Professionsbacheloruddannelse

Skov- og landskabsingeniør

På uddannelsen lærer du at drive og forvalte skove, landskaber og natur. Du får viden om fx økonomi, planlægning, bæredygtighed, ledelse og innovation inden for skov og natur.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet.

Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, praktisk naturforvaltning, vandløb og vildtforvaltning.

Som færdiguddannet kan du arbejde med en bred vifte af skovdrifts- og naturforvaltningsopgaver i det private og offentlige. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, naturforvalter, entreprenør eller selvstændig rådgiver. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Under uddannelsen lærer du om bæredygtig drift og pleje af skovbevoksninger, åbne landskaber og grønne områder.

Du lærer også om naturgenopretning, klimasikring, skovrejsning og særligt beskyttede områder.

Opbygning

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen varer 4 år og er opdelt i blokke af 9 uger med fire blokke pr. år.

Som en del af uddannelsen har du mulighed for at vælge blandt Skovskolens udbud af valgfri fag. Du kan også tage kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet.

Fag

Uddannelsen indeholder bl.a. fag inden for:

 • Skov- og naturforvaltning
 • Ledelse og organisation 
 • Økologi
 • Driftsøkonomi
 • Jura
 • Geografiske informationssystemer (GIS)

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør. Den engelske titel er BSc of Forest and Landscape Engineering.

Undervisning

Undervisningen indeholder øvelser, ekskursioner, projektopgaver og studier i marken, hvor det udnyttes, at naturen ligger lige uden for døren.

Du skal regne med ca. 24 undervisningstimer om ugen og dertil lægge forberedelse og selvstudier.

Praktik

På det tredje undervisningsår skal du i virksomhedspraktik. Du finder selv din praktikvirksomhed, enten i Danmark eller i udlandet.

Det kan fx være i en privat eller offentlig skovbrugsvirksomhed, en kommune, en planteskole, et anlægsgartnerfirma, en entreprenørvirksomhed eller et udviklingsprojekt i udlandet.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage dele af din uddannelse i udlandet.

Eksamen

Alle fag på uddannelsen afsluttes med en eksamen. Du afslutter studiet med at udarbejde et bachelorprojekt med udgangspunkt i et projekt, du selv vælger.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B eller naturgeografi B
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B eller naturgeografi B
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B eller naturgeografi B
 • Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B eller naturgeografi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Hvis du er uddannet væksthusgartner, har du også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør foregår i:

Du kan vælge mellem at læse på Sjælland på Skovskolen i Nødebo eller i Jylland på Skovskolen Eldrupgård ved Auning.

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Der vil for en mindre del af de studerende være mulighed for at bo på Skovskolens kollegium i løbet af semestrene.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Fredensborg (Sommerstart)7.1AO
Auning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i UG-artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som skov- og landskabsingeniør arbejder du som fx skovfoged, driftsleder, entreprenør, selvstændig eller rådgiver i praktisk skov- og naturforvaltning. Du kan arbejde både i det offentlige og private. 

Dine opgaver retter sig mod skovdyrkning og træproduktion, pyntegrønt og juletræer, restaurering og forvaltning af naturarealer, fx vandløb, søer samt enge eller anlæg, vedligeholdelse og drift af grønne arealer.

Du kan også arbejde med rekreation og rammer om friluftliv.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved at søge optagelse på nogle af kandidatuddannelserne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det kan bl.a. være: 

Du kan også søge kandidatoverbygninger på andre universiteter.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information