bacheloruddannelse i Politik og administration
Bacheloruddannelse

Politik og administration

Uddannelsen kombinerer viden om samfundet og dets udvikling med en viden om administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Andre betegnelser:
Politik og forvaltning
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen omfatter bl.a. fagene moderne politik, politisk sociologi og politisk filosofi. Du har også fag som økonomi, forvaltning og internationale forhold.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i politik og administration/politik og forvaltning studerer du politik og samfund i bred forstand. Du lærer at forstå samfundsmæssige og politiske sammenhænge og mønstre og at analysere disse ved hjælp af fagets teorier, begreber og metoder.

Problemløsning

Du lærer også at arbejde praktisk med at finde løsninger på konkrete samfundsmæssige og politisk-administrative problemer.

I løbet af uddannelsen får du indsigt i de større og bredere sammenhænge inden for samfundsudviklingen i Danmark og i udlandet.

Der lægges vægt på aktuelle analyser af politik, forvaltning og demokrati, herunder politiske processer, institutioner og aktører i en dansk og europæisk sammenhæng.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation.

Udlandsophold

Der er også mulighed for et studieophold på et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Politik og forvaltning er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse politik og forvaltning som 1-fagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC: 

For at læse politik og forvaltning og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelse på RUC: 

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for politik og forvaltning. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen i politik og administration foregår i Roskilde og Aalborg. Uddannelsen varierer fra universitet til universitet.

Læs om

RUC udbyder også kandidatuddannelser i faget: 

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget: 

Læs mere om kandidatuddannelsen Politik og administration

 

 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i politik og administration kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i politik og administration.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor. Du kan bl.a. komme til at arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations- og personaleopgaver i stat, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer