Bacheloruddannelse

Medicin og teknologi

På uddannelsen medicin og teknologi beskæftiger du dig med udvikling af kliniske metoder og teknologisk udstyr, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i medicin og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du uddannet til at udvikle nye metoder og teknologier rettet mod sundhedssektoren. Uddannelsen giver dig mulighed for at kombinere en interesse for både det medicinske område og ingeniørfaget.

Med en bacheloruddannelse i medicin og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i fx medicotekniske virksomheder, i sundhedssektoren eller inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter en bred vifte af ingeniørfaglige kurser, der sætter dig i stand til at analysere signaler fra hjernen og hjertet for at finde tidlige tegn på sygdomme samt arbejde med skanningsteknologier og medicinsk billedanalyse for at forbedre kvaliteten af ultralydsundersøgelser, CT og MR-skanninger.

Du kommer også til at arbejde med videobaserede analyser af menneskets bevægelse i forbindelse med genoptræning af førlighed, med biokompatible materialer for at reducere afstødning af implantater og med analyse og simulering af væske- og stoftransport i kroppen i forbindelse med udvikling af medicinsk behandling.

De ingeniørtekniske kurser bygger oven på grundkurser i matematik, fysik, kemi, humanbiologi, sygdomslære og cellebiologi. Praktisk erfaring får du i kurser med særlig fokus på aktiv, problembaseret læring, herunder et praktikophold på en hospitalsklinik. Det er også muligt at deltage i en sommerskole, hvor du lærer om konstruktion og reparation af medicotekniske apparater, med efterfølgende udstationering i seks uger på et hospital i Nepal.

Puljen af valgfrie kurser udgør 1/6 af studiet. Med de valgfrie kurser kan du tilpasse studiet dine egne interesser og ønsker om specialiseringsområde.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som typisk udføres i en medicoteknisk virksomhed, på et hospital eller i en forskningsenhed på Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet.

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Uddannelsen er en samarbejdsuddannelse, hvor du får ca. 2/3 af din undervisning på Danmarks Tekniske Universitet og 1/3 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Biomedical Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder i samarbejde med Københavns Universitet medicin og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin og teknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)9,89,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter afsluttet bacheloruddannelse er det muligt at fortsætte på kandidatstudiet i Medicin og Teknologi eller på en af flere andre kandidatuddannelser på Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den medikotekniske branche. Det vil sige de private firmaer, der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede apparater og computersystemer, som bruges i hospitalssektoren. Der vil også være mulighed for job inden for undervisning og forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer