Den humanistiske bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Humanistisk bachelor

På den humanistiske bachelor på RUC får du både en bred humanistisk viden og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Humanistisk bachelor
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer.

Kombinationen kan fx være dansk og psykologi, kommunikation og socialvidenskab, journalistik og virksomhedsstudier, kultur- og sprogmødestudier og historie eller pædagogik og uddannelsesstudier samt sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den humanistiske bachelor får du både en bred humanistisk viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i centrale humanistiske teorier og metoder. Du får undervisning i emnerne sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistik og moderne medier, ligesom du bliver undervist i filosofi og videnskabsteori, historie samt pædagogik og psykologi.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra det andet år begynder du at specialisere du dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række mulige kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk.

Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Arbejdslivsstudier
 • Dansk
 • Filosofi og videnskabsteori
 • Historie
 • Journalistik
 • Kommunikation
 • Communication Studies
 • Cultural Encounters
 • Social Psychology of everyday life
 • Kultur- og sprogmødestudier
 • Performance-design
 • Psykologi
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Dit humanistiske fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Uddannelse, har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Læs evt. mere om International Bachelor in Humanities.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder humanistisk bachelor som en 3-årig bacheloruddannelse.

På uddannelsens første år introduceres du til og arbejder med relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde.

På uddannelsens andet og tredje år specialiserer du dig i en kombination af to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den humanistiske bacheloruddannelse.

Særligt om faget journalistik

Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)6,8 
Roskilde (Sommerstart), humbas + journalistik + andet fag9,0 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information