professionsbacheloruddannelsen Skov- og landsskabsingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Skov- og landskabsingeniør

På uddannelsen lærer du at drive og forvalte skove, landskaber og natur. Du får en grundig viden om økonomi, teknik, planlægning, ledelse og jura.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller en jordbrugsfaglig uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, naturpleje og -genopretning eller pleje af vådområder.

Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde inden for en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i privat og offentligt regi. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, naturforvalter, entreprenør eller selvstændig rådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen lærer du om drift og pleje af skovbevoksninger, åbne landskaber, vådområder, grønne områder og vildtbeplantninger. Du lærer også om naturgenopretning, skovrejsning og særligt beskyttede områder.

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen varer 4 år og er opdelt i blokke af 9 uger med fire blokke pr. år.

Som en del af uddannelsen har du mulighed for at vælge blandt Skovskolens udbud af valgfri fag. Du kan også tage kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Alternativt kan du vælge at skrive forskellige typer af opgaver i stedet for at deltage i et kursus.

Uddannelsen indeholder bl.a. fag inden for:

 • Skovdyrkning
 • Skovforståelse
 • Natur- og landskabspleje
 • Ledelse og organisation
 • Driftsøkonomi
 • Økologi

Du får også undervisning i international naturforvaltning, jura, samt kort og GIS.

På det tredje undervisningsår skal du i virksomhedspraktik. Du finder selv din praktikvirksomhed, enten i Danmark eller i udlandet. Det kan fx være i en privat eller offentlig skovbrugsvirksomhed, en kommune, en planteskole, et anlægsgartnerfirma, en entreprenørvirksomhed eller - for udlandspraktik - et udviklingsprojekt. Praktikåret giver mulighed for at få afprøvet en stor del af din teoretiske viden i praksis.

Undervisningen indeholder øvelser, ekskursioner, projektopgaver og studier i marken, hvor det udnyttes, at naturen ligger lige uden for døren. Du skal regne med ca. 24 undervisningstimer om ugen og dertil lægge forberedelse og selvstudier.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør. Den engelske betegnelse er BSc of Forest and Landscape Engineering.

Uddannelsen foregår på Skovskolen i Nødebo. Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Der vil for en mindre del af de studerende være mulighed for at bo på skolen i løbet af semestrene.

Eksamen

Der er prøve efter den første blok og i fagene undervejs i uddannelsen. Du afslutter studiet med at udarbejde et bachelorprojekt med udgangspunkt i en virksomhed eller organisation, som du selv har valgt. Det skriftlige projekt afsluttes med en mundtlig eksamination.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Uddannelsen optager kun studerende, der behersker dansk
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som anlægsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin2), landbrugsuddannelsen (med specialer) eller skov- og naturtekniker (trin 2)
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Matematik B
 • Engelsk C
 • Enten biologi B, eller kemi B eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Hvis du har en erhvervsuddannelse som baggrund for at søge, skal du mindst have et gennemsnit på 6,0 af karakterne fra din erhvervsuddannelse og karaktererne i de specifikke adgangskrav.

Hvis du har adgangseksamen til ingeniøruddannelserne som baggrund for at søge, skal du mindst have et gennemsnit på 6,0 af karakterne fra adgangskurset og karaktererne i de specifikke adgangskrav.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Værd at vide: Jordbrugsteknologer med linjen landskab og anlæg kan få op til 1 års merit på uddannelsen. Hvis du har denne baggrund, behøver du ikke at opfylde de specifikke adgangskrav.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som skov- og landskabsingeniør arbejder du som fx skovfoged, driftsleder, entreprenør, selvstændig eller rådgiver i praktisk skov- og naturforvaltning.

Dine opgaver retter sig mod anlæg, vedligeholdelse og drift af grønne arealer, skovdyrkning og træproduktion, restaurering og pleje af naturarealer, fx vandløb, søer og enge samt pyntegrønt og juletræer.

Nogle vælger job inden for formidling og undervisning, andre arbejder i udlandet for en kortere eller længere periode.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved at søge optagelse på nogle af kandidatuddannelserne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Det kan bl.a. være landskabsarkitektur, naturforvaltning og skovbrugsvidenskab.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De godt 250 nyuddannede er primært beskæftiget i tre brancher, Skovbrug, Offentlig administration og Ejendomsservice og anlægsgartneri.

Blandt de øvrige, er mindre grupper beskæftiget hos Arkitekter og rådgivende ingeniører, Organisationer og foreninger samt Landbrug og gartneri.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Jørgen Mejlsøe på 59 år er uddannet skovfoged. Han arbejder med naturpleje og har gjort det i...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.