Skov- og naturtekniker ved at fælde et træ
Erhvervsuddannelse (EUD)

Skov- og naturtekniker

En skov- og naturtekniker arbejder med praktiske opgaver i skoven. På skolen lærer du om årets gang for planter og dyr i skoven og i landskabet.

Fakta

Navn:
Skov- og naturtekniker
Varighed:
Fra 3 år 6 mdr. til 4 år 3 mdr.
Trin og specialer:
Skov- og naturplejer, natur- og friluftsformidler og biotop- og vildtplejer
Adgangskrav til grundforløb:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Dimensionering:
Praktikpladskrav til grundforløb 2. del
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet er at plante og beskytte nye træer, når de gamle er blevet fældet, men du skal samtidig være med til at brænde gamle træer, fx juletræer.

En skov- og naturtekniker kan arbejde som skovarbejder eller som naturvejleder, der viser andre rundt i skoven.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om skov og natur. Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje dem. De nye træer skal have gødning, og der skal sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de nye skud.

Du lærer også at tilrettelægge og udføre sikker fældning af træer og at bruge og vedligeholde redskaber fx motorsaven.

Skoven er et stort følsomt økosystem, og derfor lærer du også om biologi, økologi, miljø samt om naturnær skovdyrkning.

Du kan afslutte som skov- og naturtekniker med speciale inden for enten skov- og naturpleje, biotop- og vildtpleje eller natur- og friluftsformidling.

 • Som skov- og naturtekniker med speciale inden for natur- og friluftsformidling lærer du bl.a. at planlægge og vedligeholde friluftsområder og forskellige friluftsfaciliteter. Du lærer også at arbejde med forskellige målgrupper, og du får viden om, hvordan man får interessen vakt for naturen hos de mange skov- og naturgæster.
 • Som skov- og naturtekniker med speciale i biotop- og vildtpleje lærer du bl.a. at oprette vildtremiser, opstille foderhuse og at pleje søområder. Du lærer også om lovgivningen på området. Dette speciale er første del af uddannelsen til herregårdsskytte.
 • Som skov- og naturtekniker med speciale i skov- og naturpleje lærer du bl.a. at arbejde med naturnær skov, at foretage landskabspleje og at tilpasse områder til rekreative formål (fx skovlegeplads) samt at formidle dit arbejde til publikum.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Skovdrift
 • Maskiner og teknik
 • Naturpleje
 • Formidling og publikumskontakt

Du skal også have fag som arbejdsmiljø, engelsk, matematik og informationsteknologi.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Dimensionering

Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Læs mere om Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
 • Er indstillet på at arbejde udendørs
 • Har fokus på sikkerhed
 • Har interesse for miljøet
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er god til at planlægge opgaver

Som skov- og naturplejer skal du være indstillet på, at opgaverne varierer alt efter sæson. Du skal kunne arbejde i højden, hvis du vil specialisere dig inden for træpleje.

Som biotop- og vildtplejer skal du være opmærksom og påpasselig i arbejdet med både sunde og syge dyr.

Som natur- og friluftsformidler skal du være udadvendt og god til at tale med bl.a. publikum i skoven.

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Bemærk: Du skal have en uddannelsesaftale for at blive optaget på grundforløbets 2. del - se afsnittet Dimensionering.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Biologi på F-niveau
 • Naturfag på F-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:

 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdelserelateret førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på skov- og naturteknikeruddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Uddannelsen giver mulighed for skolepraktik, men bemærk at uddannelsen er dimensioneret. Det betyder, at du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, før du kan starte på grundforløbets 2. del. Skolepraktik vil altså kun være relevant i særlige tilfælde, fx hvis du har indgået en kort uddannelsesaftale, eller hvis du uforskyldt mister din praktikplads.

Skolepraktik foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 112 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 77 på specialet naturplejer.

Eux

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (eux). Med eux kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Adgangskrav til eux-hovedforløbet

For at kunne blive optaget på eux-hovedforløbet skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløbets 1. del)
 • Matematik C, kemi C og biologi C (gennemføres på grundforløbets 2. del)

En del af fagene skal bestås. Øvrige fag skal gennemføres.

Starter du din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler.

Fag på gymnasialt niveau

I løbet af hele din eux-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C

Muligheden for eux findes på en række skoler. Se mere om Eux.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.057 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.335 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Skov- og landskabsfagteknikeren er fx ansat i private eller offentlige skove og skovdistrikter.

Læs mere under Mulige job.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Skov- og naturassistent

Ingen data.

Specialet Natur- og friluftsformidler

Den største gruppe af de relativt få nyuddannede (under 120) er beskæftiget inden for Skovbrug.

Andre omfatter 22 brancher med færre end 5 nyuddannede, herunder en del med lidt eller ingen relation til faget.

Specialet Biotop- og vildtplejer

De fleste af de meget få nyuddannede (under 50) er beskæftiget på landsbrugsejendomme samt Skovbrug. Andre omfatter 9 brancher med færre end 5 nyuddannede, herunder en del med lidt eller ingen relation til faget.

Specialet Skov- og naturplejer

Andre omfatter 30 brancher med færre end 5 nyuddannede, herunder boligselskaber samt Videregående uddannelsesinstitutioner.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Når du er færdig med skov- og naturteknikeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Har du taget skov- og naturteknikeruddannelsen med speciale i natur- og friluftsformidler, kan du også søge optagelse på:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Skov- og naturtekniker: niveau 4

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Det Faglige Udvalg for Skovbrug
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Jørgen Mejlsøe på 59 år er uddannet skovfoged. Han arbejder med naturpleje og har gjort det i...

Zoom ind og sammenlign uddannelser.