Professionsbacheloruddannelse

Urban landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør er en grøn ingeniøruddannelse med fokus på at udvikle og forvalte byens grønne og grå områder og skabe et godt urbant miljø.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som urban landskabsingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som urban landskabsingeniør får du viden om teknik, natur, kreativitet og ledelse. 

Med de fagligheder kan du forvalte og udvikle byens natur, planter og træer. 

Med uddannelsen kan du få job i kommuner, entreprenørvirksomheder eller ingeniørfirmaer fx med udvikling af grønne klimatilpasningsløsninger.

Bemærk: Uddannelsen foregår primært på Skovskolen i Nødebo. Uddannelsen hed tidligere Have- og parkingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Urbane landskabsingeniører arbejder med at forvalte, planlægge og udvikle byens friarealer. Målet er at skabe velfungerende og bæredygtige grønne byer, der er sikret mod fremtidens klimaudfordringer og som skaber gode bymiljøer for mennesker.

På uddannelsen lærer du at kombinere teknik og design, ledelse og økonomi samt jord, vand og planter. Du kommer til at arbejde med, hvordan man anlægger, forvalter og udvikler de bymæssige friarealer.

Samtidig kan du være med til at sikre bedre og mere klimavenlige og bæredygtige løsninger inden for den grønne sektor.

Uddannelsessted

Urban landskabsingeniøruddannelsen holder til på Skovskolen, Københavns Universitet, i Nødebo. Her kan du bo på Skovskolens eget kollegium.

Uddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) ved Københavns Universitet og Akademiet for grønne uddannelser, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.

Opbygning

Du kommer til at arbejde med grønne problemstillinger i praksis, på ekskursioner og gennem uddannelsens to praktikperioder.

Du kan på uddannelsen vælge en af disse to specialiseringer:

  • Klimatilpasning og grønne teknologier: Du lærer at vurdere, udvælge og kombinere grønne klimatilpasningsløsninger, som fx skybrudsanlæg, der samtidig skaber rekreativ merværdi for borgerne.
  • Urbane beplantninger: Du lærer at vurdere, planlægge og udvikle beplantninger, så man opnår en bæredygtig drift og skaber attraktive grønne friarealer.

Undervisningen 

På uddannelsen arbejder du projektorienteret, og undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejder.

Ekskursioner er en stor del af uddannelsen, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis.

Praktik

Under praktikken får du mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger i en virksomhed. Du kan vælge praktik i ind- og udland, og praktikstederne varierer fra små til store virksomheder, fx entreprenører, rådgivende ingeniørvirksomheder, anlægsgartnere, tegnestuer, kommuner og stat. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som du skal forsvare mundtligt. 

Du har mulighed for at skrive bachelorprojektet i forbindelse med den afsluttende praktik og sammen med en virksomhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
  • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten biologi B, bioteknologi A eller kemi B
  • Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Merit

Jordbrugsteknologer med linjen natur og miljø kan få op til 1 års merit på uddannelsen. 

Miljøteknologer kan få op til 1 års merit på uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder onsdag i uge 35.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Fredensborg (Sommerstart)5,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som urban landskabsingeniør kan du arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent med udgangspunkt i byens friarealer. Det kan være haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, torve, pladser og andre grønne områder.

Du vil også have mulighed for at etablere dig som selvstændig eller søge arbejde i udlandet inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder.

Du får desuden faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer, som du vil kunne bruge inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse inden for det grønne område.

Du kan bl.a. læse naturforvaltninglandskabsarkitektur eller Climate Change på Københavns Universitet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information