bacheloruddannelse i Kemi
Bacheloruddannelse

Kemi

Kemi er overalt - vi møder kemiske stoffer, både naturlige og kunstige, overalt fx i lægemidler, batterier, kosmetik, mad, tekstiler og legetøj.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i kemi kvalificerer dig til at skabe nye lægemidler, energikilder og materialer og til at analysere, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker. Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, fx i medicinalkemi, uorganisk kemi og beregningskemi.

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kemistudiet er for dig, der ønsker at forstå, hvordan verden i de mindste detaljer er bygget op. Du lærer på uddannelsen at skabe nye stoffer i laboratoriet, at analysere deres sammensætning og at beskrive kemiske egenskaber og reaktioner i alt fra mad, medicin og makeup til dyr, mennesker og miljø.

På den måde vil du kunne finde svar på nogle af de spørgsmål og problemer, vi møder i vores hverdag. Det kan fx være, hvordan vi kan udvikle nye og bedre lægemidler uden bivirkninger, eller hvordan vi kan begrænse forurening af jord, vand og luft eller udvikle nye energikilder, der skåner klima, miljø og mennesker.

Du kommer til at arbejde både eksperimentelt, teoretisk og analytisk med emner som:

 • Syntese, hvor du fremstiller nye stoffer og materialer
 • Krystallografi og spektroskopi, hvor du analyserer stoffer og deres opbygning
 • Reaktionsmekanismer og reaktionskinetik, hvor du lærer om, hvordan stoffer reagerer med hinanden
 • Kvantekemi og termodynamik, hvor du lærer at forstå og beregne stoffers energier, stabilitet, reaktioner og spektre

Bacheloruddannelsen giver en bred introduktion til kemiens delområder, og du vil senere have mulighed for at fordybe dig i den del af kemien, der interesserer dig mest. Det kan bl.a. være organisk, bioorganisk, uorganisk, biofysisk, teoretisk eller fysisk kemi. Det kan også være spektroskopi, biokemi eller nanokemi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og laboratorieøvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet:

Kemi (dansksproget) og Chemistry (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kemi og for Chemistry på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse kemi og et andet fag skal du søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:

For at læse Chemistry og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er en af følgende kombinationer adgangskrav for at kunne læse kemi eller Chemistry:

 • Fysik A og kemi B eller
 • Fysik B og kemi A eller
 • Fysik A og bioteknologi A

Hvis du læser kemi er dansk A også et adgangskrav.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik A og kemi B
 • Matematik A, kemi A og fysik B
 • Matematik A, fysik A og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi A

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Du kan vælge en af følgende specialiseringer:

 • Almen kemi
 • Medicinalkemi
 • Tofagsspecialisering, hvor du kombinerer kemi med et andet fag (fx fysik, datalogi eller biologi)

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene eller i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Du får en bred indføring i kemi med mulighed for at specialisering inden for fagets hovedretninger.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kemi (dansksproget) og Chemistry (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

På kemi begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet:

På Chemistry begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i kemi eller Chemistry og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kemi og Chemistry på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i kemi (dansksproget) og i Chemistry (engelsksproget) i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kemi, eller på bioteknologi, medicinalkemi, nanoscience og procesteknologi, afhængigt af de valgte fag på bacheloruddannelsen.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Med kemi vil du bl.a. have fremtidige jobmuligheder inden for udviklings-, rådgivnings-, formidlings- og salgsfunktioner i både den private og den offentlige sektor.

Kemi er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information