professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Professionsbacheloruddannelse

Lærer i folkeskolen

På uddannelsen til folkeskolelærer lærer du både at undervise og at lede og støtte børn og unges udvikling. Du skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Fakta

Navn:
Lærer i folkeskolen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen samt særlige adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at planlægge og udvikle din undervisning både fagligt og pædagogisk.

Du får viden om de fag, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsesforløbet.

De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole. Men læreruddannelsen kan også give mulighed for at arbejde som fx konsulent eller vejleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Læreruddannelsen varer fire år og kombinerer både faglige og pædagogiske vidensområder. At være folkeskolelærer er et afvekslende og udfordrende job, hvor du møder mange forskellige mennesker. Du har frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, men har samtidig ansvar for elevernes læring og klassens trivsel, kontakten til forældrene og samarbejdet med dine kolleger.

Uddannelsen består helt overordnet af:

 • Lærernes grundfaglighed
 • Undervisningsfag - de fag du senere skal undervise i
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed omfatter to hovedemner: Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse.

I Pædagogik og lærerfaglighed beskæftiger du dig bl.a. med elevens læring og udvikling, almen undervisningskompetence, specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

I Almen dannelse arbejdes med emnerne kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.

Undervisningsfag

Undervisningsfag er de fag, der svarer til fagene i folkeskolen. Du skal vælge de fag, du ønsker at undervise i. Det giver dig mulighed for at tone din uddannelse i retning af egne interesser, og det du brænder for.

Du vil som udgangspunkt opnå undervisningskompetence i tre undervisningsfag, men du skal som minimum vælge to. Det ene fag vil almindeligvis være dansk (aldersspecialiseret) eller matematik (aldersspecialiseret).

Praktik

Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen, hvor du bl.a. får mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne har forskellige temaer, så du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv. Der er mødepligt til praktikken, der gennemføres i dine valgte undervisningsfag.

Frivillige kurser

Ud over uddannelsens fire faste hovedområder, har du som studerende mulighed for at deltage i en række frivillige kurser inden for folkeskolens timeløse fag, som omfatter fagene:

 • Færdselslære (inklusive førstehjælp)
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse og job
 • Det praktisk-musiske område
 • Skrivning og retorik


Du kan også tage supplerende kurser i emner og aktiviteter relateret til lærernes arbejdsområder, eksempelvis svømmelæreruddannelsen.

Vær opmærksom på, at udbuddet af frivillige kurser kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Undervisningsform

Undervisningen på læreruddannelsen foregår både som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Det er forskelligt, hvordan den tilrettelægges på de enkelte uddannelsessteder.

Som regel veksler undervisningsformen, så man i nogle perioder arbejder projektorienteret og tværfagligt, mens man i andre perioder går i dybden med fagene hver for sig.

Særlige profiler og linjer

Nogle uddannelsesstederne har særlige profiler og linjer på deres uddannelser. Det kan fx være en naturvidenskabelig specialisering, en sciencelinje eller en særlig traineelæreruddannelse, hvor de studerende bliver ansat i en kommune som lærer og sideløbende følger uddannelsen. 

Traineelæreruddannelse udbydes på:

Eksamen

En del af fagene/modulerne afsluttes med en prøve. Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Hver praktikperiode afsluttes med en prøve der bedømmes efter 7-trins-skalaen.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Den engelske betegnelse er Bachelor (BA) of Education.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

For at blive optaget gennem kvote 1 skal karaktergennemsnittet i din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Har du under 7,0 i gennemsnit fra din gymnasiale eksamen – eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7,0 eller derover – skal du søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale. Læs mere om, hvordan den foregår på uddannelsesstedernes hjemmeside.

Læs mere om optagelsesreglerne i kvote 1 og kvote 2.

Specifikke adgangskrav til undervisningsfag

Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere om adgang til undervisningsfag.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til de undervisningsfag, du er interesseret i, har du mulighed for at søge om individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Hvis du ikke opfylder kravene for at tage et bestemt undervisningsfag, kan du kvalificere dig gennem gymnasial supplering.

Meritlærer

Hvis du har fx en bachelor- eller kandidatuddannelse, har du mulighed for at tage meritlæreruddannelsen, der bliver individuelt tilrettelagt, afhængigt af din baggrund.

Læs mere om Meritlærer.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet ved en optagelsessamtale, som finder sted i foråret.

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Haderslev, Hjørring, Jelling, København, Lemvig (Nørre Nissum), Odense, Roskilde, Silkeborg, Skive, Vordingborg, Aalborg og Aarhus.

Fjernundervisning

En del uddannelsessteder udbyder net-/fjernundervisning (Fx UC SYD).

Delvis engelsksproget

Enkelte uddannelsessteder (fx PH Absalon og UC Nordjylland) udbyder uddannelsen delvis engelsksproget med henblik på undervisning på internationale skoler.

Åben uddannelse

Der er desuden mulighed for at tage dele af læreruddannelsen på tomplads- og enkeltfagsordning under åben uddannelse. Den åbne uddannelse indeholder ikke praktik.

Uddannelsesstationer

 • Københavns Professionshøjskole i København udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Helsingør.
 • VIA i Nørre Nissum udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Holstebro og i Randers.
 • UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling udbyder traineelæreruddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Fredericia.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk: For at leve op til adgangskravene til optagelse i kvote 1 skal man have mindst 7,0 i gennemsnit i den gymnasiale eksamen. Ingen er altså optaget med en lavere kvotient. 

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO 
Rønne (Sommerstart)AO 
København V (Vinterstart)AO 
København V (Sommerstart)AO 
København V (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Vordingborg (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Vordingborg (Vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)AO 
Jelling (Sommer- og vinterstart)AO 
Jelling (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommer- og vinterstart)AO 
Haderslev (Sommer- og vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Lemvig (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)7,0*AO
Skive (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Lemvig (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)AO 
Aalborg SØ (Sommerstart)AO 
Hjørring (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

*: Der var på dette uddannelsessted flere ansøgere, end der var pladser; derfor denne adgangskvotient

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Omkring 2/3 af de færdiguddannede arbejder som lærere i folkeskolen. Den sidste tredjedel er hovedsageligt beskæftiget med anden undervisning, fx på private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenundervisning og sociale institutioner. Nogle lærere ansættes i private virksomheder.

Læs mere om jobbet som lærer i folkeskolen.

Som færdiguddannet lærer har du mulighed for at undervise i folkeskolen, på efterskoler og andre institutioner, der underviser børn og unge.

Der kan også være mulighed for andre typer af undervisnings- og formidlingsjob i andre sektorer, alt afhængigt af dine personlige kvalifikationer.

Mere uddannelse

Professionshøjskolerne udbyder pædagogiske diplomuddannelser.

Du kan også videreuddanne dig til praktikvejleder ved læreruddannelsen. Adgangskravet er mindst 2 års praktisk lærererfaring samt fast ansættelse ved en skole, der fungerer som praktikskole.

Endelig udbydes en uddannelse til læsevejleder i folkeskolen. Den svarer i omfang til en halv diplomuddannelse.

Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup, udbyder masteruddannelser, som du kan læse mere om på DPU's hjemmeside. Desuden udbydes pædagogisk kandidatuddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, sociologi, didaktik og generel pædagogik. DPU udbyder også uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog.

På Syddansk Universitet har du mulighed for at søge ind kandidatuddannelserne i idræt og sundhed, kultur og formidling, IT Product Design, webkommunikation, samt pædagogik. Du kan også søge ind på masteruddannelserne i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimediernaturfagsundervisning, Public Management og offentlig ledelse.

På Aalborg Universitet kan du søge ind på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser samt en masteruddannelse i læreprocesser.

 

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

I jobbet som folkeskolelærer kombinerer Camilla Øhrberg sin egen interesse med en vigtig...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.