professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration
Professionsbacheloruddannelse

Offentlig administration

På uddannelsen i offentlig administration får du redskaber til at arbejde med administrative planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer.

Fakta

Navn:
Offentlig administration
Andre betegnelser:
Administrationsbachelor
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer for offentlig administration og du bliver i stand til at løse administrative opgaver, udvikle nye muligheder, vurdere, analysere, tage ansvar og træffe beslutninger inden for offentlige opgaveområder.

Dine job- og karrieremuligheder vil primært være inden for den offentlige forvaltning. Gennem uddannelsens valgmoduler kan du tone dit fokus inden for forskellige områder, fx økonomi, velfærd, skatte- og afgifter, human resource, beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejlednng.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver på tværs af professioner og inden for de rammer, der gælder for en politisk styret organisation. Uddannelsen giver dig dermed mulighed for at arbejde med flere dele af det offentlig, administrative arbejdsfelt.

Du får desuden indsigt i den offentlige sektors opbygning, finansiering og kompleksitet, og du lærer at bruge relevante teorier og metoder, ligesom du opnår en grundlæggende forståelse for embedsmandens professionelle rolle.

Uddannelsen indeholder obligatoriske og valgfrie emner, et halvt års praktik samt et bachelorprojekt.

På uddannelsens obligatoriske moduler på i alt 100 ECTS beskæftiger du dig med følgende fagområder:

 • Administration
 • Borger og demokrati
 • Politik og policy
 • Kvalitet og innovation

Derudover skal du vælge valgfrie moduler på i alt 60 ECTS. 30 ECTS skal være et sammenhængende forløb. 15 ECTS skal have et tværprofessionelt indhold eller stamme fra en beslægtet uddannelse. Fagene kan fx være inden for :

 • Beskæftigelsesindsats
 • Human ressource (HR)
 • Skatte- og afgiftssystemet
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Velfærd
 • Økonomi

Undervisningen veksler blandt andet mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.  

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Haderslev, København, Næstved, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i offentlig administration. Den engelske betegnelse er Bachelor of Public Administration.

E-læring/e-learning: Uddannelsen udbydes flere steder som netbaseret uddannelse. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider for nærmere information om tilrettelæggelsen.

Studieophold i udlandet: Du har mulighed for at gennemføre dele af din uddannelse i udlandet. Læs mere om mulighederne på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specfikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen har sommer- og vinterstart. På nogle uddannelsessteder er der dog kun sommerstart. Læs mere på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)AO 
Haderslev (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)5,3AO
Viborg (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)AO 
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)5,3AO
København N (Vinterstart)4,9AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart, e-læring)AO 
Odense M (Sommer- og vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)AO 
Næstved (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge ind på nogle kandidatuddannelser, fx kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jurakandidatuddannelsen i forvaltning eller kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser. Dine muligheder for optagelse på disse, afhænger af din specialeretnng. Du kan også videreuddanne dig med en relevant diplomuddannelse eller en masteruddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Af de næsten 250 nyuddannede er de 85 beskæftiget med Offentlig administration. Andre grupper er beskæftiget på Videregående uddannelsesinstitutioner eller i Daginstitutioner og dagcentre mv.

En stor gruppe har fået beskæftigelse i godt 80 forskellige brancher.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

Sine Kamstrup Mikkelsen er 28 år og nyuddannet cand.merc. i organisation og strategi.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.