannede beskæftiges med kørsel med landbrugs- og entreprenørmaskiner, enten inden for landbrug og gartneri eller inden for bygge- og anlægsområdet.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 24 brancher, herunder Hjælpevirksomhed til transport, Renovation samt Maskinindustri.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Jobmuligheder produktionsleder og agrarøkonom

Uddannelsen til produktionsleder giver dig større økonomisk indsigt i en landbrugsproduktion samt redskaber til at analysere og vurdere eventuelle behov for ændringer i den daglige produktion.

Som agrarøkonom kan du som konsulent arbejde med ledelse og rådgivning inden for praktisk landbrug og i virksomheder og organisationer med tilknytning til landbrugserhvervet.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Agrarøkonom

Næsten alle nyuddannede finder beskæftigelse i landbruget eller gartnerierhvervet. Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 44 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Produktionsleder

Figuren viser brancher med mere end 30 nyuddannede. Langt de fleste får beskæftigelse inden for landbrug eller gartneri.

Brancher med 10-30 nyuddannede

Øvrige brancher omfatter få og enkeltstående ansættelser i 51 brancher, herunder Plejehjem, Maskinhandel, Udlejning af maskiner samt Elforsyning.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Når du er færdig med landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

 • Jordbrugsteknolog
 • Produktionsteknolog

Eller på følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Have- og parkingeniør (bemærk specifikke adgangskrav)
 • Skov- og landskabsingeniør (bemærk specifikke adgangskrav)

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Landbrugsassistent: niveau 3
 • Landbrugsuddannelsen: niveau 4
 • Produktionsleder: niveau 4
 • Agrarøkonom: niveau 5

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug, Uddannelsessekretariatet
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.