Den humanistiske bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Humanistisk bachelor

På den humanistiske bachelor på RUC får du både en bred humanistisk viden og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Humanistisk bachelor
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer. Det kan fx være dansk og psykologi, kommunikation og socialvidenskab, journalistik og virksomhedsstudier, kultur- og sprogmødestudier og historie eller pædagogik og uddannelsesstudier samt sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den humanistiske bachelor får du både en bred humanistisk viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Det første år får du en tværfaglig indføring i centrale humanistiske teorier og metoder. Du får undervisning i emnerne sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistik og moderne medier, ligesom du bliver undervist i filosofi og videnskabsteori, historie samt pædagogik og psykologi.

Fra det andet år begynder du at specialisere du dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række mulige kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Arbejdslivsstudier
 • Dansk
 • Filosofi og videnskabsteori
 • Historie
 • Journalistik
 • Kommunikation
 • Communication Studies
 • Cultural Encounters
 • Social Psychology in everyday life
 • Kultur- og sprogmødestudier
 • Performance-design
 • Psykologi
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Dit humanistiske fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Bemærk, at hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Det er muligt at læse uddannelsen som en international humanistisk bacheloruddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. Den internationale uddannelse har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Den engelske betegnelse er International Bachelor in Humanities.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Garantikvotient: Information om garantikvotient vil være tilgængelig på RUC's hjemmeside fra starten af 2019. Hvis dit karaktergennemsnit er det samme som eller over garantikvotienten, er du garanteret optag, hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Det betyder, at du er sikret en plads. Garantikvotienter gælder dog ikke, hvis du søger ind på humanistisk bachelor med tilsagn om journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder humanistisk bachelor med 1 år, hvor du introduceres til og arbejder med relevante teorier og metoder indenfor dit hovedområde.

Fra det andet år begynder du at specialisere dig i en kombination af to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen og hvilke bachelorfag, der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC. Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på den humanistiske bacheloruddannelse.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
RUC (humanistisk bachelor)7,67,3
RUC (humanistisk bachelor + journalistik + andet fag)9,69,3

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information