professionsbacheloruddannelsen Skov- og landsskabsingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Skov- og landskabsingeniør

På uddannelsen lærer du at drive og forvalte skove, landskaber og natur. Du får en grundig viden om økonomi, teknik, planlægning, ledelse, innovation og jura inden for skov og natur.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller en jordbrugsfaglig uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, praktisk naturforvaltning, vandløb og vildtforvaltning.

Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde med en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i det private og offentlige. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, naturforvalter, entreprenør eller selvstændig rådgiver. Du kan også arbejde med rekreation og rammer om friluftliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen lærer du om bæredygtig drift og pleje af skovbevoksninger, åbne landskaber og grønne områder. Du lærer også om naturgenopretning, klimasikring, skovrejsning og særligt beskyttede områder.

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen varer 4 år og er opdelt i blokke af 9 uger med fire blokke pr. år.

Som en del af uddannelsen har du mulighed for at vælge blandt Skovskolens udbud af valgfri fag. Du kan også tage kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Alternativt kan du vælge at skrive forskellige typer af opgaver i stedet for at deltage i et kursus.

Uddannelsen indeholder bl.a. fag inden for:

 • Skov- og naturforvaltning (fx Skov- og landskabsforståelse og Skovdyrkning)
 • Ledelse og organisation (fx Ledelse og Projektstyring)
 • Økologi
 • Driftsøkonomi
 • Jura
 • Geografiske informationssystemer (GIS)

Undervisningen

Undervisningen indeholder øvelser, ekskursioner, projektopgaver og studier i marken, hvor det udnyttes, at naturen ligger lige uden for døren. Du skal regne med ca. 24 undervisningstimer om ugen og dertil lægge forberedelse og selvstudier.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør. Den engelske betegnelse er BSc of Forest and Landscape Engineering.

Uddannelsen foregår på Skovskolen, Københavns Universitet. Du kan vælge mellem at læse på Sjælland på Skovskolen i Nødebo eller i Jylland på Skovskolen Eldrupgård ved Auning. Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Der vil for en mindre del af de studerende være mulighed for at bo på skolen Skovskolens kollegium i løbet af semestrene.

Praktik

På det tredje undervisningsår skal du i virksomhedspraktik. Du finder selv din praktikvirksomhed, enten i Danmark eller i udlandet. Det kan fx være i en privat eller offentlig skovbrugsvirksomhed, en kommune, en planteskole, et anlægsgartnerfirma, en entreprenørvirksomhed eller et udviklingsprojekt i udlandet. Her fokuserer du på at anvende teorien og få erfaringer i praksis.

Eksamen

Alle fag på uddannelsen afsluttes med en eksamen som bedømmes efter 7-trins-skalaen. Du afslutter studiet med at udarbejde et bachelorprojekt med udgangspunkt i et projekt, du selv vælger. Det skriftlige projekt afsluttes med en mundtlig eksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). 
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som anlægsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin2), landbrugsuddannelsen (med specialer) eller skov- og naturtekniker (trin 2)
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Uddannelsen foregår på dansk, så det er en forudsætning, at du behersker dansk i skrift og tale.

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Matematik B
 • Engelsk C
 • Enten biologi B, eller kemi B eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

Søger du i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Søger du i kvote 2, gælder de generelle adgangskrav stadig.

Du bliver indkaldt til en generel adgangsprøve, som du skal bestå. Efter bestået prøve bliver du inviteret til et interview. 

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Fredensborg (Sommerstart)8,0AO
Auning (Sommerstart)6,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som skov- og landskabsingeniør arbejder du som fx skovfoged, driftsleder, entreprenør, selvstændig eller rådgiver i praktisk skov- og naturforvaltning. Du kan arbejde både i det offentlige og private.

Dine opgaver retter sig mod anlæg, vedligeholdelse og drift af grønne arealer, skovdyrkning og træproduktion, pyntegrønt og juletræer samt restaurering og pleje af naturarealer, fx vandløb, søer og enge.

Nogle vælger job inden for formidling og undervisning, andre arbejder i udlandet for en kortere eller længere periode.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved at søge optagelse på nogle af kandidatuddannelserne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Det kan bl.a. være landskabsarkitektur, naturforvaltning og skovbrugsvidenskab. Du kan også søge kandidatoverbygninger på andre universiteter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Jørgen Mejlsøe på 59 år er uddannet skovfoged. Han arbejder med naturpleje og har gjort det i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.