bacheloruddannelse i It og sundhed
Bacheloruddannelse

Sundhed og informatik

Sundhed og informatik handler om at skabe og drive udviklingen af nye sundhedsløsninger til gavn for befolkningen – både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
Sundhed og informatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På sundhedsinformatik arbejder du i krydsfeltet mellem sundhedspersonale, it og patienter. Du lærer at håndtere de problemstillinger, som kan opstå i mødet mellem sundhedsvæsen og it. og du lærer at designe, udvikle og implementere teknologiske løsninger, der hjælper brugerne, fx elektroniske patientjournaler, telemedicin og apps til brug på sygehuse eller hjemme hos patienten.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som fx konsulent, projektleder, udvikler eller forsker med at udvikle løsninger inden for bl.a. sundheds- eller velfærdsteknologi. Det kan være både hos private leverandører, på hospitaler eller i kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sundhed og informatik giver dig viden inden for kerneområderne menneskekroppens funktion og sygdomme, data og datahåndtering samt servicedesign, innovation og projektledelse. Du får hermed kompetencer til at være brobygger mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af it-løsninger inden for sundhedsområdet.

På uddannelsen lærer du at analysere og kortlægge arbejdsgange, såvel som at organisere og designe systemer og værktøjer til brug i forandringsprocesser. Du lærer at kommunikere effektivt med sundhedspersonale, forskere og befolkningen.

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Humanbiologi og sygdomslære
 • Sundheds-it: Systemudvikling og databaser
 • Interaktionsdesign
 • Organisationsanalyse
 • It-projektledelse
 • Epidemiologi

Du kommer til at bruge din viden til at skabe innovative sundhedsløsninger, hvor teknologi hjælper brugerne. Det kan fx være på de nye supersygehuse, i dialogen med lægen eller på tværs i sundhedssystemet.

Du lærer at sætte brugerne i centrum ved udviklingen af fx nye undersøgelses- og behandlingsmetoder, ligesom du kan være med til at ændre praksis og arbejdsgange med fokus på den enkeltes behov og evner.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt, ofte gruppebaseret, arbejde.

Uddannelsen sker i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sundhed og informatik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i sundhed og informatik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til flere sundheds- og naturvidenskabelige kandidatuddannelser, bl.a. kandidatuddannelserne i sundhed og informatik, bioinformatik samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

I kombination med en toårig kandidatuddannelse i sundhed og informatik kan du, afhængig af dine interesser og valgfrie kurser under studiet, fx vælge at arbejde som projektleder, konsulent, udvikler eller forsker i erhvervslivet eller sundhedsvæsenet.

Dine kompetencer ligger i din viden om og forståelse af patienters, borgeres og behandleres forskelligartede behov, ønsker og krav til ny teknologi, og hvordan ønskerne kan imødekommes af teknikere og ingeniører i en sundhedssektor i udvikling. Du kan fx arbejde med implementering og vejledning i sundhedssektorens miljøer – lige fra patientens hjem til de store, specialiserede hospitalsafdelinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.