bacheloruddannelse i Medicinalkemi
Bacheloruddannelse

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige og molekylærbiologiske fag. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicinalkemi kombinerer viden om, hvordan man kemisk fremstiller lægemidler, med viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, og hvordan den reagerer på lægemidlerne.

Uddannelsen er en kemisk uddannelse, hvor hovedvægten ligger på kemiske fag med et stort naturvidenskabeligt indhold. Centralt i uddannelsen er forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese ligesom molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen.

Du får en grundig introduktion i kemi og lærer at analysere, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, samt at forstå deres strukturer og egenskaber, herunder specielt deres virkning som lægemiddel. Ud over en del molekylærbiologiske fag og farmakologi undervises du bl.a. i uorganisk kemi, organisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi, ligesom du vil få undervisning i støttefagene matematik og fysik.

De sundhedsvidenskabelige og molekylærbiologiske fag giver dig baggrund for at forstå, hvordan kroppen fungerer. Fagene er bl.a. cellebiologi, som handler om cellers opbygning og funktion samt fysiologi, som handler om levende organismers livsprocesser og funktioner.

I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig i enten fremstilling af nye lægemidler eller i metoder til at undersøge vekselvirkningen mellem et lægemiddel og dets biologiske mål.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bahceloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har kemi på C-niveau, kan du supplere op til B-niveau ved at tage et kursus i august før studiestart i september.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder medicinalkemi som en specialisering på bacheloruddannelsen i kemi.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicinalkemi som en selvstændig 3-årig bacheloruddannelse, som finder sted på Institut for Kemi.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medicinalkemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalkemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medicinalkemi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmulighederne ligger inden for medicinudvikling og medicinfremstilling. Det kan være på det private arbejdsmarked og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information