professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Professionsbacheloruddannelse

Lærer i folkeskolen

Som folkeskolelærer skal du kunne lide at have med børn og unge at gøre. Du skal have lyst til at være på og at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Fakta

Navn:
Lærer i folkeskolen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen samt særlige adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at planlægge din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de fag, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsesforløbet.

De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole. Men læreruddannelsen åbner også for jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, fx som konsulent eller vejleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Læreruddannelsen varer fire år og kombinerer både faglige og pædagogiske vidensområder. At være folkeskolelærer er et afvekslende og udfordrende job, hvor du møder mange forskellige mennesker. Du har frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, men har samtidig ansvar for elevernes læring og klassens trivsel, kontakten til forældrene og samarbejdet med dine kolleger.

Uddannelsen består helt overordnet af:

 • Lærernes grundfaglighed
 • Undervisningsfag - de fag du senere skal undervise i
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Lærernes grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed omfatter to hovedemner: Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse.

I Pædagogik og lærerfaglighed beskæftiger du dig bl.a. med elevens læring og udvikling, almen undervisningskompetence, specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

I Almen dannelse arbejdes med emnerne kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.

Undervisningsfag

Undervisningsfag er de fag, der svarer til fagene i folkeskolen. Du skal vælge de fag, du ønsker at undervise i. Det giver dig mulighed for at tone din uddannelse i retning af egne interesser, og det du brænder for. Du vil som udgangspunkt opnå undervisningskompetence i tre undervisningsfag, men du skal som minimum vælge to. Det ene fag vil almindeligvis være dansk (aldersspecialiseret) eller matematik (aldersspecialiseret).

Praktik

Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen, hvor du bl.a. får mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb. Praktikperioderne har forskellige temaer, så du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv. Der er mødepligt til praktikken, der gennemføres i dine valgte undervisningsfag.

Frivillige kurser

Ud over uddannelsens fire faste hovedområder, har du som studerende mulighed for at deltage i en række frivillige kurser inden for folkeskolens timeløse fag, som omfatter fagene:

 • Færdselslære (inklusive førstehjælp)
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse og job
 • Det praktisk-musiske område
 • Skrivning og retorik

Du kan også tage supplerende kurser i emner og aktiviteter relateret til lærernes arbejdsområder, eksempelvis svømmelæreruddannelsen.

Vær opmærksom på, at udbuddet af frivillige kurser kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Eksamen

En del af fagene/modulerne afsluttes med en prøve. Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Hver praktikperiode afsluttes med en prøve der bedømmes efter 7-trins-skalaen.

Særlige profiler og linjer

Uddannelsesstederne kan have særlige profiler og linjer på deres uddannelser. Det kan fx være en naturvidenskabelig specialisering, en sciencelinje eller en særlig traineelæreruddannelse, hvor de studerende bliver ansat i en kommune som lærer og sideløbende følger uddannelsen. Den sidste udbydes i samarbejde med Vejle kommune på UC Lillebælt i Jelling.

Undervisningen på læreruddannelsen foregår både som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Det er forskelligt, hvordan den tilrettelægges på de enkelte uddannelsessteder. Som regel veksler undervisningsformen, så man i nogle perioder arbejder projektorienteret og tværfagligt, mens man i andre perioder går i dybden med fagene hver for sig.

Uddannelsen foregår på professionshøjskoler landet over. Der er læreruddannelser på Bornholm, i Esbjerg, Haderslev, Hjørring, Jelling, København, Lemvig (Nørre Nissum), Odense, Roskilde, Silkeborg, Skive, Vordingborg, Aalborg og Aarhus.

En del uddannelsessteder udbyder net-/fjernundervisning.

Enkelte uddannelsessteder (fx UC Sjælland og UC Nordjylland) udbyder uddannelsen delvis engelsksproget med henblik på undervisning på internationale skoler.

Der er desuden mulighed for at tage dele af læreruddannelsen på tomplads- og enkeltfagsordning under åben uddannelse. Den åbne uddannelse indeholder ikke praktik.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Den engelske betegnelse er Bachelor (BA) of Education.

Mulige job

Omkring 2/3 af de færdiguddannede arbejder som lærere i folkeskolen. Den sidste tredjedel er hovedsageligt beskæftiget med anden undervisning, fx på private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenundervisning og sociale institutioner. Nogle lærere ansættes i private virksomheder.

Læs mere om jobbet som lærer i folkeskolen.

Adgangskrav

For at blive optaget på læreruddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

For at blive optaget gennem kvote 1 skal det justerede karaktergennemsnit (karaktergennemsnit plus evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) i din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Har du under 7,0 i gennemsnit fra din gymnasiale eksamen (inklusive eventuel bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) – eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover – skal du søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere om adgang til undervisningsfag.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til de undervisningsfag, du er interesseret i, har du mulighed for at søge om individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du ikke på forhånd de nødvendige faglige forudsætninger for at følge et bestemt undervisningsfag, kan du kvalificere dig gennem gymnasial supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsen begynder i midten af august. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se professionshøjskolernes egne hjemmesider.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk: For at leve op til adgangskravene til optagelse i kvote 1 skal man have mindst 7,0 i gennemsnit i den gymnasiale eksamen. Ingen er altså optaget med en lavere kvotient.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
Frederiksberg (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Vordingborg (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Vordingborg (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen UCC  
Rønne (Sommerstart)AO 
København V (Vinterstart)AO 
København V (Sommerstart)AO 
København V (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense V (Sommerstart)AO 
Jelling (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Lemvig (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)AOAO
Skive (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)AO 
Aalborg SØ (Sommerstart)AO 
Hjørring (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet lærer har du mulighed for at undervise i folkeskolen, på efterskoler og andre institutioner, der underviser børn og unge.

Der kan også være mulighed for andre typer af undervisnings- og formidlingsjob i andre sektorer, alt afhængigt af dine personlige kvalifikationer.

Læs mere om fremtidsudsigter inden for det pædagogiske område.

Mere uddannelse

Professionshøjskolerne udbyder pædagogiske diplomuddannelser.

Man kan også videreuddanne sig til praktiklærer ved læreruddannelsen. Adgangskravet er mindst 2 års praktisk lærererfaring samt fast ansættelse ved en skole, der fungerer som praktikskole.

Endelig udbydes en uddannelse til læsevejleder i folkeskolen. Den svarer i omfang til en halv diplomuddannelse.

Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup, udbyder masteruddannelser, som du kan læse mere om på DPU's hjemmeside. Desuden udbydes pædagogisk kandidateksamen i antropologi, filosofi, psykologi, sociologi, didaktik og generel pædagogik. DPU udbyder også uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog.

Ved Syddansk Universitet i Kolding kan man tage en masteruddannelse i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier og ved Aalborg Universitet en kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser samt en masteruddannelse i læreprocesser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

I jobbet som folkeskolelærer kombinerer Camilla Øhrberg sin egen interesse med en vigtig...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.