Professionsbacheloruddannelse

Have- og parkingeniør

På uddannelsen lærer du at lede, forvalte og planlægge byens grønne områder, parker, sportsanlæg, bynatur, torve og pladser. Du lærer bl.a. at bruge grønne teknologier til at løse klimaskabte problemer i byerne, herunder håndtering af regnvand.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som have- og parkingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vil få undervisning i tre overordnede emner: Teknik og design, Ledelse og økonomi samt Jord, vand og planter. Ved at kombinere disse fagligheder får du som grøn ingeniør de helt rette forudsætninger for at forvalte byens natur og kunne arbejde med urbane beplantninger. Som et vigtigt element i uddannelsen er der to praktikperioder på i alt trekvart år.

Med en uddannelse som have- og parkingeniør kan du arbejde inden for både det private og offentlige som projektleder, driftsleder, parkforvalter eller som rådgiver i eksempelvis grøn klimatilpasning.

Bemærk: Uddannelsen foregår primært på Skovskolen i Nødebo.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Have- og parkingeniøruddannelsen varer 4 år og er opdelt i blokke af 9 uger med fire blokke pr. år samt en sommerblok i august. Undervisningen foregår både ude og inde og der er ugentlige ekskursioner til virksomheder eller relevante grønne områder.

I de to første studieår vil du blandt andet have en række obligatoriske kurser i design og projektering, planter og deres vækstforhold, driftsøkonomi og ledelse, parkdrift samt teknik og klimatilpasning. Hertil kommer en række it-redskaber som fx AutoCAD og GIS. Allerede efter første år kan du vælge en række sommerkurser som eksempelvis Grønne Tage.

På tredje studieår kan du vælge enten at tage en lang praktik over tre blokke efterfulgt af en valgfri blok, eller du kan opdele din praktik i to, således at du kan komme i praktik i to forskellige virksomheder. Praktikvirksomheder kan eksempelvis være store og små entreprenører, anlægsgartnere, tegnestuer, kommuner eller du kan vælge at komme til udlandet i praktik.

På fjerde studieår vælger du en specialisering enten inden for Urbane beplantninger eller Klimatilpasning og grøn teknologi. Endvidere skal du følge fag i Landskabsarkitektur og planlægning, projektstyring samt Strategisk ledelse og kommunikation. Det er også på 4 år at udenlandsstudieturen er placeret. Din uddannelse slutter med bachelorprojekt, som du kan vælge at skrive mens du er i praktik i en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem teoretisk klasseundervisning, øvelser primært i det nordsjællandske område, projektarbejder og ekskursioner.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som have- og parkingeniør. Den engelske betegnelse er Bachelor of Urban Landscape Engineering.

Uddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) ved Københavns Universitet og Akademiet for grønne uddannelser, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Uddannelsen foregår overvejende på Skovskolen i Nødebo. En mindre del af de studerende vil have mulighed for at bo på skolen.

Eksamen
Der er prøve efter den første blok og i fagene undervejs i uddannelsen. Du afslutter studiet med at udarbejde et bachelorprojekt med udgangspunkt i en virksomhed eller organisation, som du selv har valgt. Det skriftlige projekt afsluttes med en mundtlig eksamen.

 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Erhvervsuddannelse som anlægsgartner (trin 2),  gartner (trin 2), greenkeeper, landbrugsuddannelsen (med specialer), produktionsgartner (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2), væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik B og engelsk C samt enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B .

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Værd at vide

Jordbrugsteknologer med linjen landskab og anlæg kan få op til 2 års merit på uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder onsdag i uge 35.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som have- og parkingeniør vil du typisk få et arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent med udgangspunkt i byens friarealer. Det kan være haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, torve, pladser og andre grønne områder.

Du vil også have mulighed for at etablere dig som selvstændig eller søge arbejde i udlandet inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder.

Du får desuden faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer, som du vil kunne bruge inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse inden for det grønne område. Du kan bl.a. læse naturforvaltninglandskabsarkitektur eller Climate Change på Københavns Universitet.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De meget få nyuddannede (under 10) er beskæftiget inden for Offentlig administration, Ejendomsservice og anlægsgartnere, Byggeentreprenører eller Skovbrug.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information