bacheloruddannelse i Politik og administration
Bacheloruddannelse

Politik og administration

Uddannelsen kombinerer viden om samfundet og dets udvikling med en viden om administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Andre betegnelser:
Politik og forvaltning
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen omfatter bl.a. fagene moderne politik, politisk sociologi og politisk filosofi. Du har også fag som økonomi, forvaltning og internationale forhold.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i politik og administration / politik og forvaltning studerer du politik og samfund i bred forstand. Du lærer at forstå samfundsmæssige og politiske sammenhænge og mønstre og at analysere disse ved hjælp af fagets teorier, begreber og metoder.

Du lærer også at arbejde praktisk med at finde løsninger på konkrete samfundsmæssige og politisk-administrative problemer.

I løbet af uddannelsen får du indsigt i de større og bredere sammenhænge inden for samfundsudviklingen i Danmark og i udlandet.

Der lægges vægt på aktuelle analyser af politik, forvaltning og demokrati, herunder politiske processer, institutioner og aktører i en dansk og europæisk sammenhæng.

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation eller tage et studieophold på et udenlandsk universitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Politik og forvaltning er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for politik og forvaltning på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse politik og forvaltning som 1-fags bachelor skal du søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:

For at læse politik og forvaltning og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse politik og administration. Faget skal være bestået.

Garantikvotient 2019: Se garantikvotienten på den bacheloruddannelse, som du søger optagelse på.

Hvis karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen er det samme som eller over garantikvotienten, og hvis du opfylder adgangskravene, er du garanteret en plads på uddannelsen. Der er ikke garantikvotienter for uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder politik og forvaltning som enten 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

På politik og forvaltning som 1-fagsbachelor begynder du din bacheloruddannelse på følgende hovedområde:

Læser du politik og forvaltning og et andet fag, begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i politik og forvaltning som et bachelorfag eller sammen med et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for politik og forvaltning på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i politik i kombination med et andet kandidatfag. Derudover kan du læse forvaltning som en 1-fagskandidatuddannelse og forvaltning som erhvervskandidatuddannelse.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder politik og administration som en 3-årig bacheloruddannelse.

På bacheloruddannelsen begynder du med et tværfagligt fællessemester for visse uddannelser er under det samfundsvidenskabelige fakultet.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i politik og administration.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav. 

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)5,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i politik og administration kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i politik og administration.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor. Du kan bl.a. komme til at arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations- og personaleopgaver i stat, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information