uddannelsen til jordbrugsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Jordbrugsteknolog

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan vælge studieretning inden for områder som natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og driftsledelse.

Fakta

Navn:
Jordbrugsteknolog
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger inden for jordbruget.

Du vil kunne arbejde med opgaver inden for rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrug, miljø og natur.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse praksisnære problemstillinger inden for jordbrug, miljø og natur. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. På et typisk semester vil der være 3 til 5 faglige besøg ud over deltagelse i relevante fagkonferencer. Undervisningen er en blanding af holdundervisning og projekter, der ofte tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som en virksomhed ønsker hjælp til at løse.

Uddannelsen er opdelt i 5 studieretninger:

 • Miljø og natur
 • Landskab og anlæg
 • Planteproduktion
 • Husdyrproduktion
 • Jordbrugsøkonomi og driftsledelse

Bemærk: Uddannelsen er ved at blive revideret og der kan derfor komme ændringer i antal studieretninger og deres antal.

På alle studieretninger behandler fællesfag emner inden for forretningsforståelse, formidling, metode og ledelse. Fællesfagene udgør 25 % af uddannelsen. Den resterende del af uddannelsen foregår på studieretningerne.

De enkelte studieretninger behandler i korte træk nedenstående emner:

Miljø og natur beskæftiger sig med naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Du udvikler din evne til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske faktorer. Desuden behandles emner om bæredygtig ressourceudnyttelse, herunder affald, energi og klimatilpasning. Du lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger i forhold til ressourceudnyttelse.

Landskab og anlæg beskæftiger sig med anlæg, valg af entreprisestyring, projektstyring, formgivning, registrering, planteanvendelse, plejeplaner, materialer, registrering, GIS, og AutoCAD. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i bynære grønne områder.

Planteproduktion beskæftiger sig med jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion.

Husdyrproduktion beskæftiger sig med mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi. Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.

Jordbrugsøkonomi og driftsledelse beskæftiger sig med økonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer og du lærer at analysere og udvikle konkrete landbrugsøkonomiske løsningsforslag.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde. Der er indlagt praktikforløb i uddannelsen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen jordbrugsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Agro Business and Landscape Management.

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt. 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • En erhvervsuddannelse som dyrepasser (trin 2), anlægsgartner (trin 2), produktionsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin 2), gartner (trin 2), greenkeper (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2) eller landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Der er ikke vinteroptag.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart, engelsk)AO
Viby J (Sommerstart)3,6AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Sjælland  
Slagelse (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som jordbrugsteknolog kan du bruges i mange jobsammenhænge. Ledelse, planlægning og formidling inden for landbrug, gartneri og skovbrug er centrale muligheder. Men også alle de virksomheder, der knytter an til det primære jordbrug, har brug for jordbrugsteknologer. Det kan være inden for indkøb, produktion, salg, formidling, ledelse og service.

Mere uddannelse

Som jordbrugsteknolog kan du videreuddanne dig ved bl.a. at tage en overbygningsuddannelse som professionsbachelor i innovation og entrepreneurshipog professionsbachelor i jordbrug. Hvis du har studieretning i landskab og anlæg, kan du videreuddanne dig som have- og parkingeniør og skov- og landskabsingeniør og få merit for dele af uddannelserne. Du kan også tage en af de teknologiske diplomuddannelser, kaldet parkvirksomhed TD.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede på de forskellige studieretninger (2013-15) fordelt på brancher.

Studieretningen Bygninger og teknik (OBS! studieretningen udbydes ikke mere)

Et flertal af de nyuddannede bliver beskæftiget i virksomheder, der handler med og fremstiller landbrugsmaskiner. Et fåtal bliver beskæftiget i arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer, der opfører landbrugsbyggeri.

Kategorien Andre omfatter bl.a. branchen Metalvareindustri.

Studieretningen Husdyrproduktion

Flertallet af nyuddannede beskæftiges direkte i landbruget med drift og som undervisere på landbrugsskoler. En del beskæftiges som landbrugskonsulenter og rådgivere i landboforeninger samt landbrugets organisationer.

Handel med korn- og foderstof er også et hyppigt ansættelsesområde. Kategorien Andre omfatter en lang række brancher uden direkte tilknytning til landbrug.

Studieretningen Planteproduktion

Flertallet beskæftiges som landbrugskonsulenter samt inden for landbrug og gartneri. Et mindre antal ansættes til handel med korn- og foderstof eller til driftsopgaver inden for skovbruget.

Ketegorien Andre omfatter ret få brancher, herunder undervisning på erhvervsskoler.

Studieretningen Økonomi og drift (nu Jordbrugsøkonomi og -ledelse)

Flertallet beskæftiges som landbrugskonsulenter eller i driften i landbruget og inden for gartneri og anlægsgartneri. Andre beskæftiges i det offentlige med have- og parkdrift eller som lærere på erhvervsskoler.

Et mindre antal ansættes i rådgivende ingeniørfirmaer, inden for skovdrift eller inden for handel med korn og foderstoffer.

Kategorien Andre omfatter mere end 50 meget forskellige brancher, en del af dog inden for engroshandel.

Studieretningen Landskab og anlæg

Anlægsgartnerfirmaer er den branche, der beskæftiger flest fra denne studieretning. En gruppe brancher aftager en mere beskeden andel: skovbrug, entreprenørfirmaer, landbrug og gartneri samt landskabsarkitekter.

Kategorien Andre omfatter mange brancher, nogle af dem inden for byggeri, brolægning, byggeindustri (teglværker og betonfabrikker) samt forskellige former for engroshandel.

Studieretningen Miljø og natur

De nyuddannede ansættes i kommunale forvaltninger med opgaver inden for planlægning og miljøområdet. En anden gruppe beskæftiges hos anlægsgartnere, i landskabsarkitektvirksomheder, som landbrugskonsulenter samt inden for gartnerierhvervet.

Planlægning og pleje i forbindelse med drift af plejehjem er et mindre område ligesom skovdrift. Kategorien Andre omfatter godt 30 forskellige brancher uden direkte tilknytning til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.