amu i husdyrproduktion i landbruget
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Landbrugsproduktion

Områdets kurser giver dig kompetencer til at planlægge, styre og udføre dit arbejde i landbruget - uanset om du har brug for viden om husdyr, planteproduktion eller betjening af maskiner og udstyr.

Fakta

Navn:
Landbrugsproduktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283

Du kan fx lære at holde produktionsdyr som køer, svin og fjerkræ. Som planteavler kan du lære at udføre en bedrifts opgaver med at jordbehandle, så, gødske, pleje, høste og konservere afgrøder. Endelig lærer du at klargøre og indstille landbrugsmaskinerne og deres ofte avancerede tekniske udstyr til det arbejde, du skal udføre.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i landbruget. Du kan fx være landbrugsmedhjælper, driftsleder eller traktorfører.

Se alle AMU-kurser inden for området Landbrugsproduktion på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Landbrugsproduktion omfatter kurser inden for emnerne:

  • Drifts- og forretningsudvikling i landbrugsproduktionen
  • Håndtering og vedligehold af maskiner og teknik i planteproduktionen
  • Pasning og overvågning i husdyrproduktionen
  • Planlægning og administration i husdyrproduktionen
  • Planlægning og administration i planteproduktion

Kurserne udbydes typisk af landbrugsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Landbrugsproduktion omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Landbrugsproduktion er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær
Produktion af grøntsager på friland
Afsætning af grøntsager, frugt og bær
Grøntsager m.m. på friland, Jord, vand og næring
Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland
Markteknik, GPS, autostyring, robot m.m.
Fødevarekvalitet og emballering af frugt og grønt
Betjening og vedligeholdelse af høstmaskiner
Betj. og vedligeh. af makiner til jordbehandling
Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner
Betje. og vedligeh. af jordbrugsmaskiner
Nye økologiske landmænd
Skovlandbrug
Afhjælpning af akutte klovproblemer
Klovpleje og klovbeskæring
Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner
Landbrugsmaskiner, Hydraulik
Anvendelse og vedligeh. af storballepressere
Betjening af ammoniakanlæg i landbruget
Just. af styrefkt. på traktorer og motorredskaber
Betjening af styreenheder til jordbrugsredskaber
Økologisk landbrugsproduktion
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse
Produktionsstrategier i landbruget
Dyrkning og konservering af grovfoder
Svineproduktion, fodring
Svineproduktion, ajourføring
Kvægproduktion, ajourføring
Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring
Planteproduktion i landbruget, ajourføring
Sortering af skind
Sortering og vurdering af skind
Kvalitets-, type- og renhedsgradssort. af skind
Betjening af høstmaskiner
Pasning og hold af husdyr
Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter
Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer
Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg
Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
Pasning og fodring af husdyr 1
Pasning og fodring af husdyr 2
Akutte Klovproblemer
Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring
Reproduktion i dyrehold, ajourføring
Forsuringsanlæg, ajourføring
Udbringning af næringsstoffer i jordbruget
Håndtering af næringsstoffer
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner
Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring
Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget
Klovpleje og klovbeskæring, ajourføring
Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget
Planlægning af elevers praktikuddannelse på maskin
Ergonomi i landbruget
Naturforvaltning 1, biodiversitet
Naturforvaltning 2, organisering og management
Naturforvaltning 3, strategi
Naturforvaltning, ajourføring

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 1
Betjening af rendegravere
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Hydrauliske forbindelser til off road materiel
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
Naturpleje med græssende dyr
Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information