professionsbacheloruddannelsen på den frie lærerskole
Andre uddannelser

Lærer fra Den frie Lærerskole

En uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole består af fire år på skole og et år i praktik på en af de frie skoler.

Fakta

Navn:
Lærer fra Den frie Lærerskole
Varighed:
5 år
Adgangskrav:
20 år, gymnasial eksamen eller tilsvarende, og mindst et års erhvervsarbejde eller lignende
Økonomi:
Skolepenge, inkl. kost: cirka 25.000 kr. pr. skoleår. SU og praktikløn

Med en uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole kan du søge job som lærer ved friskoler, efterskoler og højskoler. Du vil både være kvalificeret til at undervise i dine fire linjefag, og samtidig have stor erfaring med at kunne  deltage i beslutningsprocesserne i skolens helhed.

Uddannelsen er tilrettelagt med fire linjefag, pædagogik, psykologi og didaktik gennem hele uddannelsen og dertil en række obligatoriske fællesfag af almen pædagogisk karakter, som er væsentlige for din udvikling af din professionsidentitet. 

Det tredie studieår er et helt år med arbejdspraktik på en fri skole.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen veksler under hele studiet med lærerpraksis, ligesom den daglige undervisning er tilrettelagt med tilegnelse, fordybelse og formidling i samspil med hinanden.

Som studerende opnår du både færdigheder i undervisning, projektledelse og anden formidling, samt at kunne arbejde med skolens helhed, demokratisk dannelse og kvalificeret deltagelse.

Uddannelsen er tilrettelagt i et folkestyre, hvor de studerende har stor indflydelse på såvel uddannelsens form som dens indhold. 

Overordnet indeholder uddannelsen fire uddannelsesområder:

 • Faglighed og undervisningskompetence
 • Folkestyre
 • Fællesskabsaktiviteter
 • Praktik

Studiet er opdelt i to års teoretisk undervisning, et års praktik og igen to års teoretisk undervisning, i alt fem år. Praktikken foregår normalt på de frie skoler.

Fagrækken består af Fællesfag, linjefag og valgfag.

Fællesfagene er temaforløb, der dækker temaerne: tanken, balancen, fællesskabet og sproget. Herudover får du undervisning i samarbejde og kommunikation, fortælling, pædagogik, psykologi og didaktik samt de frie skolers historiske og aktuelle situation. Fra 2018 er der samlet en række fagområder, kaldet Det Mellemfaglige, som fx er kursus i skriftlig formulering, æstetiske læreprocesser, mediedidaktik og udendørspædagogik.

Linjefag er: dansk, matematik, historie/samfundsfag, religion, engelsk, tysk, fysik/kemi, naturfag, friluftsliv, drama og teater, medie, musik, idræt, billedkunst samt håndværk og design. Du skal vælge minimum fire linjefag.

Valgfag er: individuel musik og svømning.

Derudover er der en række særlige undervisningsforløb:

ASA introduktionsforløb ved studiestart, faguger og kursusuger, projektledelse, afsluttende specialeforløb på sidste semester, hvor du fordyber dig i et stofområde inden for et fag. 

Undervisningen indeholder desuden skriftlige ugeopgaver på 1. og 2. årgang, en praktikrapport efter endt praktikår, Faglig Hovedopgave på 4. årgang og en specialerapport på 5. årgang, Hertil kommer studiekredse og fællestimer med foredrag og lignende. 

Der er mødepligt på hele uddannelsen, og det forventes, at du deltager i det organisatoriske og kulturelle liv uden for undervisningen.

Uddannelsen foregår i Ollerup på Fyn.

Eksamen

Der er ingen eksamen på Den frie Lærerskole. Der er i stedet mødepligt til hele uddannelsen. Ved uddannelsens afslutning gives et afgangsbevis med udtalelser om dit faglige niveau og undervisningsfærdigheder i de fag, du har haft.

Adgangskrav

Det kræver modenhed og selvdisciplin at være studerende på Den frie Lærerskole. Det vil derfor være med udgangspunkt i en helhedsvurdering af dig, at du kan optages på udannelsen. 

De formelle krav til optagelse er, at du skal:

 • være fyldt 20 år ved studiets begyndelse 
 • have opfyldt undervisningspligten i Danmark eller tilsvarende skolegang i et andet land. 
 • have afsluttet en gymnasial uddannelse eller kunne sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på niveau hermed. Det er især vigtigt, at du behersker det danske sprog i skrift og tale.
 • have livserfaring fra højskoleophold, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. Erfaringerne kan også stamme fra deltagelse i børne- og ungdomsarbejde eller fra foreningslivet.

Derudover lægges der vægt på, at du er indstillet på at være aktiv og arbejde med i en undervisnings- og samværskultur, hvor fællesskabet har en naturlig og afgørende betydning.

Læs mere om optagelsen på skolens hjemmeside.

Ansøgning om merit

Hvis du har baggrund og viden, der kan give grundlag for merit, har du mulighed for at søge optagelse på et senere trin på uddannelsen. Du skal opfylde de generelle optagelseskriterier  og disse specifikke kriterier.

 • Optagelse på linjefag kræver, at du har viden og færdigheder, der svarer til niveauet på det ønskede fag på tidspunktet for optagelse.
 • Du vurderes desuden på kriterier som erfaringer fra pædagogisk beskæftigelse og kendskab til pædagogiske og didaktiske refleksioner.
 • På det personlige plan vurderes din studiegnethed på baggrund af tidligere studieerfaring, modenhed og livserfaring og motivation for lærerstudiet.

For at søge optagelse med merit skal du

 • Lave en skriftlig, motiveret ansøgning vedlagt relevant dokumentation, linjefagsønsker og beskrivelse af faglige forudsætninger i linjefagene. Ansøgningen skal sendes direkte til skolen - du skal ikke søge via optagelse.dk
 • Angive i ansøgningen, hvilken årgang der ønskes optagelse på.
 • Til optagelsessamtale med relevante faglærere, som alene afgør, hvorvidt der kan bevilges merit i linjefagene.

Læs om muligheden for ansøgning med merit på skolens hjemmeside.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse gennem kvote 2.

I kvote 2 bliver man optaget på sine samlede kvalifikationer. Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv sine udvælgelseskriterier. Spørg derfor på skolen, hvordan de udvælger ansøgere.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk. Som bilag skal du vedlægge en kort levnedsbeskrivelse samt en begrundelse for dit valg af Den frie Lærerskole.

Du bliver indkaldt til samtale med to af skolens lærere i april måned. Der optages omkring 70 studerende om året fordelt på tre hold.

Bemærk: Søger du optagelse med merit er ansøgningsfristen d. 1. juni for optagelse til august og 1. december for optagelse til januar.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder hvert år i august.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Den Frie Lærerskole  
Vester Skerninge (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Økonomi

Undervisningen (inkl. kost) koster ca. 25.000 kr. pr. skoleår plus 2-3.000 kr til bøger og materialer. Til skolen er knyttet kollegier, hvor du kan bo under uddannelsen.

I praktikåret får du løn af praktikskolen. Du kan søge SU til den øvrige del af uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Du kan med uddannelsen søge job som lærer ved friskoler, efterskoler, højskoler og i den sociale sektor.

Mere uddannelse

Der er mulighed for at blive godkendt til at undervise i folkeskolen, hvis du efter uddannelsen indstiller dig til en supplerende prøve ved et almindeligt lærerseminarium. Prøven kaldes Ollerupprøven.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig på en af de pædagogiske diplomuddannelser, ligesom du kan videreuddanne dig på relevante kandidatuddannelser. 

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information