kandidatuddannelse i Forvaltning
Kandidatuddannelse

Politik og forvaltning

Uddannelsen har fokus på politik og forvaltning, og du lærer, hvordan det politiske system fungerer på nationalt og internationalt niveau.

Fakta

Navn:
Politik og forvaltning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan forvaltninger er bygget op, fungerer og skaber resultater, og du studerer det politiske systems forhold til omgivelserne i form af organisationer, virksomheder, foreninger og borgere. Du får også viden om, hvordan velfærdssamfundet fungerer politisk og administrativt, og hvordan det udvikles og forandres.

Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring, ledelse og demokrati og sociologiske emner som organisation, værdier og kollektiv handling. Du lærer således både om politiske systemers struktur, kultur og funktionsmåde og om organisationers værdier og etik og handlingskapacitet.

Som færdiguddannet kandidat finder du typisk arbejde i stat, region og kommuner eller private virksomheder og organisationer, hvor et omfattende kendskab til det offentlige og dets institutioner er afgørende.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forvaltning handler om, hvordan EU, staten, regionerne og kommunerne løser deres opgaver og forpligtelser over for borgere og samfund. Kandidatuddannelsen i forvaltning giver dig indsigt i aktuelle samfundsproblemer, såsom klima, bæredygtighed eller sundhed samt forståelse for udfordringerne ved udvikling og gennemførelse af nye politiske og administrative tiltag i praksis.

Du studerer teorier og emner inden for politologi (læren om staten), sociologi (læren om samfundsstrukturer og mennesker), økonomi (læren om produktion og fordeling af ressourcer) og offentlig ret (læren om autoritativ regelstyring).

Fagområder

Studerende på uddannelse kan vælge fag inden for følgende fire fagområder:

Politik, styring og demokrati:

  • Du får indblik i, hvordan samfundet styres. Du undersøger bl.a. de forskellige aktørers rolle i og indflydelse på beslutningsprocesser, og du lærer om, hvem der har magten i samfundet og hvordan den udøves. Herunder kan man fx se på forskellige styreformer, og hvordan borgere og civilsamfund kan inddrages i samskabelse af offentlig værdi.

Ledelse og organisation:

  • Du arbejder med emner som effektivitet, værdier, etik, forandring, tillid og socialt ansvar i forbindelse med ledelse. Du kan fx undersøge effekten af forskellige ledelsesformer i den offentlige sektor eller nye lønsystemers indflydelse på kvaliteten i arbejdet og løsningen af opgaver.

Social og samfundsmæssig analyse:

  • Fokus er på sociale forhold og forandringer i samfundet. Du undersøger fx forskellige sociale gruppers levevilkår, betydning af usikkerhed på arbejdsmarkedet, social og økonomisk ulighed, social sammenhængskraft eller politisk mobilisering af grupper i samfundet. 

Europæisering og globalisering:

  • Du får viden om politik og administration og undersøger bl.a., hvordan økonomiske og politiske forandringer på regionalt og internationalt plan (fx i EU) har indflydelse på de enkelte landes politik og økonomi. Området omfatter fag som international politik, international ret og international økonomi.

Du kan vælge at specialisere dig i et af emneområderne eller sammensætte dit eget forløb på tværs af områderne.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Public Administration.

Erhvervskandidatuddannelse

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på RUCs hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder politik og forvaltning som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUCs hjemmeside.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra RUC, hvori eksempelvis nedenstående bachelorfag indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen i forvaltning:

  • Politik og forvaltning (etfagsbachelor)
  • Socialvidenskab (etfagsbachelor)

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i stat og kommuner eller i virksomheder og organisationer, hvor det er nødvendigt at have kendskab til det offentlige og dets institutioner på et højt niveau.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning, administrativt arbejde og administration, strategi og personale.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information