Kursus

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2858
Fagkode:
44530-

.

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte

Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Mål

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:

 • Røg, støv og gasarter
 • Forureningens art og mængde, afhængig af proces

2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:

 • Irritation af luftveje og hud
 • Kronisk bronkitis
 • Astma
 • Manganisme
 • Kræft
 • Reproduktionsskader
 • Allergi
 • Grænseværdier
 • Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:

 • Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation
 • Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
 • Substitution
 • Regler for brug af åndedrætsværn

4. Optisk stråling, herunder:

 • Risici for skader på øjne og hud
 • Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.

5. Personlige værnemidler - generelt

 • Øjenværn
 • Høreværn
 • Brug af åndedrætsværn
 • Handsker
 • Skødeskind
 • Beskyttelsesærmer
 • Beskyttelsesfodtøj

6. El sikkerhed, herunder:

 • El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
 • Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:

 • Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
 • Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
 • Sidemandseffekt
 • Opbevaring af personlige værnemidler
 • Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Varighed

1 dag

Prøve

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser