Professionsbacheloruddannelse

Urban landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør er en ingeniøruddannelse med fokus på at designe, udvikle og forvalte byens grønne områder og parker.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som urban landskabsingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som urban landskabsingeniør får du viden om teknik, natur, kreativitet og ledelse. Med de fagligheder kan du forvalte og udvikle byens natur, planter og træer. Du kommer til at arbejde med grønne problemstillinger i praksis, på ekskursioner og gennem uddannelsens to praktikperioder.

Med uddannelsen kan du få job i kommuner, entreprenørvirksomheder eller ingeniørfirmaer fx med udvikling af grønne klimatilpasningsløsninger.

Bemærk: Uddannelsen foregår primært på Skovskolen i Nødebo. Uddannelsen hed tidligere Have- og parkingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Urbane landskabsingeniører arbejder med at forvalte, planlægge og udvikle byens friarealer. Målet er at skabe velfungerende og bæredygtige grønne byer, der er sikret mod fremtidens klimaudfordringer og som skaber gode bymiljøer for mennesker.

På uddannelsen lærer du at kombinere teknik og design, ledelse og økonomi samt jord, vand og planter. Du kommer til at arbejde med, hvordan man anlægger, forvalter og udvikler de bymæssige friarealer. Samtidig kan du være med til at sikre bedre og mere klimavenlige og bæredygtige løsninger inden for den grønne sektor.

Under praktikken får du mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger i en virksomhed. Du kan vælge praktik i ind- og udland, og praktikstederne varierer fra små til store virksomheder, fx entreprenører, rådgivende ingeniørvirksomheder, anlægsgartnere, tegnestuer, kommuner og stat. 

Du kan på uddannelsen vælge en af disse to specialiseringer:

  • Klimatilpasning og grønne teknologier: Du lærer at vurdere, udvælge og kombinere grønne klimatilpasningsløsninger, som fx skybrudsanlæg, der samtidig skaber rekreativ merværdi for borgerne.
  • Urbane beplantninger: Du lærer at vurdere, planlægge og udvikle beplantninger, så man opnår en bæredygtig drift og skaber attraktive grønne friarealer.

Undervisningen 

På uddannelsen arbejder du projektorienteret, og undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejder. Ekskursioner er en stor del af uddannelsen, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis.

Urban landskabsingeniøruddannelsen holder til på Skovskolen, Københavns Universitet, i Nødebo. Her kan du bo på Skovskolens eget kollegium.

Uddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) ved Københavns Universitet og Akademiet for grønne uddannelser, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som du skal forsvare mundtligt. Du har mulighed for at skrive bachelorprojektet i forbindelse med den afsluttende praktik og sammen med en virksomhed.

 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Erhvervsuddannelse som anlægsgartner (trin 2), gartner (trin 2), greenkeeper, landbrugsuddannelsen (med specialer), produktionsgartner (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2), væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav 

Dansk A, matematik B og engelsk C samt enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Værd at vide

Jordbrugsteknologer med linjen landskab og anlæg kan få op til 2 års merit på uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder onsdag i uge 35.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Fredensborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som urban landskabsingeniør vil du typisk få et arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent med udgangspunkt i byens friarealer. Det kan være haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, torve, pladser og andre grønne områder.

Du vil også have mulighed for at etablere dig som selvstændig eller søge arbejde i udlandet inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder.

Du får desuden faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer, som du vil kunne bruge inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse inden for det grønne område. Du kan bl.a. læse naturforvaltninglandskabsarkitektur eller Climate Change på Københavns Universitet.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information