uddannelsen til jordbrugsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Jordbrugsteknolog

På uddannelsen til jordbrugsteknolog lærer du om ledelse, planlægning, produktion og miljø inden for jordbrugssektoren.

Fakta

Navn:
Jordbrugsteknolog
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du opnår kendskab til nogle af de faktorer, som påvirker miljø og natur. Du får en grundig indføring i samfunds- og erhvervsforhold samt jordbrugets struktur og udvikling. Der kan vælge studieretning i: Jordbrugsøkonomi og driftsledelse, Bygninger og teknik, Husdyrproduktion, Planteproduktion, Landskab og anlæg, eller Miljø og natur.

Du kan finde jobmuligheder inden for landbrug, gartneri og skovbrug i offentligt og privat regi. Du kan bl.a. arbejde med ledelse og formidling af forskellige emner inden for natur og miljø.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Jordbrugsteknologer beskæftiger sig blandt andet med planlægnings- og rådgivningsopgaver inden for jordbrugsområdet. Du vil på uddannelsen kunne specialisere dig inden for flere områder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Den består af obligatoriske uddannelseselementer, der er fælles for alle studerende, og 6 bundne studieretninger, som du skal vælge en af.

Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

 • Jordbrugsøkonomi og driftsledelse
 • Bygninger og teknik
 • Husdyrproduktion
 • Planteproduktion
 • Landskab og anlæg
 • Miljø og natur

Der indgår også et kortere praktikforløb i uddannelsen, valgfrie uddannelseselementer samt et afsluttende eksamensprojekt.

Undervisningen indeholder blandt andet en del større projektrapporter, der kan udarbejdes som individuelle opgaver og som gruppeopgaver. Du lærer bl.a. på et metodisk og analytisk grundlag at håndtere komplekse problemstillinger i relation til det praktiske arbejde.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen jordbrugsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Agro Business and Landscape Management.

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i relation til din studieretning. Eksamen indeholder også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En erhvervsuddannelse som dyrepasser (trin 2), anlægsgartner (trin 2), produktionsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin 2), gartner (trin 2), greenkeper (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2) eller landbrugsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Risskov (Sommerstart, engelsk)AO
Risskov (Sommerstart)5,9AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Sjælland  
Slagelse (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som jordbrugsteknolog kan du bruges i mange jobsammenhænge. Ledelse, planlægning og formidling inden for landbrug, gartneri og skovbrug er centrale muligheder. Men også alle de virksomheder, der knytter an til det primære jordbrug, har brug for jordbrugsteknologer. Det kan være inden for indkøb, produktion, salg, formidling, ledelse og service.

Mere uddannelse

Som jordbrugsteknolog kan du videreuddanne dig ved bl.a. at tage en overbygning på professionsbacheloruddannelsen i have og parkvirksomhed eller professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed. Du kan også tage en af de teknologiske diplomuddannelser, kaldet parkvirksomhed TD.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede på de forskellige studieretninger (2013-15) fordelt på brancher.

Studieretningen Bygninger og teknik

Et flertal af de nyuddannede bliver beskæftiget i virksomheder, der handler med og fremstiller landbrugsmaskiner. Et fåtal bliver beskæftiget i arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer, der opfører landbrugsbyggeri.

Kategorien Andre omfatter bl.a. branchen Metalvareindustri.

Studieretningen Husdyrproduktion

Flertallet af nyuddannede beskæftiges direkte i landbruget med drift og som undervisere på landbrugsskoler. En del beskæftiges som landbrugskonsulenter og rådgivere i landboforeninger samt landbrugets organisationer.

Handel med korn- og foderstof er også et hyppigt ansættelsesområde. Kategorien Andre omfatter en lang række brancher uden direkte tilknytning til landbrug.

Studieretningen Planteproduktion

Flertallet beskæftiges som landbrugskonsulenter samt inden for landbrug og gartneri. Et mindre antal ansættes til handel med korn- og foderstof eller til driftsopgaver inden for skovbruget.

Ketegorien Andre omfatter ret få brancher, herunder undervisning på erhvervsskoler.

Studieretningen Økonomi og drift

Flertallet beskæftiges som landbrugskonsulenter eller i driften i landbruget og inden for gartneri og anlægsgartneri. Andre beskæftiges i det offentlige med have- og parkdrift eller som lærere på erhvervsskoler.

Et mindre antal ansættes i rådgivende ingeniørfirmaer, inden for skovdrift eller inden for handel med korn og foderstoffer.

Kategorien Andre omfatter mere end 50 meget forskellige brancher, en del af dog inden for engroshandel.

Studieretningen Landskab og anlæg

Anlægsgartnerfirmaer er den branche, der beskæftiger flest fra denne studieretning. En gruppe brancher aftager en mere beskeden andel: skovbrug, entreprenørfirmaer, landbrug og gartneri samt landskabsarkitekter.

Kategorien Andre omfatter mange brancher, nogle af dem inden for byggeri, brolægning, byggeindustri (teglværker og betonfabrikker) samt forskellige former for engroshandel.

Studieretningen Miljø og natur

De nyuddannede ansættes i kommunale forvaltninger med opgaver inden for planlægning og miljøområdet. En anden gruppe beskæftiges hos anlægsgartnere, i landskabsarkitektvirksomheder, som landbrugskonsulenter samt inden for gartnerierhvervet.

Planlægning og pleje i forbindelse med drift af plejehjem er et mindre område ligesom skovdrift. Kategorien Andre omfatter godt 30 forskellige brancher uden direkte tilknytning til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.