bacheloruddannelse i Molekylærbiologi
Bacheloruddannelse

Molekylærbiologi

På uddannelsen i molekylærbiologi, Molecular Biology, lærer du om de molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Fakta

Navn:
Molekylærbiologi
Andre betegnelser:
Molecular Biology
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse, som ud over de molekylærbiologiske fag, indeholder fagelementer fra biologi, kemi, matematik, statistik og datalogi.

Med en bachelor i molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinal- og biotekindustrien samt i sundhedssektoren, fx inden for hospitalsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I molekylærbiologi beskæftiger du dig med biologiske fænomener på molekyleniveau og studerer bl.a. celler, DNA, RNA og proteiner. Du undersøger eksempelvis, hvordan et DNA-molekyle opbevarer informationer om en organisme, og hvordan denne information udfoldes til organismen.

Molekylærbiologi spænder over mange områder. Du bliver bl.a. undervist i:

 • Mikrobiologi, der er studiet af mikroorganismers opbygning og udvikling
 • Genetik, der er studiet af levende organismers oprindelse, udvikling og nedarvede egenskaber ved undersøgelse af gener
 • Biokemi, der handler om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem
 • Gensplejsning, der er en overføring af gener fra en organisme til en anden, hvorved en organisme kan få nye egenskaber

Ud over uddannelsens obligatoriske grundfag undervises du i mere specialiserede fag inden for molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomik, immunologi og cellebiologi.

På den sidste del af bacheloruddannelsen har du mulighed for at supplere med andre biologifag eller med kemi.

Undervisningen foregår for en stor dels vedkommende i laboratoriet, hvor du laver laboratorieøvelser og eksperimentelle projekter, men du vil også være til forelæsninger og almindelig holdundervisning. På AU er undervisningssproget dansk. På RUC er uddannelsen på engelsk. De fleste molekylærbiologiske lærebøger, laboratorieprotokoller og andet litteratur er på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Desuden en af følgende kombinationer:

 • Fysik B og kemi B eller
 • Fysik B og bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og kemi B eller
 • Kemi B, biologi A og fysik C eller

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet:

Molecular Biology er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Molecular Biology på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

For at læse Molecular Biology og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:.

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under hver enkel bacheloruddannelse på RUCs hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er en af følgende kombinationer adgangskrav for at kunne læse Molecular Biology:

 • Fysik B og kemi B eller
 • Fysik B og bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og kemi B eller
 • Kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aarhus.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Molecular Biology i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i Molecular Biology og et andet bachelorfag.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Molecular Biology på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i Molecular Biology i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder molekylærbiologi som del af en 3-årig bacheloruddannelse. Du kombinerer grundfaget med et andet fag eller studieelement og kan specialisere dig inden for fx datalogi, kemi, biologi, matematik mv.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i molekylærbiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav. 

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i molekylærbiologi eller molekylær ernæring og fødevareteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. medicinalindustrien og sundhedsvæsenet, fx ved hospitalerne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information