kandidatuddannelse i geologi
Bacheloruddannelse

Geologi-geoscience

Uddannelsen har fokus på studiet af såvel de historiske som de nutidige processer, der konstant forandrer og udvikler jorden, og som danner grundlag for vores eksistens.

Fakta

Navn:
Geologi-geoscience
Andre betegnelser:
Geoscience
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. om pladetektonik, jordskælv, vulkaner, mineraler, istider, råstoffer og livets opståen. Uddannelsen kombinerer ny viden og nye metoder inden for fagområderne biologi, fysik, kemi, nanoteknologi, klimatologi og arkæologi.

Med en bachelor i geologi-geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx kommuner eller styrelser. Du vil også kunne arbejde i private virksomheder som fx entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Geologi-geoscience er videnskaben om jordens dannelse og udvikling. Du lærer om fx jordskælv, vulkaner, istider, klima og miljø.

Geologisk forskning er vigtig for vores forståelse af, hvordan livet på jorden er opstået og har udviklet sig. Der forskes også i klima- og miljøforhold, forureningsbekæmpelse og udnyttelse af jordens råstoffer.

Du vil få undervisning i fag som:

 • Mineralogi, der handler om mineralers struktur, fysiske egenskaber og forekomst
 • Petrologi, som handler om de forskellige bjergarters indhold, sammensætning og struktur
 • Palæontologi, hvor du ved at studere fossiler (rester af fortidens plante- og dyreliv) lærer om livets opståen og udvikling samt om fortidens klima- og miljøforhold
 • Sedimentologi, som beskæftiger sig med de bjergarter, hvori der optræder råstoffer
 • Hydrologi, som beskæftiger sig med efterforskning og forståelse af grundvand og dets bevægelse
 • Geofysik, der handler om at bruge fysiske metoder til at undersøge jordens opbygning

Viden om geologiske råstoffer som vand, olie, metalliske råstoffer, sand og grus samt de miljømæssige konsekvenser af udnyttelsen heraf er også en vigtig del af faget.

Uddannelsen er i høj grad orienteret mod praktisk anvendelse, og der er feltarbejde i løbet af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem teoretiske forelæsninger, praktiske øvelser, feltkurser i naturen, laboratoriearbejde og computerarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B 
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 (uden hurtigstartsbonus), og du skal have mindst 7,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

Hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde ovenstående, kan du søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder geologi-geoscience som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i geologi-geoscience.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geoscience som en 3-årig bacheloruddannelse. Det er muligt at specialisere sig i geofysik.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i geologi (geoscience) og i geofysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse inden for geologi/geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i geologi-geoscience, geofysik, klimaforandringer samt vand og miljø.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du har fremtidige jobmuligheder i det offentlige, fx kommuner eller styrelser. Du kan også arbejde inden for energisektoren og i private virksomheder som fx entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer, både i Danmark og i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information