civilingeniør i velfærdsteknologi
Bacheloruddannelse

Velfærdsteknologi

Uddannelsen har fokus på at skabe velfærdsteknologiske løsninger inden for hospitals- og plejeområdet, der kan øge livskvaliteten for borgere med funktionsnedsættelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i velfærdsteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det gælder både genoptræning og rehabilitering, behandling, forebyggelse, telemedicin og pleje. Du får undervisning i såvel matematik, fysik og elektronik som i menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet civilingeniør bl.a. have jobmuligheder i offentlige og private virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til medicin, pleje og genoptræning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at udvikle alternative, tekniske løsninger til opgaver, der i dag løses af personale inden for sundheds- og plejeområdet. Udviklingsarbejdet vil foregå inden for fire hovedområder:

 • Genoptræning og rehabilitering
 • Forebyggelse
 • Telemedicin (lægelig bistand over afstand)
 • Pleje

En teknisk løsning kan fx være en robot, der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor patienter kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra.

Du får undervisning i naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige fag som matematik, fysik, elektronik, programmering og digital signalbehandling. Du lærer også om brugerinddragelse, psykologi og interaktion mellem menneske og teknologi.

Desuden er der undervisning i sundhedsvidenskabelige fag som menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. Sidstnævnte handler om menneskets bevægelsesapparat og -funktioner.

Hvert semester er centreret om et tema, der knytter fagene indholdsmæssigt sammen:

 • Når mennesker og teknologi mødes
 • Bevægelse
 • Dynamiske systemer
 • Brugerinteraktion
 • Experts in teams
 • Bachelorprojekt

I løbet af uddannelsen kommer du i berøring med praktiske problemstillinger fra fx hospitaler, og i bachelorprojektet er der mulighed for samarbejde med og ophold på hospitaler eller andre relevante institutioner og virksomheder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppe og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder velfærdsteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i velfærdsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i velfærdsteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. have jobmuligheder i offentlige og private virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til sundheds- og plejeområdet.

Du kan fx arbejde med at udvikle træningsspil som fx Wii-fit, udvikle genoptræningsapparater til skadede personer eller nye telemedicinske platforme, hvor læger og patienter kan kommunikere ved hjælp af en skærm.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information